Polityka energetyczna Polski 2050 – czas konkretów

Rozpoczęły się rządowe prace nad aktualizacją Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Zdaniem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) do definiowania polityki energetycznej należy podejść procesowo.

PKEE na początku sierpnia br. opublikował swoje stanowisko w sprawie oczekiwanych kierunków aktualizacji Polityki energetycznej Polski (PEP). Jego zdaniem aktualne zmiany na rynku energii, w tym spadające hurtowe ceny energii elektrycznej zapotrzebowanie na energię, a także dynamicznie rosnący udział energii odnawialnej w miksie energetycznym, odbiegają od prognoz w 2009 r., w którym była przyjmowana obowiązująca PEP.

W komunikacie PKEE określono m.in. zasady tworzenia Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. Należą do nich: określenie pryncypiów i priorytetów polityki energetycznej, zwymiarowanie priorytetów poprzez skwantyfikowane cele, określenie możliwych scenraiuszy rozwoju makroekonomicznego, ustalenie optymalnego miksu paliwowego, w największym stopniu realizującego wybrane priorytety przy uwzględnieniu ograniczeń finansowych, dostępności zasobów oraz implikacji makroekonomicznych, a także zaprojektowanie wymaganych mechanizmów – narzędzi, które pozwolą na dojście do przyjętego miksu paliwowego.

W opinii Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Polityka energetyczna Polski powinna opierać się na kilku pryncypiach. We wszystkich etapach prac nad PEP odzwierciedlenie powinny znaleźć dwa z nich – poprawa efektywności i innowacyjności. Miałoby to nastąpić poprzez wzrosy wydatków na badania i rozwój krajowej myśli technologicznej w obszarze energetyki. Zdaniem PKEE Polityka energetyczna Polski powinna wzmocnić dynamikę wzrostu gospodarczego kraju oraz zapewniać stabilne otoczenie inwestycyjne i regulacyjne w celu stworzenia impulsu do inwestycji w nowe konwencjonalne i niskoemisyjne moce wytwórcze zapewniające bezpieczeństwo energetyczne. Ponadto ważne jest stworzenie wspólnej wizji sektora i dostrzeganie współzalezności podejmowanych działań, systemowe spojrzenie na regulacje sektora eneregtycznego, a także większe uwzględnienie uwarunkowań międzynarodowych i globalnych trendów rozwoju sektora energetycznego.

Polski Komitet Energii Elektrycznej stoi na stanowisku, że energia powinna być zawsze dostępna, tania i przyjazna środowisku, a PEP2050 powinna definiować, co tak naprawdę oznacza bezpieczeństwo energetyczne poza zapewnieniem nieprzerwanych dostaw energii.

PKEE twierdzi, że wszystkie narzędzia realizacji PEP2050 należy zoptymalizować zgodnie z priorytetami tak, aby jej realizacja odbywała się w sposób efektywny kosztowo. Ponadto jego zdaniem pełne wykorzystanie krajowej bazy surowcowej  przyniesie korzyści krajowej gospodarce. Wymaga to jednakże poprawy efektywności sektora wydobycia węgla kamiennego w celu utrzymania konkurencyjności oferty rodzimych wytwórców względem produktów importowanych. Polski Komitet Energii Elektrycznej uważa, że w przypadku utraty konkurencyjności krajowego węgla elastycznie opracowane narzędzia winny umożliwić komercyjną eksploatację złóż niekonwencjonalnych, przy czym kluczowe wydaje się określenie stabilnych ram prawnych dla inwestycji w poszukiwanie złóż gazu łupkowego.

Zdaniem PKEE w celu maksymalizacji możliwości wykorzystania rodzimych zasobów paliw kopalnych należy utrzymać rozwój OZE post-2020 na względnie stabilnym poziomie i określić maksymalny udział tych technologii w strukturze paliwowej wytwarzania energii elektrycznej w perspektywie długoterminowej. Ponadto organizacja proponuje by realizować unijne cele w zakresie OZE technologiami najbliższymi pełnej komercjalizacji, których rozwój przyniesie największą wartość dodaną dla Polski i postuluje o wykonanie szczegółowej analizy potencjału krajowej gospodarki, która pozwoli znaleźć w/w technologie i oszacować wsparcie niezbędne do ich komercjalizacji.

Za najtańszy sposób zmniejszenia emisji  zanieczyszczeń PKEE uznaje racjonalizację wykorzystania dostępnych w Polsce surowców oraz minimalizację ich zużycia. Do tego celu konieczne jest zapewnienie opłacalności inwestycji w źródła wytwarzające energie elektryczną i ciepło w skojarzeniu. Zdaniem organizacji jedną z najtańszych metod obniżenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i najbardziej efektywnym sposobem wytwarzania energii jest kogeneracja.

Źródło: Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *