Odpowiedzialni za środowisko

Dźwięki fanfar, feria świateł, doborowe towarzystwo… – taki właśnie klimat towarzyszył gali, podczas której wyłoniono laureatów konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. Zwycięzcą została Dolina Nidy, natomiast wyróżnienia przypadły firmom Polpharma, EDF oraz Kompanii Węglowej.

Coraz więcej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w swoją strategię biznesową wpisuje odpowiedzialność za środowisko. Realizacja przyjętych założeń przebiega jednak bardzo różnie – jedne firmy podejmują wyłącznie te działania, które wynikają z respektowania prawa ochrony środowiska, inne włączają w to inicjatywy przynosząszące im dodatkowe korzyści ekonomiczne (mniejsze zużycie energii, to również niższe rachunki za prąd), a kolejne skupiają się na działalności edukacyjnej, dotyczącej ochrony środowiska. Są jednak takie firmy, które starają się łączyć te wszystkie elementy i robią dla środowiska znacznie więcej. Właśnie dla nich przeznaczony jest konkurs „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, już od trzech lat organizowany przez firmę Abrys. Jego cel stanowi wyłonienie przedsiębiorstw z sektora przemysłu, handlu i usług, które w wyjątkowy sposób troszczą się o środowisko, podejmując rozmaite inicjatywy inwestycyjne, edukacyjne i informacyjne.

Pod lupą kapituły

Kapituła konkursowa, która dokonywała oceny merytorycznej zgłoszeń, zwraca szczególną uwagę właśnie na działania, które nie są ograniczone do przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska. – W konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie” staramy się nagradzać firmy, które robią coś ponad to, czego wymagają przepisy. Przestrzeganie prawa jest szlachetne, ale obowiązkowe i nie wiąże się to z tym, co określamy mianem ekoodpowiedzialności – powiedział podczas posiedzenia kapituły Michał Kiełsznia, generalny dyrektor ochrony środowiska, przewodniczący kapituły konkursowej. Ponadto podkreślił, że na wyróżnienie zasługują również te działania, które dotyczą ochrony przyrody. – Trzydzieści lat temu jeszcze nikt nie zwracał uwagi na to, że trzeba dbać o czystą wodę lub powietrze, ale kiedy ludzie zrozumieli, że jest im to potrzebne, to zaczęli chronić te komponenty środowiska. Gorzej jest z myśleniem o „braciach mniejszych”, czyli o ochronie przyrody. Człowiekowi trudno jest jeszcze powiązać ochronę roślin czy zwierząt z jakością życia – podkreślił dyrektor.

Skład kapituły konkursowej w 2013 r.

Przewodniczący: Michał Kiełsznia – generalny dyrektor ochrony środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Członkowie:

• Jasińska Agata – koordynator konkursów, ABRYS

• Konopka Emilia – zastępca Pełnomocnika ds. Zarządzania Środowiskowego, Ministerstwo Środowiska

• Krawcewicz Marta – koordynatorka finansowo-administracyjna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

• Kulczyk-Lubomirska Dominika – vice president, CEO, Green Cross Poland

• Majchrzak Jerzy – dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki

• Masłowska-Bandosz Małgorzata – redaktor portalu ecomanager.pl, ABRYS

• Mizak Jacek – dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska

• Pochyluk Robert – prezes, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000

• Rosa Robert – wiceprezes Zarządu, ABRYS

• Lucyna Roszyk – szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki

• Skowronek Jan Bartłomiej dr hab. inż. – dyrektor, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

• Stafiej-Bartosik Agata – menadżer zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PwC

• Szymkowiak Tomasz – dyrektor ds. wydawnictw, ABRYS

• Topczewski Dariusz – wiceprezes, JARS

• Twardowska Jowita – dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Grupa LOTOS

Posiedzenie, na którym dokonano wyboru laureatów, odbyło się 25 września 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki, które razem z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska objęło honorowym patronatem trzecią edycję konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. Otwierając spotkanie, Robert Rosa, wiceprezes firmy Abrys, zwrócił uwagę na to, że choć zgłoszeń do konkursu nie było dużo, to zadanie stojące przed członkami kapituły jest niezmiernie trudne. – Niełatwo dla zgłoszonych do konkursu firm znaleźć wspólny mianownik, jeśli chodzi o rodzaj działalności, sektor, wielkość przedsiębiorstwa czy też obroty – powiedział R. Rosa. Ponadto podkreślił, że wyboru zwycięzców będzie dokonywała kapituła, którą tworzą eksperci w dziedzinie ochrony środowiska (skład kapituły w 2013 r. zawiera ramka), przedstawiciele resortu ochrony środowiska i organizacji pozarządowych, co z pewnością ułatwi wskazanie zwycięzców. Podczas spotkania właściwie jednogłośnie wybrano laureata, a trzem firmom przyznano wyróżnienia. Uhonorowanie zwycięzców nastąpiło podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, która odbyła się 7 października 2013 r. w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dodatek_ekoodpowiedzialni_odpowiedzialni_za_m_maslowska-bandosz_fot

W trakcie prac kapituły konkursowej. Od lewej: Michał Kiełsznia, generalny dyrektor ochrony środowiska i Robert Rosa, wiceprezes Zarządu, Abrys

Ekoodpowiedzialni 2013

Zwycięzcą trzeciej edycji konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” została Dolina Nidy. Wśród działań, które firma podjęła w celu zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, na wyróżnienie zasługuje m.in. budowa nowego zakładu przetwarzającego odpad z wapniowych metod odsiarczania spalin, oparty na ekologicznej technologii. Obiekt powstał w sąsiedztwie elektrowni, z której do prażenia gipsu wykorzystywana jest para wodna. Inwestycja spowodowała zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, a także brak emisji CO2, NOx, SOx oraz pyłów ze spalania paliw. Ponadto bezpośrednia dostawa surowca poprzez zakryty przenośnik taśmowy zmniejszyła zużycie surowców naturalnych oraz wyeliminowała emisję gazów i pyłów ze spalania paliw w środkach transportu. Przedsięwzięcie jest przykładem ekonomii okrężnej, co zostało docenione przez członków kapituły. Inną wartą uwagi inwestycją było wybudowanie dużej hali magazynowej w sąsiedztwie hali produkcyjnej, co m.in. ograniczyło emisję związaną z transportem. Dolina Nidy może pochwalić się nie tylko licznymi inwestycjami proekologicznymi, ale także bardzo szeroką działalnością edukacyjną. W 2012 r. po raz kolejny firma zorganizowała dni otwarte pod hasłem „Jakość, środowisko i bhp”, w których uczestniczyli okoliczni mieszkańcy, zaproszona młodzież ze szkół średnich oraz studenci. Impreza połączona była z licznymi konkursami na temat ochrony środowiska. Z kolei dla pracowników firmy przygotowano cykl szkoleń z zakresu m.in. ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, oceny zdolności środowiskowej spółki, a także realizacji wymagań prawnych i dobrowolnych zobowiązań. Wszelkie działania, jakie firma podejmuje w zakresie ochrony środowiska, są prezentowane m.in. w broszurach, biuletynach, albumach oraz na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa. Czynnikiem wyróżniającym Dolinę Nidy było także wdrożenie systemu EMAS, będącego potwierdzeniem ogromnych starań firmy w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku.

Wyróżnieni za działania

Trzecia edycja konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” zaowocowała przyznaniem trzech wyróżnień. Jedno z nich otrzymała firma EDF, która w 2012 r. podjęła szereg działań, dzięki którym można o niej powiedzieć, że jest ekoodpowiedzialna. Świadczą o tym nie tylko inwestycje (m.in. przystosowanie elektrociepłowni do pracy bezskładowiskowej, budowa kotłów wodnych gazowo-olejowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, modernizacja stacji dekarbonizacji i demineralizacji wody), ale również inicjatywy, mające na celu edukację ekologiczną społeczeństwa. Przykładowo, dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Rybniku zorganizowano warsztaty świadomości ekologicznej, a podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, gdzie m.in. sadzono drzewa. Na szczególną uwagę zasługują także działania podjęte przez firmę w zakresie ochrony bioróżnorodności biologicznej. Jednym z nich jest współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, w ramach której w 2010 r. na kominie EDF Toruń zamontowano sztuczne gniazdo dla sokoła wędrownego. Projekt ten był kontynuowany również w 2012 r. poprzez monitorowanie zasiedlania ptaków na kominie elektrociepłowni gdyńskiej oraz wyposażenie gniazda w kamerę internetową. Firma EDF, podobnie jak Dolina Nidy, posiada wdrożony system EMAS.

Drugi laur przypadł firmie Kompania Węglowa, która w 2012 r. podjęła szereg działań, zmierzających do ponownego wykorzystania wytworzonych odpadów, zagospodarowania wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zwiększenia poziomu redukcji emisji metanu czy też obniżenia hałasu z terenu kopalń. Dużo w 2012 r. zainwestowano w realizację programu ograniczania ilości zużywanej energii, w ramach którego m.in. zlikwidowano zbędne przyłącza elektroenergetyczne, zoptymalizowano moc zamówioną, zastosowana sterowanie zmierzchowe oświetleniem zewnętrznym oraz zamontowano energooszczędne źródła światła. Kompania Węglowa nie zapomniała także o edukacji swoich pracowników w zakresie ochrony środowiska (informacje na ten temat są nie tylko dostępne w gablotach, biuletynach czy na stronie www, ale także przekazywane podczas wewnętrznych szkoleń i konferencji) i podejmuje dialog z lokalną społecznością, organizując dla niej spotkania, na których podejmowane są tematy dotyczące m.in. oddziaływania firmy na środowisko. Z kolei dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz studentów przygotowuje zajęcia i warsztaty ekologiczne (szczególnie dotyczące tematów rekultywacji).

Trzecią statuetkę otrzymała Polpharma, która w sposób szczególny dba o to, by jej wpływ na środowisko był minimalny. W porównaniu do roku poprzedniego w 2012 r. firma zredukowała zużycie energii elektrycznej i cieplnej, wody głębinowej, ilości wytworzonych odpadów, rozpuszczalników i PVC. Polpharmę wyróżniła także mnogość podejmowanych działań edukacyjnych. Oprócz włączenia się w obchody Dnia Ziemi (m.in. akcja „Drzewko za makulaturę”, pokaz filmów poświęconych ekologii, konkursy ekologiczne, akcja segregacji odpadów, popularyzacja ruchu rowerowego) oraz akcję „Sprzątanie świata”, firma zaangażowała się też w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (akcja „Wszyscy na rowery”, mobilne miasteczko ruchu drogowego, zachęcanie do stosowania zasad ekojazdy). Na uwagę zasługują także inicjatywy skierowane do pracowników – dla nich organizowane są szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Na tablicach informacyjnych umieszcza się informacje dotyczące tego tematu, a w toaletach oraz pokojach socjalnych rozmieszcza się naklejki i plakaty informacyjne na temat oszczędzania wody. Dodatkowo nad wszystkimi włącznikami światła znajdują się naklejki, przypominające o konieczności wyłączania zbędnego oświetlenia. Ciekawą inicjatywą jest też przyznawanie nagród pracownikom, którzy przyczyniają się do poprawy ekowydajności procesów produkcyjnych.

Pomysłów na działania, dzięki którym można powiedzieć, że firma stała się „ekoodpowiedzialną”, jest wiele. Czasami są to wielonakładowe inwestycje, zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego, czasem drobne działania, mające na celu uświadomienie społeczeństwu, że warto chronić przyrodę. Jedne i drugie nie są bez znaczenia. Należy jednak zadbać o to, by miały one odzwierciedlenie w całej polityce firmy, a nie tylko w jej strategii marketingowej i by jak najwięcej z nich wynikało z rzeczywistej troski o środowisko, a nie tylko z konieczności respektowania prawa.

Małgorzata Masłowska-Bandosz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *