POIiŚ w nowej perspektywie

Rozpoczęły się konsultacje Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020. Ponad 100 mld zł w najbliższych latach ma zostać przeznaczonych na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałania i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę.

Głównym celem POIiŚ 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Cel ten wynika z jednego z priorytetów strategii „Europa 2020”. W związku z tym w porównaniu z obecnie realizowanym POIiŚ 2007-2013 w nowym programie zostanie położony nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Beneficjentami POIiŚ będą zarówno podmioty publiczne (w tym jednostki samorzadu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

  Chcemy płynnie przejść z jednej perspektywy unijnej do kolejnej. Zależy nam na uniknięciu luki w finansowaniu inwestycji. Dlatego już teraz planowane są przetargi na duże projekty infrastrukturalne, tak żeby rozpocząć ich finansowanie jeszcze w 2014 r. – poinformował podczas konferencji Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego.

W nowej perspektywie finansowej na działania związane z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną zostanie przeznaczony ponad 1 mld euro. Z kolei na projekty majace na celu rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa, instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych), ochronę i przywrócenie bioróżnorodności biologicznej (np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych), a także dostosowanie do zmian klimatu (np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi) przewidziano budżet w wysokości ponad 3,4 mld euro. W programie nie zapomniano także o bezpieczeństwie energetycznym – na rozwój inteligentnych sysstemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej zaplanowano ponad 600 mln euro.

Konsultacje społeczne, w których udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych, będa trwały do 21 października br. Po ich zakończeniu wszystkie zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją POIiŚ 2014-2020. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Terminy spotkań:

  • 18 września 2013 r. – Poznań,
  • 4 października 2013 r. – Kraków,
  • 21 października 2013 r. – Łódź

Program Opreacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie przyjmowany przez Radę Ministrów, a następnie przesłany do akceptacji Komisji Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *