Wypowiedzenie umowy przez pracownika

Wypowiedzenie umowy jest czynnością, która wcześniej czy później dotknie każdego z nas. Jako pracownicy chcemy, aby nasze miejsce pracy było odpowiednim miejscem dla nas. Ważne jest, aby świadczona praca dawała nam pełną satysfakcję.

Dobra praca

Przyjmuje się, że dobre miejsce pracy to takie, które oferuje godziwie zarobki, rozwój i satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Często jednak nasza praca odbiega od realiów, wówczas szukamy nowego miejsca pracy dla nas. Odpowiednie miejsce pracy nie może nas męczyć, ponieważ w pewnym momencie będzie to oddziaływać na nasze prywatne życie. Warto więc poszukać miejsca, w którym będziemy się czuć dobrze i które pozwoli nam rozwinąć skrzydła. Gdy dochodzi jednak do zmiany pracy, pojawiają się wówczas wątpliwości co do zasad rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Przekonaj się, czy wcześniejsza emerytura w Polsce jest możliwa

Zakończenie współpracy z pracodawcą

Zakończenie współpracy z pracodawcą może odbyć się na cztery sposoby na podstawie art. 30 Kodeksu Pracy:
1) na mocy porozumienia stron;
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
4) z upływem czasu, na który była zawarta.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy przewiduje różne okresy wypowiedzenia w zależności od tego jaka umowa jest zawarta.

Umowę na czas określony lub nieokreślony obowiązują trzy różne okresy wypowiedzenia:
1. okres wypowiedzenia wynoszący dwa tygodnie – okres ten dotyczy pracowników, którzy są zatrudnieni krócej niż sześć miesięcy
2. okres wypowiedzenia wynoszący jeden miesiąc – okres ten dotyczy pracowników, którzy są zatrudnieni co najmniej sześć miesięcy
3. okres wypowiedzenia wynoszący trzy miesiące- okres ten dotyczy pracowników, którzy są zatrudnieni co najmniej trzy lata

Umowę zawartą na okres próbny obowiązują okresy wypowiedzenia:
1. okres wypowiedzenia wynoszący 3 dni – dotyczy pracowników, których obowiązuje okres próbny wynoszący mniej niż dwa tygodnie
2. okres wypowiedzenia wynoszący jeden tydzień – dotyczy osób, których okres próbny przekracza dwa tygodnie
3. okres wypowiedzenia wynoszący dwa tygodnie – dotyczy osób, których okres próbny wynosi trzy miesiące.

Warto zaznaczyć, że okres wypowiedzenia umowy o pracę, który obejmuje tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność upływa odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca

Warto zaznaczyć, że do okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, o ile miało miejsce przejście zakładu pracy. W innych przypadkach ta zasada ma również zastosowanie – gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest częściej stosowane niż wypowiedzenie umowy przez pracownika bez zachowania wypowiedzenia, z winy pracodawcy. Zwolnienie bez zachowania wypowiedzenia zwykle następuje z inicjatywy pracodawcy, gdy pracownik dopuścił się do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Pracownik natomiast również ma prawo złożyć wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy. Wypowiedzieć tak umowę można na podstawie art. 55 Kodeksu Pracy w przypadku:
1.Otrzymania orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy, które wyraźnie stwierdza szkodliwy wpływ na zdrowie wykonywanej pracy pracownika, a pracodawca nie zapewni innego, bezpiecznego stanowiska pracy.
2.Dopuszczenie przez pracodawcy ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika. W takiej sytuacji pracownik oprócz możliwości złożenia wypowiedzenia bez okresu wypowiedzenia, pracownik może domagać się odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W sytuacji zawarcia umowy o pracę na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Przeczytaj również, jakie pytania mogą się pojawić na rozmowie kwalifikacyjnej

Redakcja ecomanager.pl