Zmiany projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju – Piotr Woźniak podczas konferencji prasowej omówił najważniejsze zmiany do projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, uwzględnione po konsultacjach z przemysłem i innymi interesariuszami.

Projekt opracowany przez Ministerstwo Środowiska ma na celu zwiększenie podaży gazu ziemnego ze złóż krajowych poprzez przyśpieszenie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych (zwłaszcza gazu ziemnego z formacji łupkowych), zapewnienie bezpieczeństwa poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania kopalin poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania i nadzoru, a także uporządkowanie i doprecyzowanie obecnych przepisów, w tym brakujących rozwiązań w zakresie kontroli państwa nad wtórnym obrotem koncesjami.

Założenia

Do najważniejszych elementów nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze należy m.in. wprowadzenie nowoczesnego modelu koncesjonowania dla rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, wprowadzenie udziału inwestora państwowego (NOKE) w działalności rozpoznawczej i wydobywczej węglowodorów, wzorowanego na podmiotach istniejących w Norwegii, Danii i Holandii, a także umożliwienie wspólnego wykonywania koncesji przez kilka podmiotów w ramach jednej umowy o współpracy, tzw. farmingu.

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie udogodnień dla inwestorów, w tym m.in. liberalizacji wymogów koncesyjnych dla badań geofizycznych przy poszukiwaniu węglowodorów, do prowadzenia których teraz wystarczy jedynie zgłoszenie do MŚ oraz uproszczenie i doprecyzowanie przepisów środowiskowych dla przedsiębiorców. Dotychczas procedura rozpoczynała się przed wydaniem koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów i obejmowała nawet 1200 km² powierzchni, co czyniło ją czasochłonną i kosztowną. Teraz będzie się ją uzyskiwać wraz z decyzją o rozpoczęciu prac górniczych – wierceń (planu ruchu zakładu górniczego), co skróci postępowanie administracyjne o ok. 12 miesięcy.

Ustawodawca przewidział również podwyższenie dochodów gmin z tytułu wydobycia na ich terenie, wprowadzenie nowych źródeł dochodów dla powiatów i województw, wzmocnienie systemu monitorowania i kontroli wykonywania koncesji węglowodorowych w Polsce, zapewnienie ochrony praw nabytych dotychczasowym inwestorom oraz utworzenie Funduszu Pokoleń gromadzącego część zysku NOKE.

NOKE

Piotr Wożniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju, poinformował, że zmieni się formuła udziału Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE) w ramach umowy o współpracy  – udział NOKE w zyskach będzie proporcjonalny do udziału w kosztach, ustalonego na poziomie maksymalnie 5%. NOKE straci prawo weta wobec pozostałych stron umowy o współpracy (w tym operatora). Zamiast niej będzie mógł skorzystać z prawa zastrzeżenia, gdzie przed przedłożeniem zastrzeżenia do organu koncesyjnego w ramach spotkań roboczych wspólnie z pozostałymi stronami umowy będzie wypracowywać wspólne stanowisko w drodze porozumienia. Stanowi to odejście od restrykcyjnych przepisów obowiązujących w innych państwach Europy, gdzie podmiotom podobnym do NOKE przysługuje prawo weta. Ponadto nastąpi ograniczenie kosztów funkcjonowania NOKE, m.in. poprzez wykreślenie przepisów o Komitecie Inwestycyjnym oraz wprowadzeniu limitu wysokości kosztów własnych.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Jeśli przedsiębiorca wystąpi  o koncesję na wydobycie z już udokumentowanych złóż nie będzie musiał przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, jeszcze przed wszczęciem postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na wydobywanie, przejdzie na organ koncesyjny.

Z kolei przedsiębiorca posiadający koncesję i zamierzający skorzystać z prawa pierwszeństwa nie będzie musiał zgłaszać tego organowi koncesyjnemu (dotychczasowe przepisy nakazywały takie działanie w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy pod rygorem jego utraty).

Obniżenie kosztów i uproszczenie procesów

Odstąpiono też od tworzenia odrębnego organu administracyjnego – Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Nadzoru Geologicznego. Jego planowane zadania: kontrolę w zakresie realizacji zobowiązań koncesyjnych oraz przeprowadzanie postępowań przetargowych przejmie organ koncesyjny, czyli minister środowiska.

Nastąpi też zwiększenie przychodów  Funduszu Pokoleń do 80% wysokości zysku NOKE.

 Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *