Szkiełkiem i okiem

Wyboru laureata oraz firm wyróżnionych dokonywała kapituła konkursowa. Co miało wpływ na decyzję osób biorących udział w obradach? Na jakie aspekty prośrodowiskowej działalności firm była zwracana szczególna uwaga?

dodatek_ekoodpowiedzialni_szkielkiem_i_fot_kielsznia

Michał Kiełsznia, generalny dyrektor ochrony środowiska, przewodniczący kapituły konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”

W obradach brałem udział po raz trzeci, nie ukrywam, że z radością przyjąłem zaproszenie do kapituły. Konkurs „Ekoodpowiedzialni w biznesie” doskonale wpisuje się w misję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która, mając na względzie jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń i realizując politykę państwa, troszczy się o ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów środowiska. Podobne zadanie w konkursie stawia się firmom – rozwój z poszanowaniem środowiska. Chodzi o ekoodpowiedzialność wykraczająca poza obowiązki określone prawem – z tego wynika moja decyzja. Ekoodpowiedzialność to coś więcej niż przestrzeganie wymagań prawnych ochrony środowiska czy limitów emisyjnych. Firmy biorące udział w konkursie były oceniane pod kątem ich niestandardowego zaangażowania w działania prośrodowiskowe. Dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zawsze ważny jest aspekt ochrony środowiska i właśnie działania firm w tym obszarze były szczególnie doceniane, podobnie jak rejestracja w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), pokazująca, że kultura zrównoważonego rozwoju jest wbudowana w struktury zarządzania firm. Tym bardziej cieszy nas fakt, że zwycięzcą trzeciej edycji konkursu została Dolina Nidy, która od wielu lat może szczycić się rejestracją w EMAS i której nie jest obca problematyka ochrony środowiska.

 dodatek_ekoodpowiedzialni_szkielkiem_i_fot_konopka

Emilia Konopka, zastępca pełnomocnika ds. zarządzania środowiskowego, Ministerstwo Środowiska

W dzisiejszych czasach większość organizacji w mniejszym lub większym stopniu uwzględnia aspekt ochrony środowiska w ramach swojej działalności. Wynika to z faktu, iż w związku z postępującym procesem globalizacji wzrastają również wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz świadomość ekologiczna społeczeństwa, a co za tym idzie odbiorców towarów i usług. Spośród organizacji biorących udział w tegorocznej edycji konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” zdecydowanie najbardziej wykraczająca swoimi działaniami poza ramy obowiązującego prawa unijnego oraz krajowego jest Dolina Nidy, która poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej, wdrażanie dobrowolnych systemów zarządzania oraz podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko przyczynia się do poprawy jego stanu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Z kolei EDF, Kompania Węglowa oraz Polpharma spośród pozostałych organizacji wyróżniły się zakresem podejmowanych inicjatyw proekologicznych. Najistotniejsze w działaniach na rzecz ochrony środowiska nie są osiągnięte przez organizację korzyści ekonomiczne, lecz efekty działalności środowiskowej.

 dodatek_ekoodpowiedzialni_szkielkiem_i_fot__krawcewicz

Marta Krawcewicz, koordynatorka ds. finansowo-administracyjnych, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Na decyzję kapituły konkursowej wpływ miało przede wszystkim umiejętne pokazanie dodanej wartości środowiskowej, czyli to, jak dane przedsiębiorstwo pozytywnie oddziałuje na środowisko lub jak minimalizuje swój negatywny wpływ. Szczególnie zwracano uwagę na twarde dane liczbowe i realny wpływ środowiskowy. Ocena zgłoszeń była kompleksowa. Jako jurorka zwracałam szczególną uwagę na wprowadzone w przedsiębiorstwach elementy ekonomii okrężnej, czyli przykładowo: jak odpady z jednej fabryki stają się materiałem produkcyjnym w drugiej. Ważne również było to, na ile firmy są w stanie zminimalizować swój wpływ na środowisko np. poprzez zmniejszenie emisji CO2, czy wyznaczały sobie w tym zakresie cele i w jaki sposób dążyły do ich wykonania. Oczywiście najwyżej oceniane były zgłoszenia firm, którym udało się (zgodnie z teorią „zeronautów”) obniżyć do zera emisję dwutlenku węgla, np. poprzez wprowadzenie nowej technologii.

 dodatek_ekoodpowiedzialni_szkielkiem_i_fot__topczewski

Dariusz Topczewski, wiceprezes Zarządu, JARS

Z pewnością kapituła była zgodna w jednym – konkurs „Ekoodpowiedzialni w biznesie” powinien promować te firmy, które dla spraw ekologii czynią więcej niż wynika to z obowiązującego prawa. Nie wyróżnialiśmy tych, którzy wypełniają swoje zobowiązania. Dla nich nagrodą jest brak kary. Laureatem miała zostać nie ta firma, która wyróżniła się największymi nakładami na ekologię, ale ta, której chciało się zrobić coś z wewnętrznej potrzeby dbania o środowisko. Trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, na które aspekty prośrodowiskowej działalności firm była zwracana szczególna uwaga, gdyż każdy z nich wydaje się ważny. Uważam, że największe szanse na wygraną miały te przedsiębiorstwa, które zaprezentowały kompleksową ofertę aktywności prośrodowiskowej. Oczywiście najbardziej zauważalne były firmy, mogące „zabłysnąć” swoją aktywnością, czyli te, których procesy przetwórcze są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska. Wkład mniejszych firm także nie umknął naszej uwadze.

dodatek_ekoodpowiedzialni_szkielkiem_i_fot__twardowska

Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji i CSR, Grupa LOTOS

Decydując o wyborze laureatów, kierowaliśmy się kilkoma aspektami. Braliśmy pod uwagę nakłady inwestycyjne, np. na remonty i usprawnianie infrastruktury, a także działalność informacyjną, związaną z podnoszeniem świadomości ekologicznej lokalnej społeczności oraz pracowników danego przedsiębiorstwa. Doceniane było też to, że spółki są coraz bardziej świadome swojego oddziaływania na otoczenie i wykazują się innowacyjnymi pomysłami oraz dobrymi praktykami w obszarze ekologii. Dokonując wyboru laureatów nie skupialiśmy się na jednym wybranym kryterium, gdyż uznaliśmy, że zaakcentowanie wybranego wycinka działań nie byłoby sprawiedliwe w stosunku do pozostałych uczestników konkursu. Analizowaliśmy spółki o różnie sprecyzowanych profilach działalności, skali działania i strukturze wewnętrznej i nie było możliwe mierzenie wszystkich jedną miarą. Z tego też względu silnie koncentrowaliśmy się na działaniach, które wychodzą poza wymagania prawne dotyczące aspektów środowiskowych. Zwracaliśmy też uwagę na przedsiębiorstwa, których „ekoodpowiedzialność w biznesie” jest idealnie dopasowana do charakteru ich podstawowej działalności, a aspekty środowiskowe są ujęte w strategiach biznesowych. Dodam tylko, że wśród uczestników z przyjemnością odnalazłam podmioty, które spełniały wymienione kryteria i w pełni zasługiwały na wyróżnienie.

Punkt widzenia

III edycja konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” dowodzi, jak ogromne znaczenie dla przedsiębiorców ma ochrona środowiska. Konkurs ten uświadamia społeczeństwu jak przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości, podejmują działania mające na celu zmniejszenie ich oddziaływania na środowisko. Ponadto daje możliwość wyróżnienia organizacji, która, pomimo ukierunkowania swojej działalności na korzyści ekonomiczne, zwraca jednocześnie uwagę na środowisko.

Emilia Konopka, zastępca pełnomocnika ds. zarządzania środowiskowego, Ministerstwo Środowiska

Część zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” była bardzo merytoryczna, niestety, w większości przypadków zabrakło twardych danych o wpływie firmy na środowisko. Aby przedsiębiorstwo wiedziało, jaki ma realny wpływ na środowisko, powinno badać emisję CO2 przed wprowadzeniem innowacji/nowej technologii/fabryki, a następnie zbadać czy udało się zmniejszyć emisję oraz dodatkowo wyznaczyć cel, jaki chce osiągnąć.

Marta Krawcewicz, koordynatorka ds. finansowo-administracyjnych, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Nie mam porównania do poprzednich edycji, jednak z głosów członków kapituły wynikało, że trzecia edycja przebiegała najmniej burzliwie. Wydaje mi się, że było to efektem tego, iż laureat konkursu został wybrany prawie jednogłośnie, a wyróżnienia trafiły do firm, które sobie na to zasłużyły. Należy jednak szerzej rozpropagować ideę konkursu, gdyż istnieje wiele firm, które uczyniły wiele dobrego na rzecz środowiska, a nie chwalą się tym. Jednak warto to robić, gdyż im więcej widać pozytywnych przykładów, tym więcej naśladowców zyskuje idea odpowiedzialności biznesu za środowisko naturalne.

 Dariusz Topczewski, wiceprezes Zarządu, JARS

„Ekoodpowiedzialni w biznesie” to jeden z nielicznych konkursów proekologicznych, które analizują kondycję przedsiębiorstw holistycznie, biorąc pod uwagę wiele aspektów ich działalności. To sprawia, że tego typu inicjatywy przyczyniają się do promowania wartości niezwykle istotnych z punktu widzenia rozwoju, biznesu, gospodarki, z jednoczesnym poszanowaniem aspektów środowiskowych. Dlatego ważne jest, aby takie konkursy były jeszcze mocniej promowane, a w związku z tym bardziej rozpoznawalne i kojarzone z wysokim poziomem merytorycznym. Ma to szansę wpłynąć w przyszłości na jeszcze większą liczbę zgłoszeń.

Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji i CSR, Grupa LOTOS

Opinie zebrała i opracowała Małgorzata Masłowska-Bandosz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *