Zrównoważony system transportu

Transport to główny sektor gospodarki, który jest odpowiedzialny za zanieczyszczenie środowiska. Aby ograniczyć ten szkodliwy wpływ, od wielu lat UE podejmuje rozmaite inicjatywy integrujące politykę transportową z ekologiczną. Poparcie dla tego typu projektów wyraża też wiele przedsiębiorstw. Jakie działania należy podjąć, by transport był bardziej przyjazny dla środowiska?

Jacek Poniewierski

Jacek Poniewierski, dyrektor Biura Strategii i Ochrony Środowiska, PKP Polskie Linie Kolejowe

Stwierdzenie, że transport jest głównym sektorem gospodarki odpowiedzialnym za zanieczyszczenie środowiska, wydaje się niezwykle krzywdzące dla rynku przewozów kolejowych. Odnosząc się do jego społecznego odbioru, badań w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz jego kosztów zewnętrznych, należy dążyć do rozgraniczania poszczególnych gałęzi transportu. Ponadto trzeba prawidłowo identyfikować zarówno jego zalety, jak i wady. Sytuacja taka może wpłynąć na zmianę nastawienia społeczeństwa i decydować o wyborze kolei jako środka bardziej przyjaznego środowisku. Liczne w ostatnim okresie kampanie społeczne, prezentujące w sposób bardzo emocjonalny wpływ ciężkiego transportu drogowego na środowisko naturalne oraz życie i zdrowie ludzi, mogą stać się impulsem do wzmacniania roli tzw. przewozów kombinowanych. Ich ideą jest łączenie różnych gałęzi transportu, jednak przede wszystkim są one związane z koleją. Wobec tego przyjęta strategia w Polsce powinna opierać się na stworzeniu korzystnych warunków ekonomiczno-finansowych, dążących do dynamicznego rozwoju proekologicznego systemu przewozów kombinowanych.

Marek Tarczyński

Marek Tarczyński, przewodniczący rady,Polska Izba Spedycji i Logistyki

Od kilkunastu lat do eksploatacji wprowadzane są pojazdy, które odpowiadają coraz bardziej wygórowanym normom ekologicznym. Ochronie środowiska służy też poprawa organizacji przewozów, zmniejszenie ilości pustych przebiegów i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań logistycznych. Tymczasem coraz bardziej rozbudowywana i zideologizowana polityka transportowa z jednej strony zmniejsza uciążliwości związane z transportem, ale z drugiej doprowadza do nadmiernych obciążeń fiskalnych i organizacyjnych przewozów. Niestety, rozwiązania te wpływają na obniżenie jego efektywności i sprawiają, że nie będzie on w stanie sprostać potrzebom handlu i przemysłu. Ponadto niepokojące są też plany tzw. internalizacji kosztów, które w rzeczywistości staną się kolejnym podatkiem. Rozwiązanie to będzie szczególnie dotkliwe dla naszych przewoźników drogowych i wpłynie na obniżenie ich konkurencyjności na europejskim rynku. Unijna polityka transportowa powinna przede wszystkim uwzględniać zróżnicowany poziom przewozów i nie hamować jego rozwoju. Dotyczy to głównie krajów, które starają się nadrobić wieloletnie zaniedbania infrastrukturalne i z determinacją unowocześniają swój system transportowy.

Małgorzata Olszewska

Małgorzata Olszewska, dyrektor pionu sprzedaży i marketingu, Solaris Bus&Coach

Już od kilku lat można zaobserwować, że samorządy z różnych miast europejskich coraz mocniej angażują się w działania, zmierzające do budowy zrównoważonych systemów transportu. W odpowiedzi na ich oczekiwania, jako pierwszy producent w Europie, nasza firma zaczęła produkować seryjnie autobusy hybrydowe. Ponadto można zauważyć wzrost zainteresowania samorządów i przewoźników trolejbusami, które pozwalają na transport bezemisyjny. Przykład stanowi austriacki Salzburg, gdzie w centrum miasta poruszają się wyłącznie trolejbusy. Jednak, należy pamiętać o tym, że taki system wymaga dodatkowych inwestycji w infrastrukturę. Mając to na uwadze, już we wrześniu br. zaprezentujemy prototyp autobusu zasilanego wyłącznie energią elektryczną z akumulatorów. Będzie on remedium dla miast, w których, np. zabytkowa zabudowa uniemożliwia stworzenie infrastruktury dla sieci trakcyjnej trolejbusów.

Janusz Cieślak

Janusz Cieślak, product manager – telematyka, Drabpol

Nie trzeba szukać skomplikowanych i kosztownych rozwiązań, by zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Świadome zarządzanie flotą jest kluczowym elementem, który służy obniżeniu kosztów eksploatacji pojazdów oraz wpływa na redukcję emisji CO2. Faktem jest, że każdy niezużyty litr paliwa to także mniejsza emisja. Edukacja i kontrola kierowców to podstawowe działania, jakie powinny być podejmowane przez każdego menadżera floty. Występujące do niedawna problemy właścicieli firm transportowych, związane z kontrolą techniki i czasu pracy kierowców mogą być obecnie rozwiązane w bardzo prosty sposób. Można w tym celu wykorzystać dostępne na rynku nowoczesne systemy zarządzania flotą. Takie inwestycje zwracają się przewoźnikom w bardzo krótkim czasie, oraz korzystnie wpływają na ochronę środowiska. Niezwykle pomocnym elementem mogłyby być także zachęty ze strony rządu, premiujące proekologiczne zachowania firm transportowych, np. ulgi podatkowe przeznaczone na zakup systemów pozwalających na obniżenie zużycia paliwa.

Tadeusz Leszczyński

Tadeusz Leszczyński, szef bezpieczeństwa produkcji i ekologii, Schenker

Firmy, producenci, operatorzy logistyczni stoją przed trudnym wyzwaniem, jakim jest podjęcie działań minimalizujących negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. Rozwiązaniem niewymagającym wielkich nakładów finansowych, a przynoszącym wymierne korzyści, jest ograniczanie tzw. pustych przebiegów. W tym celu należałoby maksymalne wykorzystać powierzchnię załadunkową aut, przede wszystkim podczas jazdy powrotnej. Kolejny sposób to stały monitoring stanu technicznego pojazdów, gdyż sprawny samochód generuje dużo mniej zanieczyszczeń. Ze znacznymi nakładami finansowymi, związane jest inna możliwość, której celem jest spełnienie unijnych norm ekologicznych. Jest to wymiana floty i zakup nowoczesnych, niskoemisyjnych pojazdów. Warto zadbać także o to, by kierowcy zostali przeszkoleni z ekologicznej jazdy, tzw. ecodrivingu. Gwarantuje on podwójną korzyść: ochronę środowiska i oszczędność środków finansowych. Inne narzędzia typu raporty emisji oraz ekokalkulatory skutecznie pomagają zarówno w zarządzaniu emisją zanieczyszczeń, jak i kontrolują zużycie paliwa oraz energii. Uświadamiają też klientom operatorów logistycznych, jaki jest lub może być ich wpływ na środowisko. Ponadto stanowią podstawę do podjęcia decyzji o wyborze rodzaju transportu, zatem dobór środka lokomocji może być jednocześnie wyrazem troski o środowisko.

Przemysław Łaszczewski

Przemysław Łaszczewski, prezes Zarządu, e+

Realizacja strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz inicjatywy mające na celu ograniczanie szkodliwego wpływu transportu drogowego na środowisko to główne założenia przyjęte w naszej firmie. Aby im sprostać, nie tylko sami użytkujemy auta elektryczne, ale swoim klientom oferujemy pakiet usług pozwalający korzystać z tego typu pojazdów oraz zalet mobilności elektrycznej. Wśród społeczeństwa coraz częściej można również zaobserwować rosnące poparcie dla tego typu działań, które służą ochronie środowiska. Kolejny krok należy już do organów władzy państwowej i jednostek samorządu terytorialnego w celu stworzenia mechanizmów i przepisów wspierających rozwój mobilności elektrycznej. Doskonałym rozwiązaniem są m.in. inicjatywy tworzenia klastrów, warsztaty i platformy wymiany wiedzy w ramach połączonych grup różnych interesariuszy. Konkluzje z takich spotkań mogą być konkretną podwaliną pod rodzące się nowe normy, realizujące politykę zrównoważonego rozwoju.

Jakub Faryś

Jakub Faryś, prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Transportu nie można postrzegać tylko przez pryzmat sektora odpowiedzialnego za generowanie zanieczyszczeń. Stanowi on przecież bardzo ważną cześć gospodarki UE, która zatrudnienia ok. 10 mln osób i generuje ok. 5% PKB. Od dawna producenci samochodów podejmują starania w zakresie nowych technologii, które mające wpływać na mniejsze zużycie paliwa, obniżenie emisji substancji szkodliwych oraz wzrost bezpieczeństwa na drogach. Dobrym rozwiązaniem w tej kwestii mogłyby być działania promujące użytkowanie pojazdów ekologicznych, które są zarówno niskoemisyjne, jak i bezpieczne. Dodatkowo konieczna jest budowa odpowiedniej infrastruktury drogowej oraz zaplecza dla pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami napędu. Decyzje w tym zakresie muszą być podejmowane przede wszystkim w sposób spójny z działaniami unijnymi, zwłaszcza w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju transportu w całej Europie. Polska, niestety, nie należy do krajów prężnie rozwijających się w tym obszarze.

Przygotowała Barbara Krawczyk

Opublikowano: Ecomanager Numer 9/2011 (18)

One thought on “Zrównoważony system transportu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *