Ostatni nabór w ramach LIFE+

Komisja Europejska ogłosiła ostatni nabór wniosków w ramach  Instrumentu Finansowego LIFE+ w perspektywie finansowej 2007-2013. Środki finansowe przeznaczone dla Polski na dofinansowanie działań  to ponad 18 mln euro.

LIFE+ jest instrumentem finansowym UE, koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. W ramach trzech komponentów tematycznych, zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne (w tym organizacje pozarządowe) zarejestrowane na terenie WE, mogą ubiegać się o wsparcie m.in. na projekty dotyczące wdrażania najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody (ochrona gatunków lub siedlisk priorytetowych sieci Natura 2000) i różnorodności biologicznej, projekty o charakterze innowacyjnym lub demonstracyjnym w zakresie ochrony środowiska, a także na ogólnokrajowe kampanie informacyjne podnoszące świadomość społeczną oraz inne działania komunikacji społecznej dotyczące ochrony przyrody i/lub środowiska.

LIFE+ nie współfinansuje inwestycji infrastrukturalnych, jednak możliwe jest uzyskanie dofinansowania na instalacje demonstracyjne, prezentujące nowe lub niewykorzystywane wcześniej technologie. Wskazanie problemu środowiskowego w ramach projektu oraz jego innowacyjny lub demonstracyjny charakter jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania.

Standardowy poziom dofinasowania to 50% kosztów kwalifikowanych projektu, a maksymalny poziom wsparcia może wynieść nawet 95% kosztów kwalifikowanych, dzięki współfinansowaniu projektów przez NFOŚiGW. Bazując na danych z ubiegłych lat, średnia wysokość dofinansowania wynosi ok. 1 mln euro.

Głównym założeniem instrumentu LIFE+ jest szerokie rozpowszechnianie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektów, tak aby mogły służyć jako wzór dobrych praktyk prośrodowiskowych.

LIFE+ nie określa minimalnej wartości projektu, a koszty kwalifikowane projektu stanowią koszty osobowe, podróży i spotkań służbowych, podwykonawstwa, amortyzacji i zużycia materiałów oraz koszty ogólne. Główne kryteria oceny projektów stanowią m.in.: spójność i jakość techniczna, spójność i jakość finansowa, zgodność z ogólnymi zamierzeniami programu LIFE+, europejska wartość dodana, a także komplementarność i optymalne wykorzystanie środków finansowych UE oraz charakter międzynarodowy projektu.

LIFE+ z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, a z dotychczas złożonych wniosków w Polsce najwięcej sfinansowano projektów z zakresu ochrony przyrody (ochrona obszarów NATURA 2000). Biorąc pod uwagę kończącą się perspektywę finansową oraz wyczerpywanie się środków w ramach funduszy strukturalnych, LIFE+ jest również interesującą alternatywą na sfinansowanie innowacyjnych projektów w zakresie ochrony środowiska.

Termin składania wniosków do NFOŚiGW za pośrednictwem generatora wniosków eProposal upływa 25 czerwca 2013 r.

Dotacje na komercjalizację

Z kolei już w maju br. zostanie ogłoszony nabór do Programu Eko-innowacje w ramach Programu CIP EIP. Program Eko-innowacje pomaga wypełnić lukę pomiędzy pracami badawczo-rozwojowymi a komercjalizacją ekologicznych produktów, technologii, usług i procesów w Europie. Program Eko-innowacje wspiera pierwsze zastosowanie i dalsze etapy wprowadzania na rynek eko-innowacyjnych produktów i usług, a także pomaga przezwyciężyć krytyczne bariery, które blokują sukces komercyjny. Wsparcie mogą uzyskać projekty w zakresie: recyclingu materiałów, zrównoważonych materiałów budowlanych, sektora spożywczego, wody, a także ekologicznego biznesu/ inteligentne zakupy.

Program Eko-innowacje umożliwia zastosowanie na skalę przemysłową wyników przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych (pierwsze komercyjne wdrożenie i demonstracja na rynku). Beneficjentami programu mogą być wszystkie osoby prawne, a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę w jednym z następujących państw: 27 Państw Członkowskich UE, Norwegia, Lichtenstein, Islandia, kraje Bałkanów Zachodnich, Turcja, Izrael.

Standardowy poziom dofinasowania to 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Średnia wartość projektu to 1,4 mln euro, a średnia wielkość dofinasowania wynosi ok. 800 tys. euro. Główne kategorie kosztów kwalifikowanych projektu to koszty personelu, podwykonawstwo, koszty podróży i spotkań służbowych oraz koszty amortyzacji sprzętu i infrastruktury.

Kryteria oceny projektów to: adekwatność działań podjętych w projekcie do treści konkursu, jakość działań podjętych w projekcie, wpływ na grupę docelową, budżet i ekonomiczna opłacalność realizacji projektu oraz europejska wartość dodana.

Aurelia Oliwa, branch manager, PNO Consultants

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *