Nowy rodzaj działalności koncesjonowanej

24 listopada 2013 r. do ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2013, poz.672) wprowadzone zostaną zmiany w zakresie katalogu działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

Wymagana implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, 2009/31/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (dalej „Dyrektywa CCS”), która nastąpi w ramach ustawy o zmianie ustawy z 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (DzU z 2011 r. nr 163 poz. 981 ze zm., dalej „PGG”), przewiduje zmiany w zakresie art. 46 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zmiana wynikająca z art. 7 nowelizacji PGG, wprowadzi nowy rodzaj działalności koncesjonowanej. Zmianie ulegnie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nowym brzmieniem powyższego przepisu, uzyskania koncesji wymagać będzie wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla. Rozszerzeniu ulegnie dotychczasowy katalog działalności, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

Wprowadzenie nowych form koncesjonowanej aktywności gospodarczej w postaci rozpoznawania kompleksów podziemnego składowania CO2 oraz podziemnego składowania CO2, będzie czynić zadość wymaganiom stawianym przez Dyrektywę CCS, która to w Rozdziale 2, pt. „Wybór lokalizacji składowisk i pozwolenia na poszukiwania” oraz Rozdziale 3, pt. „Pozwolenia na składowanie”, wymaga od państw członkowskich zapewnienia, aby powyższe działania nie były podejmowane bez uzyskania prawem przewidzianych pozwoleń.

Jednocześnie, obok zmiany dotychczasowego brzmienia art. 46 ust. 1 pkt 1, dodany zostanie pkt 3a, zgodnie z którym, uzyskania koncesji wymagać będzie wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania. Dodanie nowej jednostki redakcyjnej w postaci pkt 3a, stanowić będzie dopiero drugie rozszerzenie katalogu działalności koncesjonowanych od wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, kiedy to w 2010 r., dodany został pkt. 7 dotyczący prowadzenia kasyna gry wynikający z wejścia w życie ustawy z  19 listopada 2009 r., o grach hazardowych (DzU z 2009 Nr 201 poz. 1540).

Najbliższe zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wynikające z implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy CCS, stanowić będą kolejny krok na drodze wdrażania postanowień wynikający z pakietu energetyczno-klimatycznego. Uwzględniając zmiany w zakresie art. 46 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od momentu jej wejścia w życie, rozszerzenie katalogu działalności wymagających koncesji, należy uznać za zmianę zasadniczą. Jednocześnie, patrząc na dotychczasowy rozwój technologii CCS, wątpliwym jest, aby nastąpił znaczny wzrost zainteresowania opisaną działalnością koncesjonowaną.

Jakub Kasnowski, prawnik w Kancelarii Wierzbowski Eversheds

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *