Nowe zalecenia dla inwestorów obiektów jądrowych

Prezes PAA wydał nowe zalecenia techniczne dla inwestorów obiektów jądrowych w Polsce. Mają one pomóc inwestorom w spełnieniu wymagań określonych w przepisach.

Zalecenia dotyczą oceny sejsmiczności podłoża dla lokalizacji obiektów jądrowych. Ich celem jest wskazanie podejścia dozorowego PAA do tej kwestii oraz zasugerowanie najlepszej drogi do spełnienia wymagań wynikających z przepisów.

Zgodnie z obowiązującym prawem, obiekty jądrowe (w tym elektrownie jądrowe) można budować na terenie, który umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej podczas jego funkcjonowania.

Przed wyborem odpowiedniej lokalizacji inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego. Ocena ta dotyczy m.in. warunków sejsmicznych i tektonicznych analizowanego obszaru. Dzięki wydanym zaleceniom, inwestor będzie wiedział jak należy przeprowadzić tę ocenę, by spełnione zostały wymagania prawne.

Na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego inwestor opracowuje raport lokalizacyjny i przedstawia go Prezesowi PAA. Raport lokalizacyjny podlega ocenie Prezesa PAA w toku postępowania o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

Zgodnie z Prawem atomowym, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ma prawo do wydawania zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Zalecenia Prezesa PAA nie stanowią powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, dlatego też nie nakładają na jednostki organizacyjne żadnych obowiązków. Jednocześnie jednak służą za wskazówki postępowania w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.

Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *