Rada Ministrów przyjęła przepisy dotyczące jakości paliw

Obowiązek monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw i energii elektrycznej w transporcie oraz wprowadzenie do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających do 10% bioetanolu tzw. benzyn silnikowych E10 to główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dokument, przygotowany w Ministerstwie Gospodarki Rada Ministrów przyjęła 19 listopada 2013 r.

Zgodnie z unijnymi regulacjami, kraje członkowskie są zobowiązane do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 6% do 2020 r. w porównaniu do bazowego poziomu redukcji z 2010 r. Projekt ustawy zakłada w tym zakresie określenie Narodowego Celu Redukcyjnego. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie (m.in. sposób obliczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw) zostaną określone po wejściu w życie wytycznych KE.

Wykonanie NCR będzie nadzorował Urząd Regulacji Energetyki. Podmioty zobowiązane do jego realizacji będą musiału składać prezesowi URE do 1 marca coroczne sprawozdania. Dane te będą podstawą do przygotowania raportu, który po przyjęciu przez Radę Ministrów ma być przekazywany Komisji Europejskiej.

Ustawa MG reguluje również unijne przepisy dotyczące konieczności wprowadzenia do obrotu benzyny zawierającej więcej niż 5% bioetanolu (E5). Ze względu na niedostosowanie wielu samochodów do tankowania tego rodzaju paliwa, dyrektywa UE wprowadziła okres przejściowy, który dla Polski upływa w 2020 r. W tym czasie na stacjach będą dostępne dla kierowców dwa rodzaje benzyn silnikowych – E10 i E5. Dystrybutory paliwa będą zawierały również szczegółową informację o zawartości bioetanolu oraz możliwościach użycia go w samochodach.

Zmiany wprowadzone do ustawy wynikają z konieczności wdrożenia przepisów dyrektywy 2009/30/WE i pociągają za sobą konieczność dostosowania polskiego prawodawstwa do unijnych przepisów.

 Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *