Programowe konsultacje

www.sxc.hu/Miroslav Sárička26 sierpnia 2013 r. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020. Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POIiŚ na nowy okres finansowania.

Istotą programu w latach 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Podstawą dla tego założenia jest jeden z priorytetów „Strategii Europa 2020”, a mianowicie zrównoważony rozwój, rozumiany jako wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Zakres wsparcia dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wpisuje się w kilka celów tematycznych, wymienionych w projekcie rozporządzenia ramowego. Należą do nich: wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, promowanie dostosowania do zmian klimatu (zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem), ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów (ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego), promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, a także wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (w ograniczonym zakresie).

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz prywatne (w szczególności duże przedsiębiorstwa).

Udział w konsultacjach społecznych powinien w szczególności zainteresować przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją programu.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *