Ochrona środowiska nie tylko na papierze

Zarządzanie zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, realizacja inwestycji minimalizujących wpływ zakładu na środowisko oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań z zakresu edukacji ekologicznej to tylko niektóre inicjatywy, którymi może pochwalić się International Paper – Kwidzyn.

Cała produkcja papieru realizowana jest przy zachowaniu maksymalnej troski o ochronę środowiska naturalnego. Zobowiązania środowiskowe firmy zapisane są w „Karcie środowiskowej”. Zdeklarowano w niej m.in. przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, szkolenie pracowników i nakładanie na nich odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące ochrony środowiska, priorytetowe traktowanie kwestii środowiskowych podczas codziennej działalności oraz planowania nowych działań, a także rozsądne zarządzanie zasobami naturalnymi, zwłaszcza poprzez wdrażanie zrównoważonych praktyk w zakresie gospodarki leśnej.

Fot. Zakładowa oczyszczalnia ścieków

Fot. Zakładowa oczyszczalnia ścieków

International Paper – Kwidzyn działa w przemyśle celulozowo papierniczym, który zalicza się do gałęzi przemysłu ciężkiego. W związku z tym nieunikniony jest wpływ na środowisko naturalne, a podstawowy cel zakładu i wszystkich jego pracowników stanowi minimalizowanie tego niekorzystnego oddziaływania. Firma zrealizowała liczne inwestycje w celu zmniejszenia emisji do powietrza. Zainstalowano wysoko sprawne elektrofiltry na kotłach energetycznych, wdrożono odpowiedzialną gospodarkę wodną oraz wyeliminowano chlor z procesu produkcji. W ramach gospodarki wodnej zakład prowadzi monitoring oraz działania korekcyjne zużycia wody i emisji zanieczyszczeń w ściekach, a także powtórnie wykorzystuje wody pochłodniczne w procesach technologicznych. Ponadto, mając na względzie podnoszenie komfortu życia mieszkańców miasta i okolic, firma stale pracuje nad podniesieniem efektywności w zakresie ograniczenia emisji hałasu oraz uciążliwości zapachowej, m.in. poprzez zainstalowanie kotła do spalania gazów złowonnych. W kwestiach związanych z ochroną środowiska, zakład wspomaga również miasto, oczyszczając w zakładowej oczyszczalni biologicznej ścieki komunalne (fot.) oraz zasilając miejską sieć grzewczą ze swej elektrociepłowni. Organizacja produkcji, ochrony środowiska i warunków pracy oparta jest na zintegrowanym systemie zarządzania, obejmującym certyfikaty ISO 9002, 14001 oraz PN EN 18001.

Firma zobowiązała się także informować społeczność lokalną o stanie powietrza w mieście. Dzięki realizacji projektu „Airpomerania” możliwy jest bieżący odczyt (ze stacji pomiarowej) danych dotyczących jakości powietrza. Nowoczesna stacja monitorowania czystości powietrza, należąca do International Paper – Kwidzyn, powstała w wyniku współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Fundacją Agencji Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. Stacja działa całą dobę i dzięki niej zakład regularnie mierzy swoje oddziaływanie na środowisko, a mieszkańcy otrzymują aktualne informacje na temat jakości powietrza w swoim mieście.

Kształtowanie postaw ekologicznych

Wśród działań na rzecz środowiska dla firmy ważna jest polityka racjonalnego gospodarowania odpadami. Jako jeden z największych recyclerów w regionie, IP Kwidzyn przerabia rocznie ponad 140 tys. ton makulatury, z której produkuje papier gazetowy. Jako producent papieru, zakład czuje się zobligowany do szerszej edukacji ekologicznej, zachęcając szkoły i społeczność lokalną do segregacji surowców wtórnych, głównie papieru. Coroczne zbiórki makulatury oraz stała współpraca ze szkołami zaczynają powoli przynosić korzyści w postaci zmiany nawyków i kształtowania postaw ekologicznych. Działając odpowiedzialnie na rzecz środowiska, firma dba również o to, aby łańcuch dostaw był zarządzany w sposób odpowiedzialny, zatwierdzony przez niezależne jednostki certyfikujące. Produkty wytwarzane z włókien pierwotnych przez International Paper – Kwidzyn posiadają certyfikat Forest Stewardship Council (FSC), co oznacza, że do ich produkcji wykorzystywane jest drewno, pozyskiwane z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny. Z kolei główny surowiec do produkcji mas celulozowych pochodzi z przecinek sanitarnych, mających na celu utrzymanie prawidłowych funkcji lasów. Od 2008 r. na produktach wytwarzanych przez International Paper – Kwidzyn może być umieszczany europejski certyfikat ekologiczny – Ecolabel, przyznawany produktom spełniającym najwyższe normy środowiskowe.

Posiadanie certyfikatów nie zwalnia jednak z poczucia obowiązku, dotyczącego nauczania w zakresie wykorzystywania surowca drzewnego przez przemysł papierniczy, dlatego edukowani są także klienci i społeczności lokalne. W celu komunikacji z pracownikami, klientami, dostawcami, społecznością lokalną, urzędnikami oraz udziałowcami, każdego roku publikowany jest „Kurier Ekologiczny”. Zamieszcza się w nim artykuły dotyczące m.in. zrównoważonej gospodarki leśnej, certyfikatów środowiskowych oraz działalności prośrodowiskowej firmy.

W 2005 r. International Paper Europe przystąpiła do inicjatywy Profil Papieru (ang. Paper profile), w celu otwartego dzielenia się z klientami kluczowymi informacjami środowiskowymi, dotyczącymi produktu oraz w celu umożliwienia im dokonywania wyborów w oparciu o wiedzę na temat produktu. Inicjatywa jest dobrowolną deklaracją środowiskową produktu, przedstawiającą w jednolity sposób parametry istotne dla środowiska w odniesieniu do określonych wyrobów. Parametry te obejmują skład produktu oraz emisje, pozyskiwanie drewna i zarządzanie środowiskowe.

Uhonorowanie wysiłków

Potwierdzeniem starań firmy w zakresie ograniczenia wpływu zakładu na środowisko naturalne jest wyróżnienie w jedenastej edycji konkursu „Lider polskiej ekologii” w kategorii „Przedsiębiorstwo”. Przyznano je za kompleksowe przedsięwzięcia zrealizowane w latach 1993-2007, służące zmniejszeniu uciążliwości dla środowiska i społeczności lokalnej. International Paper – Kwidzyn chętnie poddaje się ocenie niezależnych jednostek, które każdorazowo potwierdzają wysokie standardy i prawidłowość działania w świetle przepisów polskiego prawa. Kolejnym wyróżnieniem z zakresu ochrony środowiska jest nagroda w konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, która po raz kolejny pokazuje, że proekologiczne podejście firmy jest dostrzegane przez niezależne kapituły konkursowe.

Przed firmą stoi jeszcze wiele wyzwań w zakresie ochrony środowiska i mnóstwo pracy, aby im sprostać. Jest to jednak proces ciągły, do którego nieustannie trwają przygotowania. Biorąc pod uwagę restrykcyjne przepisy oraz ustawodawstwo w zakresie ograniczenia emisji CO2 po 2013 r. oraz SO2 i NOx po 2016 r., firma już dziś podejmuje liczne działania, mające zapewnić prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska funkcjonowanie zakładu. Przykładowo do produkcji papieru rocznie wykorzystywanych jest kilkadziesiąt tysięcy ton dwutlenku węgla, pochodzącego z własnej produkcji energii, dzięki czemu taka ilość CO2 nie trafia do atmosfery.

Plantacja „energii”

Wypełniając zobowiązania Polski wobec UE, dotyczące udziału energii odnawialnej w ogólnej strukturze energetycznej, a także dbając o rozwój regionu, w którym funkcjonuje, International Paper wspólnie z firmą GreenWood Resources zakłada największą w Europie plantację biomasy energetycznej na potrzeby zakładu. Obecny potencjał produkcyjny biomasy w Polsce jest niewystarczający, aby pokryć potrzeby przemysłu, który musi realizować cele unijnej polityki energetycznej. Co więcej, rozwiązania systemowe w kraju ograniczają możliwości wykorzystania różnych kategorii biomasy, która mogłaby zostać użyta do produkcji „zielonej energii”. W związku z tym należy stworzyć nowe, zrównoważone źródło biomasy, w celu zapewnienia stabilnej podaży w rozsądnej cenie. Pomoże to Polsce nie tylko wypełnić zobowiązania wobec UE, ale również w przyszłości może stanowić alternatywne rozwiązanie w zakresie pozyskiwania surowca do produkcji papieru. Produkcja papieru z drzew pochodzących z plantacji nie jest na świecie niczym nowym. Zakłady International Paper w Brazylii funkcjonują, wykorzystując wyłącznie hodowane przez siebie eukaliptusy i opierając się na latach badań i doświadczeń. Plantacje hybryd topoli być może stanowią alternatywę dla polskich producentów.

Seweryn Duda, pełnomocnik Zarządu ds. public relations, International Paper - Kwidzyn

 

 

 

 

 

Seweryn Duda, pełnomocnik Zarządu ds. public relations, International Paper – Kwidzyn

 

 

 

 

 

Agnieszka Kuniec, Directors’ Office & Business Communications Manager, International Paper-Kwidzyn

Opublikowano: Ecomanager Numer 7/2012 (28)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *