W Ministerstwie Gospodarki o CSR

Propozycja Komisji Europejskiej (KE) dotycząca obowiązku raportowania danych pozafinansowych przez duże przedsiębiorstwa, a także wsparcie CSR w nowej perspektywie finansowej były głównymi tematami XIV posiedzenia Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Spotkanie pod przewodnictwem wiceminister gospodarki Grażyny Henclewskiej odbyło się 26 lipca 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Henclewska przypomniała, że 16 kwietnia 2013 r. KE opublikowała propozycje zmian w unijnych Dyrektywach Rachunkowości. Mają one wprowadzać obowiązek ujawniania informacji na temat działań podejmowanych przez duże przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska, budowy ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. – Stanowisko KE jest odpowiedzią na wieloletnią dyskusję w tej sprawie, a także na potrzeby zgłaszane przez inwestorów, akcjonariuszy, wspólników, pracowników i organizacje społeczeństwa obywatelskiego – podkreśliła wiceminister. Poinformowała także, że krajowym koordynatorem działań w zakresie zmian w Dyrektywach Rachunkowości będzie Ministerstwo Finansów.

Podsekretarz stanu w MG odniosła się również do prac nad programowaniem nowej perspektywy finansowej i określenia kierunków wsparcia na CSR. Zaznaczyła, iż obecnie tematyka społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw znajduje odzwierciedlenie w projekcie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Część zagadnień powiązanych z CSR, takich jak m.in. przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy, poprawa warunków pracy, zarządzanie strategiczne i zarządzanie zasobami ludzkimi, będzie też przedmiotem wsparcia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Wiceminister Henclewska przypomniała także, że Zespół przekazał do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz marszałków województw wnioski zgłaszane przez przedstawicieli środowisk zaangażowanych w promocję CSR w Polsce. – Liczymy na uwzględnienie tych uwag w pracach nad nowymi programami operacyjnymi – powiedziała.

Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw został powołany Zarządzeniem Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2009 r. Przewodniczy mu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Grażyna Henclewska. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, partnerów społecznych, organizacji non profit oraz indywidualnych przedsiębiorstw i organizacji zaangażowanych w promocję CSR w Polsce.

Do zadań zespołu należy m.in.:

• proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań poszczególnych organów administracji publicznej w zakresie promocji i wprowadzania zasad CSR,

• analiza i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze CSR z innych państw, w szczególności narzędzi wypracowanych w ramach Europejskiego Sojuszu na rzecz budowania i wdrażania polityki CSR,

• tworzenie warunków lepszej komunikacji oraz dialogu pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących CSR.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *