Rok 2013 rekordowy dla Funduszu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał do wiadomości publicznej wstępne wyniki z działalności Funduszu w 2013 roku. Ponad 5,5 mld zł wypłat, blisko dwa tysiące podpisanych umów, ponad 3,7 tys. złożonych wniosków –to efekt ubiegłorocznej działalności NFOŚiGW.

W ubiegłym roku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Fundusz wypłacił najwyższą kwotę środków w swojej 25-letniej działalności. To ponad 5,571 mld zł – o 826 mln zł więcej niż w 2012 r. Ze środków własnych wypłacił także dotacje w kwocie 1,744 mln zł. To najwyżej jak dotąd kwoty wypłat w historii finansowania bezzwrotnego ze środków krajowych. Ponadto, w bieżącym roku zakłada się wzrost wypłat dotacyjnych o kolejne 378 mln zł.

W ujęciu dziedzinowym ochrony środowiska w 2013 roku strumień finansowania bezzwrotnego w większości został skierowany na:

  • ochronę klimatu – 393 mln zł,
  • ochronę ziemi – 367 mln zł,
  • gospodarkę wodną – 337 mln zł,
  • ochronę przyrody i współfinansowanie Life+ – 90 mln zł.

Na przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków przeznaczono 108 mln zł. Na ubiegłoroczne efekty złożyły się także wypłaty dotacyjne ze środków europejskich, przede wszystkim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w wysokości 2,8 mld zł oraz finansowanie pożyczkowe, które wyniosło ponad 1 mld zł. W 2013 roku udział finansowania pożyczkowego ze środków własnych NF wzrósł o kolejne 12 %. Planuje się, że w roku bieżącym wzrośnie o dodatkowe 119 mln zł.

Wsparcie finansowe ochrony środowiska realizowane było przez Fundusz przy niezwiększającym się zatrudnieniu oraz spadku przychodów o miliard złotych. Spadek ten wynikał głównie z wypełnienia przez producentów energii elektrycznej nałożonego obowiązku jej produkcji ze źródeł odnawialnych. Dla NF oznacza to brak przychodów z opłat zastępczych w kwocie ok. 426 mln zł, a także przejściowego zmniejszenia o połowę – tylko w 2013 r. opłat za korzystanie ze środowiska w wyniku wprowadzenia opłat rocznych w miejsce półrocznych dla przedsiębiorców.

Deklaracje Zarządu NFOŚiGW wskazują, że tempo pracy w roku bieżącym nie będzie spadać. Do beneficjentów – głównie jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych – ma popłynąć jeszcze więcej pieniędzy. Zakłada się wzrost wypłat do kwoty 6,1 mld zł. Ale z tegorocznej oferty finansowej skorzysta wiele dziedzin gospodarki krajowej. Tradycyjnie najwięcej zyskają samorządy i przedsiębiorcy – planowane zobowiązania NFOŚiGW tylko ze środków własnych w br. to ponad 3 mld zł. Także osoby fizyczne będą mogły przystąpić do powiększającej się oferty NF. Nadal realizowane będą dopłaty do zakupu kolektorów słonecznych oraz dopłaty do budowy energooszczędnych domów i mieszkań. Uruchomiony zostanie nowy program finansowy „PROSUMENT” dla zainteresowanych budową mikroinstalacji produkujących energię elektryczną i ciepło.

Zarząd NFOŚiGW deklaruje osiąganie wysokich efektów ekologicznych przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej. Z wyliczeń Funduszu wynika, że o ile w 2012 r. koszt obsługi każdej wypłaconej złotówki wynosił 1,7 gr, to już w 2013 roku obniżył się do 1,5 gr.

Dla beneficjentów i wnioskodawców to będzie ważny rok, w którym planowane są kolejne uproszczenia procedur w naborze wniosków. Po konsolidacji programów priorytetowych, Fundusz wprowadził m.in. uproszczone rozliczenia finansowe w formie zestawień faktur. W ślad za wprowadzanym w 2013 roku elektronicznym generatorem wniosków o dofinansowanie planowane jest w II kwartale uruchomienie generatora wniosków o płatność, co powinno również przyspieszyć przekazywanie środków do beneficjentów. Zgodnie ze Strategią Informatyzacji przyjętą w 2013 r. rozpoczęto unowocześnianie systemów informatycznych NFOŚIGW.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *