Pieniądze na terminal LNG

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu kwotą 223,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści dla środowiska m.in. redukcję emisji dwutlenku węgla.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski oraz krajów sąsiadujących. Pomoże także rozszerzyć źródła energii i zwiększy konkurencję na rynku gazu w Polsce. Liczba potencjalnych miejsc pracy na nowym obiekcie wynosi ok. 130, a zakończenie budowy terminalu przewidziane jest na 2014 r.

Decyzja o współfinansowaniu tego ważnego przedsięwzięcia pokazuje zaangażowanie Komisji Europejskiej we wspieranie projektów, które istotnie przybliżają nas do realizacji celów energetycznych UE na 2020 r. Gazoport przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, bo pociągnie za sobą kolejne inwestycje, a osobom pracującym przy jego budowie i eksploatacji da możliwość zdobycia nowych kwalifikacji. Mieszkańcy skorzystają na tym projekcie podwójnie – dzięki poprawie zaopatrzenia w czystą energię i dzięki nowym miejscom pracy. Projekt jest też ważną inwestycją w bezpieczeństwo dostaw energii do Polski oraz krajów z nią sąsiadujących – podkreślał Johannes Hahn, unijny komisarz ds. polityki regionalnej.

Terminal LNG w Świnoujściu otrzymał dofinansowanie z programu „Infrastruktura i Środowisko” w ramach priorytetu „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”. Całkowita wartość inwestycji to 846 mln euro, z czego Unia Europejska finansuje 223,7 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Terminal klasyfikuje się do tzw. dużych projektów, czyli przedsięwzięć o wartości przekraczającej 50 mln euro (z VAT). Są one zatwierdzane bezpośrednio przez Komisję Europejską na drodze specjalnych decyzji, natomiast finansowanie mniejszych inwestycji uchwala się na szczeblu krajowym lub regionalnym.

Terminal składa się z urządzeń rozładunkowych, zbiorników magazynujących skroplony gaz ziemny i instalacji do regazyfikacji. Umożliwią one m.in.: wyładunek skroplonego gazu ziemnego z tankowców, składowanie procesowe skroplonego gazu ziemnego, regazyfikację skroplonego gazu ziemnego, produkcję i dystrybucję azotu oraz dodawanie go do gazu ziemnego, wprowadzanie gazu ziemnego do krajowego systemu przesyłowego, a także załadunek gazu ziemnego do cystern.

Nominalna moc regazyfikacyjna (moc wysyłkowa) terminalu, który składa się z dwóch zbiorników LNG, wynosi 570 000 Nm3/h. Dzięki temu do Polski zostanie sprowadzone do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Od 2017 r. nominalna moc terminala może ulec powiększeniu do 856 000 Nm3/h, czyli do 7,5 mld m3 gazu rocznie.

Wraz z terminalem LNG realizowane są trzy inne projekty towarzyszące niezbędne do jego funkcjonowania, mianowicie: budowa infrastruktury umożliwiającej dojazd do zewnętrznego portu w Świnoujściu, budowa nabrzeża do bezpiecznego wyładunku LNG oraz budowa gazociągu Świnoujście-Szczecin, łączącego terminal z krajowym systemem przesyłowym.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *