Rozważne i skuteczne inwestowanie

Zainicjowanie kluczowych inwestycji w zaplecze produkcyjne i naukowo-badawcze to strategia firmy Polwax, zaplanowana na najbliższe dwa lata. Jej realizacja nastąpi w dwóch centrach produkcyjno-dystrybucyjnych spółki – w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach.

Polwax to producent parafin rafinowanych i odwanianych. Wyroby spółki znajdują liczne zastosowania w przemyśle, m.in. drzewnym, gumowym, papierniczym oraz w procesie produkcji nawozów sztucznych. Na początku br. Zarząd spółki przyjął dokument pt. „Nowoczesna europejska firma – lider innowacyjnych, przemysłowych specyfików parafinowych”, w którym zostały określone plany inwestycyjne na najbliższe lata. Kolejność realizacji przedsięwzięć wynika zarówno z potencjału rynku, jak i uwarunkowań technologicznych.

Nieszablonowe działania

Spółka ma jasną i sprecyzowaną strategię rozwoju, w której duży nacisk kładzie się na kwestie związane z ochroną środowiska. – Naszymi priorytetami są efektywność i wprowadzanie nowoczesnych technologii, połączonych z działaniami proekologicznymi – powiedział Dominik Tomczyk, prezes Zarządu Polwax. Firma stara się podejmować wyzwania, które bezpośrednio przełożą się na wzrost jej wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy. – Nie zapominamy również o społecznej i środowiskowej odpowiedzialności. Sięgamy zarówno do nowatorskich, jak i już sprawdzonych technologii. W ten sposób działamy nieszablonowo, ale skutecznie – dodaje. Planując uruchomienie nowych lub modernizując już istniejące ciągi technologiczne, spółka odwołuje się do podstawowych założeń systemu zarządzania środowiskiem. – Dążymy do stałego ograniczania oddziaływania na środowisko przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystanych zasobów organizacji – wyjaśnia Jacek Stelmach, wiceprezes Zarządu Polwax.

Spółka ma jasną i sprecyzowaną strategię rozwoju, w której duży nacisk kładzie się na kwestie związane z ochroną środowiska.

Spółka ma jasną i sprecyzowaną strategię rozwoju, w której duży nacisk kładzie się na kwestie związane z ochroną środowiska.

W praktyce oznacza to koncentrowanie działań na zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń. W sytuacji, gdy nie będzie już możliwe ich wyeliminowanie w sposób racjonalny, należy minimalizować negatywny ich wpływ na środowisko poprzez odzysk lub ostatecznie unieszkodliwienie. – Już na etapie planowania procesów inwestycyjnych staramy się wybierać wyłącznie technologie przyjazne środowisku, spełniające wymogi najlepszych dostępnych obecnie technik produkcyjnych – dodaje D. Tomczyk.

Pierwszy krok – efektywność

Pod koniec pierwszego półrocza br. w przedsiębiorstwie zakończono realizację najważniejszej, tegorocznej inwestycji, związanej z produkcją cerezyny białej. Produkt przeznaczony jest dla odbiorców z przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego. Przedsięwzięcie zrealizowano w należącym do spółki zakładzie w Czechowicach-Dziedzicach. – Dzięki inwestycji w znaczący sposób poprawiła się efektywność rafinacji. Nowy system filtracji wyposażony w ogrzewane prasy filtracyjne umożliwił znaczne skrócenie czasu procesu oraz zwiększenie jego wydajności i skuteczności. A to oznacza oszczędności – podkreśla J. Stelmach. Ogrzewane prasy dają możliwość rafinacji produktów o wysokiej temperaturze krzepnięcia i lepkości. Jednocześnie, dzięki dobraniu odpowiednich adsorbentów, znacząco wzrósł poziom skuteczności odbarwienia produktów w czasie jednego cyklu rafinacji. W przemyśle chemicznym cerezyna jest również wykorzystywana jako składnik past i politur do czyszczenia i konserwacji podłóg, wyrobów skórzanych, mebli oraz karoserii samochodów. Jest składnikiem klejów typu Hot-melt, stosowanych w przemyśle odlewniczym jako część składowa wosków wykorzystywanych w metodzie wosku traconego. Oprócz tego używa się go jako środka ułatwiającego uwalnianie gotowych odlewów z form. Z uwagi na swój hydrofobowy charakter cerezyna może być stosowana do impregnowania przędz i tkanin. Może też stanowić materiał impregnacyjny i izolacyjny w elektronice, jako plastyfikator dla wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych oraz do produkcji kalek technicznych i drukarskich. Cerezyny znajdują także zastosowanie jako półprodukt do wyrobu i modyfikacji smarów technicznych.

Krok drugi – zielone technologie

W sierpniu br. spółka Polwax podpisała umowę, dotyczącą zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i uruchomienia instalacji odolejania gaczy parafinowych w swoim drugim zakładzie – w Jaśle. – Instalacja, która wykorzystuje technologię statycznej krystalizacji, przyczyni się do zwiększenia produkcji i znacząco poprawi wskaźnik odolejania. Tego typu inwestycja, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko – podkreśla D. Tomczyk. Uruchomienie instalacji przyczyni się do ograniczenia ilości ścieków oraz zmniejszenia zużycia energii. Doskonale wpisuje się to w przyjętą na kolejne lata strategię rozwoju spółki w kierunku tzw. zielonych technologii. Zmiany zaczynają się najczęściej od małych kroków, drobnych ułatwień oraz zastępowania zużytych i wyeksploatowanych urządzeń nowymi, technicznie zaawansowanymi. Tylko w ostatnich miesiącach niemal równocześnie zrealizowano kilka tego typu inwestycji. W Czechowicach-Dziedzicach zmodernizowano nalewak do cystern kolejowych i odcinek torów kolejowych pod nalewakiem. W ramach prac wymieniono ramiona nalewcze produktów płynnych na układ sztywny z systemem przeciwwag. Równocześnie przebudowano torowiska. Efektem było z jednej strony skrócenie procesu pełnienia, z drugiej ograniczenie strat produktu oraz wyeliminowanie przenikania zanieczyszczeń na powierzchnię gruntu. Z kolei w Jaśle trwają obecnie prace nad przebudową kolejowego frontu rozładunkowego. Najważniejszym z realizowanych zadań jest kompleksowa modernizacja kolektora rozładunku gaczu z cystern kolejowych wraz z wykonaniem podestu obsługowego oraz uszczelnieniem odcinków torów kolejowych. Każda z inwestycji wpłynie na realne i wymierne oszczędności, pozwala także na skrócenie czasu obsługi klientów oraz poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy.

Po trzecie: odpady

Dużą wagę w przedsiębiorstwie przywiązuje się do segregacji odpadów, głównie z tworzyw sztucznych oraz opakowań z papieru i tektury. W formie sprasowanej są one przekazywane do uprawnionej firmy w celu poddania ich recyklingowi. Jeszcze niedawno zużyte, naturalne materiały filtracyjne klasyfikowane były, na podstawie katalogu odpadów, jako odpad niebezpieczny. W ostatnim czasie poddano szczegółowej analizie próbki odpadu o kodzie 05 01 15*, wytwarzanego w procesie oczyszczania parafin i gaczy parafinowych na ziemi bielącej. W celu określenia, czy omawiany odpad posiada składniki i właściwości niebezpieczne, postępowano zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (DzU 2004 nr 128, poz. 1347). Wbrew wspomnianemu katalogowi, odpad ten nie wykazał podwyższonych zawartości metali ciężkich. Nie stwierdzono ponadnormatywnych zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz węglowodorów aromatycznych (BTEX). W konsekwencji uznano, że węglowodory oznaczone w pewnych ilościach jako olej mineralny w całości zaliczają się do węglowodorów niearomatycznych i nie są zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska. Na tej podstawie przeprowadzono zmianę klasyfikacji odpadu na odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 05 01 99. Dzięki przeprowadzonym analizom, spółka mogła automatycznie zmniejszyć ilość wykazywanych w sprawozdaniach odpadów niebezpiecznych. W efekcie obniżyły się też koszty ich utylizacji. Podobna sytuacja dotyczy opakowań, w których wprowadzane są na rynek produkty. Odzysk i recykling tego typu opakowań został, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekierowany na wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. W zakresie emisji do powietrza atmosferycznego wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia są minimalizowane w takim stopniu, aby nie powodowały przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu poza terenem przemysłowym. W przypadku produktów wytwarzanych przez spółkę ich wpływ na środowisko zarówno w samym procesie produkcji, jak również po zakończeniu użytkowania nie jest negatywny.

Firma nie zamierza spocząć na laurach. Cały czas jej głównym celem są inwestycje w wysoko wyspecjalizowane, innowacyjne produkty. W ten sposób nie tylko sprosta konkurencji i będzie się dalej rozwijać, ale także jej działalność będzie bardziej przyjazna środowisku.

 prezentacje_rozwazne_i_skuteczne_e_bajorek_fot_autora

Elżbieta Bajorek, specjalista ds. ochrony środowiska, Polwax

Opublikowano: Ecomanager Numer 11-12/2012 (29)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *