Jak rynek pracy determinuje zatrudnienie?

Szukanie zatrudnienia na rynku pracy to duże wyzwanie i na powodzenie takich działań składa się wiele czynników. Niewiele osób jednak zastanawia się nad samą istota rynku pracy. Jakie warunki go określają, jak oddziałuje on na stan zatrudnienia i bezrobocia w danym regionie oraz dlaczego zrozumienie zasad na jakich działa jest sprawą pierwszorzędną w projektowaniu planów strategicznych dostosowanych do aktualnej wielkości popytu i podaży w ujęciu zasobów ludzkich. Poniższy tekst jest próbą w miarę szczegółowej odpowiedzi na te pytania.

Czym jest rynek pracy?

Rynek pracy definiują dwa podstawowe wskaźniki. Jest to popyt i podaż na siłę roboczą. Popyt odnosi się do wszystkich firm, które potrzebują siły roboczej w oparciu o zmiany organizacyjne, aktualną działalność gospodarczą i trendy branżowe. Z kolei podaż reprezentuje osoby poszukujące zatrudnienia. Inaczej to ujmując – pracownicy zapewniają podaż, a pracodawcy zapewniają popyt. Dokładne zrozumienie, jak działają te relacje, jak się przenikają i uzupełniają, ma kluczowe znaczenie zwłaszcza dla pracodawców, którym powinno każdorazowo zależeć na budowaniu wykwalifikowanej siły roboczej, prosperującej i przynoszącej znaczne zyski dzięki zmianom koniunktury gospodarczej, wzrostowi produkcji i zaangażowaniu w konkurowanie z innymi podmiotami gospodarczymi. Relacja między podażą a popytem na pracę może zależeć od rozmaitych zmiennych. Z pewnością determinowana będzie przez aktualne oferty pracy, konkurencję wśród pracowników, dane płacowe, warunki geopolityczne i pracownicze. Pracodawcy powinni nauczyć się odpowiednio wykorzystywać dane rynki pracy, aby podejmować dobre, dojrzałe decyzje.

Jak w praktyce działa rynek pracy

Zacznijmy od prostego przykładu z życia wziętego. Załóżmy, że pracodawca, właściciel firmy informatycznej, chce zatrudnić obecnie programistę internetowego. Aby zwiększyć swoje szansę na znalezienie właściwego człowieka może skorzystać z danych o rynku pracy. W tym celu może przykładowo chcieć przejrzeć aktualne dane dotyczące tabeli wynagrodzeń dla tego konkretnego zawodu. Ponadto określając rynek pracy według położenia geograficznego (miasto czy województwo), może jednocześnie uwzględnić koszty utrzymania w tym regionie. Pozwala to ustalić widełki finansowe oferujące uczciwe (ale i konkurencyjne) wynagrodzenie potencjalnemu pracownikowi. Duża szansa, że takie poważne podejście do tematu również przełoży się na większą liczbę wykwalifikowanych kandydatów. Dane rynku pracy opracowuje się w ujęciu dwupoziomowym. Na pierwszym poziomie mamy perspektywę makroekonomiczną, która bada relacje między rynkami pracy, towarów, pieniędzy i handlu zagranicznego. Bierze się tutaj pod uwagę takie zmienne jak ogólny stan zatrudnienia, wskaźniki uczestnictwa w poszukiwaniu pracy, a także dochód i poziom produktu krajowego brutto (PKB). Model makroekonomiczny pozwala na udowodnienie, że ​​gdy podaż pracy (ilość pracowników lub przepracowanych godzin) przewyższa popyt, występuje niedobór płac, co tworzy z kolei wysoce konkurencyjny rynek pracy. W soczewce mikroekonomicznej odbija się natomiast stan podaży i popytu pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami i ich pracownikami. W szczególności dotyczy to tego, w jaki sposób (w jakich warunkach, na jakich zasadach) pracodawcy zatrudniają i zwalniają swoich pracowników. Badany jest też w tym ujęciu poziom wynagrodzeń oraz popyt na rynku na produkt lub usługę. Tak analizowany rynek pracy pozwala określić faktyczne zapotrzebowanie danej firmy na zatrudnianie nowych pracowników.

Zobacz też na http://michalpawlakphotography.pl

Dlaczego rynek pracy jest istotny?

Podsumowując nasze rozważania trzeba uznać, że zrozumienie, jak działa rynek pracy, może pomóc pracodawcom ocenić, ilu pracowników należy zatrudnić i jak wykorzystać ich umiejętności, aby osiągnąć długoterminowy i maksymalny sukces. Zmiany na obserwowanym rynku pracy przekładają się bezpośrednio na ilość pracowników jakich faktycznie potrzebuje firma, aby zachować konkurencyjność. Analiza danych rynkowych umożliwia ponadto szczegółowe określenie wartości samej pracy i płacenie pracownikom uczciwej pensji. Praca determinowana wytycznymi rynku powinna również dać możliwość podnoszenia umiejętności i wytyczania nowych ścieżek kariery. Last but not least, analiza danych z rynku pracy ułatwia szukanie sposobów na efektywne wykorzystanie budżetu.

Redakcja ecomanager.pl