Zielona logistyka

Nie ma wątpliwości, że samochody nie są najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Czy zatem jest możliwe, by firma logistyczna działała w zrównoważony dla środowiska sposób? Grupa Raben za cel postawiła sobie zrealizowanie tego zadania.

Polityka CSR wpisana jest w cele biznesowe tego przedsiębiorstwa. Wizja i cele strategiczne pozwalają planować, wdrażać i mierzyć rezultaty działań. Jednym z priorytetów w zakresie społecznej odpowiedzialności firmy jest troska o środowisko naturalne.

W Grupie Raben realizowana jest idea CSR w oparciu o koncepcję win-win. Prowadzone są projekty, przynoszące korzyści zarówno firmie, jak i środowisku. Harmonia między przedsiębiorstwem a otoczeniem jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania obu obszarów. Pogodzenie celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych to warunek zachowania równowagi.

W czasach zawirowań makroekonomicznych odpowiedzialny biznes zyskuje na jeszcze większym znaczeniu. Strategia realizowana w ramach koncepcji win-win optymalizuje bowiem procesy i koszty, z korzyścią dla firmy oraz środowiska.

Odpowiedzialność w priorytetach

Cele i wizja związana z odpowiedzialnym biznesem zostały wypracowane podczas wielogodzinnych warsztatów z menedżerami, w przygotowaniu których firmę wspierało PwC. Do priorytetów społecznej odpowiedzialności Grupy Raben zalicza się: troskę o zdrowie oraz bezpieczeństwo, partnerstwo, dialog oraz współpracę z interesariuszami, zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy oraz utrzymanie najlepszych pracowników, kompensowanie negatywnego wpływu na środowisko, a także promocję jakości oraz roli transportu i usług logistycznych.

Istotny jest fakt dopasowania wizji i celów CSR do wartości korporacyjnych wyznawanych przez pracowników oraz strategii biznesowej firmy, a także opracowanie mierników do działań podejmowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie bez znaczenia jest również prowadzenie dialogu z interesariuszami, aby akcje podejmowane przez przedsiębiorstwo na ich rzecz odpowiadały rzeczywistym potrzebom. W Grupie Raben odbiorcy usług i osoby zatrudnione, za pośrednictwem badań satysfakcji klientów oraz ankiety satysfakcji i zaangażowania pracowników, pytani są o preferowane formy zaangażowania społecznego. Na pierwszym miejscu, wskazują oni niezmiennie troskę o środowisko naturalne oraz promowanie bezpieczeństwa na drodze.

Międzynarodowa struktura

Równie ważne jest wyznaczenie lidera projektu. Osoba odpowiedzialna za CSR jest gwarancją wdrożenia strategii i realizacji wizji oraz postawionych przed nią celów. Wpisanie w zakres obowiązków zadań związanych z odpowiedzialnym biznesem determinuje ich realizację, wskazując zakres odpowiedzialności oraz kompetencje i wskaźniki.

W Grupie Raben powstała specjalna struktura zarządzania CSR. W każdym z dziesięciu krajów europejskich, w których znajdują się oddziały firmy, zatrudniony jest koordynator CSR, który raportuje do lidera CSR działającego w imieniu całej Grupy. Powołany został również Komitet Sterujący na poziomie spółki zarządzającej, który przyjmuje raporty lidera i akceptuje zaproponowane przez niego mierniki.

Drobne zmiany, duże korzyści

Działania związane z ochroną środowiska prowadzone są w kilku obszarach. Dotyczą one zarówno floty samochodowej, sposobu funkcjonowania biur oraz magazynów, jak i budowania świadomości ekologicznej wśród pracowników i interesariuszy. Pozornie niewielkie jednostkowo koszty, przemnożone przez ilość pracowników zatrudnionych w firmie, przynieść mogą zaskakująco wysokie wydatki. Niewyłączenie komputera na noc po opuszczeniu stanowiska pracy, może kosztować firmę dodatkowe 30 zł miesięcznie. Badania prowadzone wewnątrz Grupy Raben pokazały, że nawet 10% zatrudnionych nie wygasza użytkowanego sprzętu przed opuszczeniem biura. Oszczędności poczynione dzięki wprowadzeniu automatycznego wyłączania komputerów nie są zatem pozorne.

Wizytówki stanowią niezbędny element w komunikacji biznesowej. Profesjonalnie przygotowane są doskonałym narzędziem marketingowym. Wykonane z ekologicznego papieru, mogą dodatkowo świadczyć o trosce przedsiębiorstwa o środowisko. Firma wprowadziła takie do obiegu w 2012 r. Ich koszt jednostkowy był mniejszy niż w przypadku wykonanych z tradycyjnego papieru, dlatego za sprawą ekologicznego podejścia generowane są dodatkowo znaczne oszczędności.

W 2011 r. wprowadzono domyślne drukowanie dwustronne, które obniżyło zużycie papieru. Przykładowo, w spółce Raben Transport, w połączeniu z wdrożeniem e-faksów przyczyniło się to do redukcji wykorzystania papieru z 8,03 kg na pracownika w 2010 r. do 1,88 kg w 2011 r.

Ekologia, ekonomia, bezpieczeństwo

Od 2010 r. firma prowadzi szkolenia z ecodrivingu. Od 2012 r. prowadzi je kierowca z najlepszym wynikiem oszczędności paliwa w spółce Raben Transport, który uczy swoich kolegów z innych spółek, jak jeździć samochodem w zgodzie ze środowiskiem. W Raben Trans European Hungary najskuteczniejszy eko-kierowca również przekazuje wiedzę swoim kolegom. Dodatkowo, Mercedes Benz w ramach swojej strategii społecznej odpowiedzialności zorganizował pięć darmowych szkoleń z jazdy defensywnej. Do efektów środowiskowych i finansowych uzyskanych dzięki ekologicznej jeździe należy dopisać jeszcze zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, ponieważ w Grupie Raben ecodriving definiowany jest jako: ekologiczna, ekonomiczna i bezpieczna jazda.

Istotnym elementem działalności proekologicznej jest polityka firmy względem zatrudnianych przez siebie przewoźników. Jest ona ukierunkowana na odmładzanie floty samochodowej, z której firma korzysta podczas realizacji usług przewozowych oraz wymianę taboru na nowszy, spełniający wymagania norm Euro 4 i Euro 5. Działania te pozwalają zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do powietrza, np. CO2. Przykładowo, wymiana samochodu służbowego osobowego z silnikiem benzynowym 1,4 na silnik 1,6 TDI pozwala zredukować emisję CO2 ze 165 g/1 km do 109 g/1 km.

Nie tylko transport

Firmy logistyczne z racji prowadzonej działalności, związanej z świadczeniem usług magazynowania, handlingu (m.in. załadunek i rozładunek towaru) oraz akcji copackingowych wytwarzają dużą ilość odpadów opakowaniowych. Zorganizowana segregacja odpadów połączona z ciągłym budowaniem świadomości ekologicznej pozwalają osiągnąć poziom segregacji przekraczający średnio 80%, a w przypadku niektórych magazynów nawet powyżej 90% w stosunku do wszystkich generowanych w firmie odpadów.

Ekologiczne cele Grupy Raben na 2012 r. zakładały zmniejszenie zużycia: papieru do drukarek o 20%, wody o 2%, energii od 2% do 5%, paliwa do ciężarówek od 6% do 10%, a także paliwa do służbowych samochodów osobowych 2% w stosunku do roku poprzedniego. Obniżenie zużycia surowców w naturalny sposób wpływa na zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Cele zostały osiągnięte w większości spółek Grupy Raben.

Firma stosuje również rozwiązania inwestycyjne, które mają znaczny wpływ na ograniczanie zużycia zasobów naturalnych, np. automatyzacja włączania światła i uruchamiania wody w pomieszczeniach kuchennych i toaletach czy wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne. W sytuacji, gdy automatyzacja nie jest możliwa, umieszczane są naklejki, przypominające o ekologicznych zachowaniach (np. „Zabłyśnij, zgaś światło”). Zastosowanie oświetlenia typu LED w magazynach pozwoliło na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w jednej firmie z Grupy – Fresh Logistic – o 16 %.

W listopadzie 2012 r. w Gądkach oddano do użytku nową siedzibę Grupy Raben – Tulip House. Biurowiec klasy A został zakwalifikowany przez Komisję Europejską do Europejskiego Programu „Green Building”. Otrzymanie certyfikatu wiąże się z surowymi wymaganiami. Przykładowo, oszczędność energii musi być o 25% większa niż zakładają normy danego kraju. Jak wykazał audyt energetyczny zużycie energii w Tulip House jest 31,1% niższe niż stawiane wymagania.

Archiwum Grupy Raben

Budynek firmy uzyskał certyfikat „Green Building”

rowerownia_5

W firmie zachęca się do korzystania z przyjaznego środowisku transportu rowerowego.

Dziedzictwo niematerialne

Współcześnie zwiększyła się rola niematerialnego dziedzictwa firm. Działania z zakresu CSR budują ten kapitał, wzmacniając markę. Proporcja 80% materialnej siły przedsiębiorstw do 20% niematerialnego wkładu została odwrócona. W Grupie Raben dużą wagę przywiązuje się do słów noblisty Miltona Friedmana, który zauważa, iż „przedsiębiorstwo tak długo może kontynuować swoją działalność, jak długo społeczeństwo uważa, że jest mu ona potrzebna”. Z tego względu nie zawsze działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu muszą przynosić wymierne zyski w postaci oszczędności, ale również wzmacniać przewagę konkurencyjną, wpływać na wzrost zaufania oraz zwiększając niematerialne dziedzictwo.

Justyna Śliwińska-Fąs, dyrektor ds. jakości, Raben Polska

Marta Szymborska, lider CSR, Grupa Raben

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *