Zrównoważona produkcja stali

Ochrona środowiska poprzez ciągłe zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, zagospodarowanie i recyrkulację odpadów oraz ograniczanie zużycia surowców i energii to jeden ze strategicznych celów, jakie spółka ArcelorMittal Poland postawiła sobie w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zaangażowanie firmy w ochronę środowiska potwierdzającertyfikaty zgodności z normą ISO 14001:2004, wydane dla należących do spółki oddziałów w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Jednym z celów polityki ekologicznej firmy jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Wszystkie źródła emisji wyposażone są w instalacje odciągowe zanieczyszczonych gazów oraz wysoko sprawne urządzenia ochrony powietrza. Nieustannie przeprowadzane kontrole jakości stosowanych surowców oraz pomiary emisji przyczyniły się do znacznego ograniczenia wpływu hut na środowisko naturalne. Od 2004 r. zrealizowano szereg inwestycji mających na celu przede wszystkim zmniejszenie ilości emitowanych substancji. W krakowskim i dąbrowskim oddziale pozwoliły one na prawie trzykrotną redukcję emisji pyłu. ArcelorMittal Poland nieustannie dąży do obniżania poziomu emisji CO2. Uczestniczy też w systemie handlu emisjami tego gazu, by przyczyniać się do ograniczenia skutków globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Na najbliższe lata zaplanowano zakrojony na szeroką skalę program podnoszenia efektywności zużycia paliw i surowców, poprawę efektywności energetycznej zakładów oraz dalszą modernizację linii technologicznych.

Efektywna gospodarka wodna

Znaczna część wody po oczyszczeniu zawracana jest do procesu. W oddziale w Krakowie wskaźnik recyrkulacji ścieków wynosi średnio 97%. Ich skład jest ściśle kontrolowany w akredytowanych laboratoriach. Planując inwestycje, firma dąży do tego, by zmniejszyć ilość wytwarzanych ścieków oraz poprawić ich jakość. W ostatnich latach za 2 mln zł wybudowano oczyszczalnię ścieków w bazie przeładunku rud w oddziale w Dąbrowie Górniczej. Zamknięto także obieg wody chłodzącej walcarkę oraz piece przepychowe i normalizacyjne w oddziale Batory. Dzięki temu zużycie wody przemysłowej zostało zmniejszone o ponad 1 000 000 m3 w skali roku. Na rok bieżący zaplanowano budowę, w krakowskiej koksowni, nowej biologicznej oczyszczalni ścieków, powstających w procesie koksowania węgla. Koszt inwestycji określono na ok. 40 mln zł.

Przydatne odpady

Ponad 70% odpadów produkcyjnych jest poddawanych odzyskowi w instalacjach własnych. Pozostała ilość to w znacznej mierze żużle, które mogą być wykorzystane np. do produkcji kruszywa drogowego. W oddziale w Dąbrowie Górniczej odpady nie są składowane. Z kolei oddział w Krakowie posiada składowiska odpadów stałych – żużli, uwodnionych szlamów i pyłów, które podlegają wtórnej eksploatacji. Kruszywa budowlane z żużli są stosowane na szeroką skalę i stanowią bardzo dobry substytut kruszyw naturalnych, przyczyniając się tym samym do ochrony nieodnawialnych zasobów. Pracownicy administracyjni są zachęcani do segregacji odpadów. We wszystkich oddziałach spółki rozstawiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ze szkła, plastiku i papieru.

Wyciszenie źródeł hałasu

Duża ilość urządzeń w procesie technologicznym przyczynia się do emisji hałasu, który może być uciążliwy dla osób zamieszkujących tereny wokół zakładów. By temu zapobiec, w hutach w Krakowie, Dąbrowie i Chorzowie zrealizowano program wyciszania źródeł hałasu, opracowany przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wyciszenia były możliwe dzięki zabudowaniu izolacji dźwiękochłonnych na silnikach i wentylatorach, montaż tłumików na wylotach powietrza oraz budowie specjalnych ekranów. Niedawno program wyciszania źródeł hałasu, zrealizowany za 7,5 mln zł, zakończył się w oddziale krakowskim.

Inwestycje w najlepsze technologie

Od 2004 r. firma wydała ponad 4 mld zł na inwestycje w zakresie modernizacji huty, a przez to także ograniczające ich wpływ na środowisko. W 2007 r. oddano do użytku nową walcownię gorącą blach w oddziale w Krakowie (fot.), która należy do najnowocześniejszych w Europie. Jej budowa pochłonęła ponad 1,2 mld zł. W oddziale w Dąbrowie Górniczej w ciągu 13 miesięcy wybudowano trzecią linię ciągłego odlewania stali. Dzięki modernizacji walcowni walcówki w Sosnowcu, której koszt wyniósł 140 mln zł, poprawiono też jakość wyrobów dla rynku budowlanego. Z kolei w oddziale Świętochłowice za 107 mln zł powstała też nowoczesna linia powlekania organicznego. W 2009 r. zakończono także modernizację walcowni zimnej w oddziale w Krakowie. Inwestycja pochłonęła ok. 100 mln zł. Dzięki niej zwiększono precyzję sterowania procesem, a tym samym jakość produktu.

Walcownia gorąca blach w Krakowie.

Walcownia gorąca blach w Krakowie.

Otwarci na dialog

W 2008 r. w krakowskim oddziale zainicjowano Forum Ekologiczne Firm działających w Nowohuckim Obszarze Gospodarczym. W spotkaniach uczestniczą zarówno przedstawiciele przedsiębiorstw z tego terenu, jak i urzędnicy, Inspekcja Ochrony Środowiska, naukowcy i reprezentanci społeczności lokalnych. Wszystkim przyświeca wspólny cel: troska o środowisko. Forum jest okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o aktualnych problemach ochrony środowiska. Od 2009 r. działa również specjalna darmowa linia telefoniczna i adres mailowy, za pomocą których mieszkańcy okolicznych terenów mogą uzyskać informacje na temat działalności firmy. Stały kontakt ułatwia wyjaśnianie wątpliwości, a służbom ochrony środowiska hut pozwala na szybsze i skuteczniejsze reagowanie na problemy zgłaszane przez mieszkańców.

Ograniczanie oddziaływania zakładów na środowisko było możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników firmy. Aby propagować proekologiczne postawy wśród pracowników i przekazywać im wiedzę o tym, w jaki sposób można chronić środowisko, organizowanych jest wiele akcji edukacyjnych. Z okazji akcji „Sprzątanie świata” w czerwcu i wrześniu ub.r. zorganizowano darmową zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jadąc do pracy, można było pozbyć się zalegających w domu elektrośmieci. Łącznie zebrano ich aż 8 ton.

Zielona Rewolucja

Zalesianie terenów położonych w najbliższym otoczeniu hut to jeden z wielu realizowanych projektów proekologicznych, zmierzających do systematycznego minimalizowania wpływu zakładów na środowisko. Od 2007 r. w ramach tzw. Zielonej Rewolucji pracownicy firmy posadzili ponad 350 000 drzew na obszarze 40 ha – głównie na obszarze byłej strefy ochronnej w Dąbrowie Górniczej oraz na terenach hut w Sosnowcu, Świętochłowicach i Krakowie. Koszt tego projektu to ponad 1 mln zł. Aby uczcić 2011 r., ustanowiony przez ONZ Rokiem Lasów, planowane są kolejne nasadzenia w ramach pracowniczej inicjatywy „Adopcja Drzew”.

Kwiecień 2010 r. ogłoszono w firmie zielonym ekomiesiącem. Przez ten czas w wzmożony sposób promowano wśród pracowników proekologiczne zachowania. Ponadto w firmie krążą ekomaile, a w ubiegłym roku rozpowszechniono zielony dekalog i naklejki przypominające m.in. o tym, by gasić niepotrzebnie włączone oświetlenie. W Intranecie uruchomiono też specjalną stronę biura ochrony środowiska, gdzie zamieszczane są treści pozwoleń, wymogi i zmiany w prawie, ale także ciekawostki i porady. Od roku w wydawnictwie wewnętrznym publikowane są też artykuły, mające na celu zwiększenie wrażliwości społeczeństwa na problemy związane z ochroną środowiska.

Jolanta Malicka, Eko-Ambasador, ArcelorMittal Poland

Opublikowano: Ecomanager Numer 5/2011 (14)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *