O kwestiach środowiskowych na Konwencie Marszałków

Nowy system gospodarowania odpadami oraz inwestycje w ochronę środowiska w przyszłej perspektywie finansowej to główne tematy wystąpienia Marcina Korolca, ministra środowiska podczas Konwentu Marszałków Województw RP. Spotkanie odbyło się w Białymstoku (24-26 kwietnia br.).

Głównym tematem poruszonym przez ministra Korolca podczas konwentu był nowy system gospodarowania odpadami. Zgodnie z nim obowiązek odbioru śmieci i ich dalszego zagospodarowania od 1 lipca br. przejmą gminy. Minister Korolec podkreślił, że prawidłowo przygotowane WPGO (Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami), obok KPGO (Krajowych Planów Gospodarki Odpadami), są jednym z warunków uzyskania środków z polityki spójności na działania w obszarze gospodarowania odpadami. Z analizy planów inwestycyjnych zawartych w WPGO wynika, iż zaplanowanych do realizacji do 2020 r. zostało zbyt wiele inwestycji w stosunku do szacowanej ilości odpadów. Stąd konieczna jest analiza planów inwestycyjnych.

Minister zwrócił także uwagę, że nowy system gospodarowania odpadami to szansa na rozwój lokalnych przedsiębiorstw działających w tym obszarze.

 – Nowy system gospodarowania odpadami to nie tylko bardziej czyste środowisko naturalne. Posegregowane śmieci to cenne surowce, które po przetworzeniu mogą nam służyć jeszcze wiele razy. Zmiana systemu stanowi więc także szansę dla rozwoju przedsiębiorstw w sektorze zbierania i recyklingu odpadów, przyczyniając się tym samym do tworzenia nowych miejsc w regionach – podkreślił minister Korolec.

Inwestycje prośrodowiskowe

Podczas konwentu minister odniósł się także do możliwości pozyskania funduszy europejskich w przyszłej perspektywie na inne inwestycje prośrodowiskowe. Szczególną uwagę zwrócił na potrzebę przeprowadzenia projektów dotyczących adaptacji do zmian klimatu.

 – W kolejnej perspektywie finansowej adaptacja do zmian klimatu będzie wspierana w zdecydowanie szerszym zakresie niż w obecnej. W przyszłych założeniach podziału środków polityki spójności co najmniej 20% z nich musi być przeznaczone na ten obszar – powiedział minister Korolec.

Minister zwrócił również uwagę na konieczność zintensyfikowania przez gminy inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Ministerstwo oferuje pomoc w ich finansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Odpowiednie programy wsparcia prowadzą także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz z wojewódzkimi funduszami (WFOŚiGW).

Minister przekazał ponadto informacje o planowanej zmianie podejścia do wdrażania dyrektywy ściekowej w Polsce, uwzględniającej potrzebę weryfikacji dotychczasowych inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej. Zaapelował do marszałków o koordynację kwestii zmiany granic aglomeracji.

O konwencie

Konwent Marszałków jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, reprezentującym interesy regionów. Analizuje propozycje zmian w ustawach i innych przepisach oraz omawia problemy województw. Kwietniowe spotkanie jest drugim z kolei konwentem w województwie podlaskim w tym roku.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *