Wysłuchania publiczne o „łupkach”

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń na wysłuchania publiczne, które odbędą się w ramach kampanii „Porozmawiajmy o łupkach”. Mieszkańcy regionów objętych kampanią (Polski północnej i Lubelszczyzny) i inni zainteresowani będą mogli przedstawić swoją opinię nt. gazu z łupków na jednym z dwóch spotkań.

Spotkania odbędą się w Gdańsku (1 października br.) oraz Lublinie (8 października br.). Swój udział można zgłaszać do 18 września poprzez stronę internetową kampanii lub telefonicznie (22 579 24 47 lub 22 579 24 49).

Wysłuchanie publiczne to spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób, organizowane najczęściej w ramach procesu tworzenia prawa, dające możliwość wypowiedzenia swojej opinii na dany temat. Głos wszystkich uczestników wysłuchania jest tak samo ważny, niezależnie od wykształcenia, wykonywanego zawodu, światopoglądu itp. Organizatorzy wysłuchania publicznego, zwłaszcza gdy odbywa się ono w związku z projektem legislacyjnym, są zobowiązani do odniesienia się do zebranych opinii i w uzasadnionych przypadkach – do ich uwzględnienia. Informacje o przebiegu wysłuchania i wypływających z niego wnioskach są podawane do publicznej wiadomości.

Celem wysłuchań odbywających się w ramach kampanii „Porozmawiajmy o łupkach” jest umożliwienie wymiany poglądów na temat gazu z łupków między mieszkańcami terenów objętych poszukiwaniami oraz innymi zainteresowanymi stronami – przedstawicielami władz samorządowych, organów ochrony środowiska, organizacji pozarządowych oraz firm poszukiwawczych. Zaproszone osoby będą miały okazję przedstawić swoją opinię dotyczącą trwających w regionie prac oraz innych zagadnień związanych z niekonwencjonalnymi złożami gazu.

W wysłuchaniu można uczestniczyć albo w charakterze aktywnego uczestnika, albo obserwatora. Aktywni uczestnicy będą mieli prawo do przedstawienia swojej opinii oraz rekomendacji dotyczących gazu z łupków zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie wysłuchań. Wszystkim aktywnym uczestnikom będzie przysługiwać taka sama ilość czasu na wypowiedź. W każdym wysłuchaniu udział weźmie nie więcej niż 40 aktywnych uczestników i nie więcej niż 100 obserwatorów.

Centralnym punktem wysłuchania będą wystąpienia aktywnych uczestników. Wystąpienia będą odbywać się w kolejności losowej, każdy aktywny uczestnik będzie miał 5 minut na przedstawienie swojej opinii. Jeśli nie zdąży się wypowiedzieć lub wypowie się w sposób niepełny, będzie mógł złożyć swoją opinię w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) – ona również zostanie uwzględniona.

Przed wystąpieniami aktywnych uczestników nastąpią krótkie prezentacje przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i zaproszonych instytucji (np. Państwowego Instytutu Geologicznego) dotyczące m.in. stanu zaawansowania prac poszukiwawczych w Polsce, projektowanych zmian legislacyjnych, działań informacyjno-edukacyjnych itp.

Wysłuchanie będzie także okazją do zebrania rekomendacji na temat przyszłości gazu z łupków w Polsce od wszystkich jego uczestników (w tym obserwatorów).

Dokładny program wysłuchań zostanie zamieszczony na stronie lupki.mos.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *