Zrównoważony rozwój – to jest to!

Segregacja i odzysk odpadów produkcyjnych, promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zwiększanie efektywności zużycia wody oraz odpowiedzialne zarządzanie energią to tylko niektóre z działań podejmowanych przez firmę Coca-Cola HBC Polska na rzecz ochrony środowiska.

Firma włączyła działania z zakresu CSR (ang. corporate social responsibility) do swoich planów biznesowych i szeroko pojętej strategii. Z tego względu swoją działalność na rzecz ochrony środowiska koncentruje na obszarach, które zostały uznane za najważniejsze z perspektywy charakteru działalności biznesowej. Należą do nich: ochrona zasobów wodnych, energia i ochrona klimatu oraz opakowania i recykling.

W trosce o wodę

W celu ochrony zasobów wodnych dokładane są wszelkie starania, by zwiększać efektywność wykorzystania tego surowca w zakładach produkcyjnych. Firma angażuje się w projekty ochrony zasobów wodnych i pomaga rozwijać świadomość społeczną na temat znaczenia tego surowca. Od 2001 r. zużycie wody na litr napoju wyprodukowanego w zakładach spadło o ok. 37%. Udało się to osiągnąć m.in. dzięki zwiększeniu ilości wody poddanej recyklingowi i przeznaczonej do ponownego wykorzystania.

By zapewnić zrównoważone zużycie wody w przyszłości, Coca-Cola HBC Polska inwestuje w nowe technologie i innowacje. Są nimi np. przedmuchiwanie powietrzem preform PET zamiast mycia wodą, system odzysku wody na linii aseptycznej, odzysk wody z urządzenia płuczącego puszki czy też odzysk wody z ostatniego płukania szklanych butelek na linii RGB. Innowacją jest również instalacja systemu płukania wstępnego (woda zbierana na tacach jest filtrowana i naświetlana lampą UV, a następnie używana do płukania wstępnego) oraz odzysk wody z urządzenia do pasteryzacji (woda jest wykorzystywana w chłodni kominowej). Ponadto firma inicjuje i wspiera programy mające na celu ochronę zasobów wodnych w Polsce. Jednym z nich jest „Fundusz Kropli Beskidu”, który jest wspólną inicjatywą Coca-Cola HBC Polska, Coca-Cola Poland Services oraz Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, poprzez którą od 2005 r. w ramach Funduszu jest organizowany konkurs o dotacje. Każdego roku Fundusz wspiera inicjatywy obywatelskie na rzecz ochrony zasobów wodnych Beskidu Niskiego i Sądeckiego. Ponadto Coca-Cola HBC Polska i Coca-Cola Services Poland współpracują z WWF w ramach projektu „Rzeki dla życia: Wisła”. Program koncentruje się na ochronie naturalnego charakteru Wisły oraz zachowaniu bogactwa nadrzecznej przyrody.

Energia i ochrona klimatu

W celu redukcji emisji zanieczyszczeń, a tym samym ochrony klimatu podejmowanych jest szereg działań. Realizowane są programy optymalizacji i ograniczania zużycia energii w zakładach produkcyjnych, szkolenia kierowców w zakresie stosowania przyjaznych środowisku metod jazdy i racjonalizacja trasy firmowej floty samochodowej. Ponadto instalowane są nowe, energooszczędne urządzenia chłodnicze, które emitują nawet o połowę mniej dwutlenku węgla w porównaniu z 2004 r.

Fabryka Coca-Cola HBC w Radzyminie

Fabryka Coca-Cola HBC w Radzyminie.

Jednym z najważniejszych działań podjętych w tym obszarze jest budowa bloku elektrociepłowniczego (CHP) przy zakładzie produkcyjnym w Radzyminie. Zastosowanie skojarzonego systemu wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu gwarantuje wyjątkowo wysoką efektywność zarówno w aspekcie ekonomiczno-technicznym, jak i ekologicznym oraz zapewnia niezawodność dostaw energii. Podstawowym źródłem zasilającym system będzie gaz ziemny. Trigeneracja, znana też jako system CHP (ang. Combined Heat and Power), jest z natury dużo bardziej efektywna niż korzystanie z oddzielnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, co pozwala na znacznie skuteczniejsze działania na rzecz ograniczania zanieczyszczenia atmosfery. System CHP charakteryzuje się sprawnością na poziomie 80-90%, podczas gdy w przypadku tradycyjnych elektrowni wynosi ona tylko ok. 35%. W technologii tej wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna, ale także – przy użyciu agregatów absorpcyjnych, które odzyskują ciepło odpadowe – woda lodowa stosowana do celów produkcyjnych.

Do korzyści środowiskowych płynących z zastosowania systemów CHP należy zaliczyć zmniejszenie emisji do atmosfery gazów powstających podczas spalania paliw kopalnych. Stosując jako paliwo gaz ziemny, charakteryzujący się niską emisją zanieczyszczeń, zakład w Radzyminie będzie mniej zanieczyszczać powietrze gazami i pyłami. Zastosowanie technologii trigeneracji pozwoli również ponad czterokrotnie zmniejszyć tzw. ślad węglowy, czyli całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio procesem produkcji.

Programy oszczędzania energii

Firma prowadzi ciągły monitoring efektywności wykorzystania ciepła i energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych. Każdego roku przeprowadza również wiele projektów modernizacyjnych, które pozwalają odzyskać rosnące ilości energii i ciepła, dzięki czemu zmniejsza również emisję CO2 oraz innych gazów. W zakładach produkcyjnych stosowane są niskoemisyjne systemy grzewcze. Przykładowe projekty w zakresie redukcji zużycia energii to: instalacja energooszczędnych silników w Centrum Paletyzacji, modernizacja węzła kotłowego – rozdzielenie układów centralnego ogrzewania i wody kotłowej procesowej, a także zmiana w procesie wytwarzania sprężonego powietrza, polegająca m.in. na skutecznym zarządzaniu formatem pracy kompresorów bezpośrednio ze sterowników maszyn rozdmuchowych. Ponadto wybudowano chłodnię do składowania koncentratów sokowych oraz baz napojowych. Projekt ten jest innowacyjny pod względem wykorzystania ciepła odbieranego z chłodzonego napoju, do ogrzewania magazynu.

Dzięki podjętym inicjatywom w 2010 r. udało się zmniejszyć zużycie energii w stosunku do roku poprzedniego o 5%. Ponadto w ub.r. firma wdrożyła szereg projektów związanych z inicjatywą „Zielone IT”, takich jak wirtualizacja serwerów, terminale zamiast komputerów, zarządzanie energią komputera (ang.: Power Management), instalacja wielofunkcyjnych urządzeń (druk, fax, ksero, możliwość wysłania dokumentu na maila),wdrażanie elektronicznych procesów aprobat i zatwierdzeń.

Coca-Cola HBC Polska całkowicie usunęła ze swoich systemów chłodniczych szkodliwe czynniki mogące uszkadzać warstwę ozonową. Od 2007 r. stosowanie HFC zostało zabronione również w materiałach izolacyjnych firmowych lodówek i automatów do sprzedaży. W 2008 r. firma rozpoczęła wymianę czynnika R22 w systemach klimatyzacji w zakładach produkcyjnych. Zakończenie tego procesu jest planowane na koniec br. Zgodnie z wdrożonymi przez Grupę Coca-Cola Hellenic normami, wszystkie nowo zakupione średnie i duże chłodziarki wyposażone są w inteligentne systemy oszczędzania energii oraz w oświetlenie LED, wykorzystujące dziesięć razy mniej energii niż tradycyjne. Dodatkowo w chłodziarkach, które są już na rynku, rozpoczęliśmy instalację tzw. ecobox, czyli urządzeń obniżających zużycie energii.

Opakowania i recykling

Preferowanym przez firmę podejściem do kwestii gospodarowania odpadami jest zmniejszanie ilości odpadów. Jeśli nie zostaną one wytworzone, nie powstają też koszty związane z ich zagospodarowaniem. Ograniczanie ilości odpadów przyczynia się również do zachowania zasobów surowcowych dla przyszłych pokoleń i poprawy czystości środowiska. Firma prowadzi prace nad zmniejszeniem wagi swoich butelek PET, a co za tym idzie, zużywaniem mniejszej ilości tworzywa sztucznego. W 2010 r. od 3 do 19% zredukowano wagę siedmiu rodzajów butelek. Systematycznie zmniejszana jest również waga innych opakowań, takich jak nakrętki, etykiety czy też folia owijająca zgrzewki.

W 2008 r. ruszył projekt, mający na celu ograniczenie ilości zużywanych tworzyw sztucznych. W drugiej połowie roku firma rozpoczęła prace nad stosowaniem tworzywa sztucznego z recyklingu do produkcji nowych butelek. Obecnie odzyskany materiał PET jest stosowany do wytwarzania dwóch rodzajów preform, a tworzywo sztuczne z recyklingu stanowi od 20 do 25% butelki.

Firma jest akcjonariuszem organizacji odzysku odpadów opakowaniowych – Rekopol, która koncentruje się na rozbudowie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, obejmującego cały kraj. To jedyna organizacją odzysku w Polsce o charakterze non-profit, która środki finansowe przekazywane jej przez przemysł przeznacza na dofinansowanie systemu selektywnej zbiórki prowadzonej w gminach oraz edukację konsumentów. Oprócz ustawowo regulowanej współpracy, Coca-Cola HBC Polska i Coca-Cola Poland Services współorganizują szereg wydarzeń edukacyjnych, a m.in. akcje edukacyjne na temat selektywnej zbiórki odpadów.

Realizowanych jest też wiele inicjatyw ekologicznych i edukacyjnych w ramach wolontariatu pracowniczego oraz programów partnerskich ze społecznościami lokalnymi. Od wielu lat firma współpracuje w ramach akcji „Sprzątanie świata” z Fundacją Nasza Ziemia oraz uczestniczy w lokalnych programach propagujących ekologię wśród obywateli. Między innymi wspiera się inicjatywy w ramach „Sprzątania świata” w Łodzi, Niepołomicach i Radzyminie, jak również Warszawskie Dni Recyklingu.

Niezależne certyfikaty środowiskowe

Coca-Cola HBC Polska wprowadziła tzw. kodeks postępowania w sprawach ochrony środowiska, w którym przedstawione są zasady odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem, liczne standardy dotyczące jakości wpływu na środowisko (np. dopuszczalne parametry oczyszczonych ścieków), a także programy monitorowania oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Niezależnie od wewnętrznego kodeksu ochrony środowiska wszystkie zakłady produkcyjne od wielu lat posiadają wdrożony System Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą ISO 14001.

Agnieszka Krejner-Pawełas, kierownik ds. Regulacji i Ochrony Środowiska, Coca-Cola HBC Polska

Opublikowano: Ecomanager Numer 4/2011 (13)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *