Wspieranie innowacyjnych ekotechnologii

Co można zrobić w celu wsparcia innowacyjnych technologii środowiskowych i jak pokonać strach odbiorców przed nowościami? Jak przekonać potencjalnych inwestorów, że dana technologia odznacza się najlepszą sprawnością i pozwoli osiągnąć pożądany efekt ekologiczny?

Z pomocą przyszła Komisja Europejska, uruchamiając pilotażowy program weryfikacji technologii środowiskowych Environmental Technology Verification – EU ETV. Celem programu jest promocja ekoinnowacyjnych technologii dzięki potwierdzeniu przez niezależnych ekspertów parametrów działania technologii oraz uzyskiwanego efektu ekologicznego.

System EU ETV opiera się na trzech podstawowych założeniach: wiarygodności, wzajemnej uznawalności oraz elastyczności. Wiarygodność polega na weryfikacji przez ekspertów rzetelnych wyników badań, pochodzących z akredytowanych laboratoriów lub certyfikowanych jednostek badawczych. Weryfikacja odbywa się każdorazowo z zachowaniem najwyższych standardów jakości, określanych normami ISO/IEC 9001, ISO/IEC 17020 oraz ISO/IEC 17025. Uznawalność systemu wiąże się z ujednoliceniem procedur weryfikacyjnych, przygotowanych i aktualizowanych przez Komisję Europejską, oraz obowiązkiem ich stosowania przez wszystkie jednostki weryfikacyjne w Europie. Wynikiem weryfikacji jest wydanie świadectwa weryfikacji, które jest publikowane przez Komisję Europejską i uznawane na wszystkich europejskich rynkach, a docelowo także na świecie. Elastyczność systemu ETV polega na możliwości weryfikacji parametrów deklarowanych przez wnioskodawcę. Mogą to być parametry, dla których nie ma ustalonych norm czy standardów, ponieważ proces ETV nie jest prowadzony w celu stwierdzenia zgodności z predefiniowanymi normami, jak ma to miejsce w przypadku certyfikacji czy aprobat.

Technologie poddawane weryfikacji ETV powinny spełniać następujące kryteria: muszą być już dostępne na rynku bądź gotowe do komercjalizacji, wykazywać cechy innowacyjne, w tym wartość środowiskową dodaną oraz spełniać wymagania prawne. Obecnie weryfikacja ETV prowadzona jest w trzech obszarach technologicznych: 1. Oczyszczanie i monitoring wody; 2. Materiały, odpady, zasoby, m.in. produkty z biomasy, recykling produktów ubocznych i odpadów przemysłowych i wytwarzanie z nich surowców wtórnych oraz 3. Technologie energetyczne, w tym urządzenia do produkcji energii elektrycznej i cieplnej OZE, wykorzystanie energii z odpadów oraz energooszczędność.

Jakie korzyści przynosi wnioskodawcy weryfikacja ETV? Przede wszystkim prestiż i zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku, w szczególności jeżeli sprawność rozwiązania oraz uzyskiwany efekt ekologiczny są wyższe (lepsze) niż obowiązujące normy lub regulacje i technologia wyróżnia się na tle innych, już obecnych na rynku. Świadectwo weryfikacji może być wykorzystane w kontaktach biznesowych. Zapewnia widoczność technologii na rynku oraz zwiększa wiarygodność i renomę, szczególnie małych i średnich firm. Nabywca technologii lub inwestor zyskuje rzetelne informacje dotyczące innowacyjnych cech technologii i jej sprawności, co pozwala mu ograniczyć ryzyko inwestycyjne, a uznawalność świadectwa weryfikacji zwalnia go z konieczności wykonania niezbędnych badań w celu potwierdzenia parametrów działania. Informacje uzyskane w ramach weryfikacji ETV umożliwiają porównywanie technologii, a także identyfikowanie nowych rozwiązań zgodnie z wymaganiami i potrzebami użytkowników.

Polska jest pierwszym krajem, w którym ukończono weryfikację technologii w ramach programu EU ETV. Polska technologia BIOMASSER firmy ASKET Roman Długi jako pierwsza w Europie otrzymała świadectwo weryfikacji. System ETV z powodzeniem funkcjonuje m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Kanadzie czy Korei Południowej.

Obecnie w Europie działa 14 jednostek weryfikacyjnych, z czego trzy w Polsce. Są to Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTS) Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Poznaniu, Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Zakład WTŚ) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie oraz Ośrodek Jakości Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie.

Zakład WTŚ w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym posiada możliwość wykorzystania dofinansowania z Komisji Europejskiej na 12 pierwszych weryfikacji prowadzonych przez Zakład WTŚ, na poziomie do 45%. Zakład oferuje również bezpłatną ocenę kwalifikowalności technologii do weryfikacji quick scan, pomoc w przygotowaniu formularzy zgłoszeniowych oraz znalezienie właściwych jednostek badawczych.

Bartosz Malowaniec, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa

Więcej szczegółów związanych z programem EU ETV można znaleźć na stronach

Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl/kategoria/4675_etv/ oraz

Komisji Europejskiej http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/.

Ponadto informacji na temat dofinansowania i wdrożenia programu EU ETV udzieli Zakład WTŚ: etv@ios.edu.pl; tel. 22 3750557; www.etv.ios.edu.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *