Nowe prawo dla gazu i ropy – konsultacje

Ministerstwo Środowiska przedstawiło do konsultacji społecznych i międzyresortowych kompleksową nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ośmiu innych ustaw. Uwagi i opinie można zgłaszać do 18 marca 2013 r.

Nowe przepisy unowocześnią system koncesyjny dla węglowodorów w Polsce. Dzięki nim, umożliwimy szybki rozwój poszukiwań i wydobywania w szczególności gazu z formacji łupkowych. Zwiększymy tym samym produkcję gazu oraz liczbę miejsc pracy w tym sektorze gospodarki w Polsce. Jednocześnie zapewnimy dla społeczeństwa większe korzyści i bezpieczeństwo tej działalności – uzyskamy narzędzia wyboru najkorzystniejszych finansowo i najbezpieczniejszych środowiskowo ofert współpracy składanych przez sprawdzonych inwestorów branży naftowej – powiedział minister środowiska, Marcin Korolec.

Nowe przepisy dotyczą zarówno złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych (w formacjach łupkowych).

Nowe prawo dla wydobywania gazu i ropy unowocześnia system koncesyjny dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, umożliwia wspólne wykonywanie koncesji (dzielenie praw i obowiązków) przez kilka podmiotów dzięki formie umowy o współpracy przy wykonywaniu koncesji, a także zmniejsza liczbę koncesji z trzech do jednej i redukuje obciążenia regulacyjne dla badań geofizycznych złóż węglowodorów. Ponadto zaproponowana regulacja upraszcza i doprecyzowuje przepisy środowiskowe, wprowadza udział inwestora państwowego (NOKE) do działalności rozpoznawczej i wydobywczej dla węglowodorów, modernizuje i wzmacnia system monitorowania i kontroli prawidłowego wykonywania koncesji dla złóż węglowodorów w Polsce, a także zakłada powstanie instytucji Funduszu Pokoleń, inwestującego zyski z produkcji gazu i ropy. Piotr Woźniak, Główny Geolog Kraju i wiceminister środowiska wskazuje, że wybór koncesjonariuszy nastąpi tylko w drodze przetargu. – Przystąpią do niego tylko podmioty wcześniej zakwalifikowane jako wiarygodne finansowo, posiadające technologie i doświadczenie w branży i gwarantujące działalność bez szkody dla bezpieczeństwa publicznego. Nowe przepisy pozwolą na wspólne wykonywanie koncesji (dzielenie praw i obowiązków) przez współpracujące ze sobą firmy. Państwo będzie mniejszościowym udziałowcem w działalności rozpoznawczej i wydobywczej. Udziałowcem tym będzie Narodowy Operator Kopalin Energetycznych – spółka powołana przez BGK i NFOŚiGW – powiedział P. Woźniak. Z kolei Marcin Korolec, minister środowiska, podkreślił, że opłaty eksploatacyjne ponoszone przez inwestorów na rzecz samorządów lokalnych za wydobywanie na ich terenie ropy i gazu wzrosną prawie czterokrotnie (np. dla gazu wysokometanowego do 24 zł za 1000 m3). – Dochody te będą kierowane bezpośrednio do gmin, powiatów, województw i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej powiaty i województwa w ogóle nie były uwzględnione w zyskach z tego typu działalności prowadzonej na ich terenie. Dla gmin oznacza to blisko czterokrotnie wyższe dochody z tytułu wydobywania gazu na ich terenie – poinformował minister. Ponadto wskazał na jednoczesne zmiany w przepisach środowiskowych. – Upraszczamy i porządkujemy przepisy środowiskowe wychodząc naprzeciw postulatom inwestorów. Nasze wielomiesięczne doświadczenia pokazują iż procedury środowiskowe są zbyt biurokratycznie stosowane, a jednocześnie za mało precyzyjne. Teraz uzyskamy lepsze informacje i warunki bezpieczeństwa środowiska. Piotr Woźniak dodaje: Celem tych rozwiązań jest uproszczenie procedur przy jednoczesnym doprecyzowaniu zobowiązań inwestorów. Procedura środowiskowa nie będzie już wymagana dla pogłębiania odwiertów rozpoznawczych, ani przy zmianie harmonogramu prac na koncesji. Procedura oceny środowiskowej obejmie obszar około 2 km2 i rozpocznie się dopiero wtedy, kiedy wskazana zostanie precyzyjnie lokalizacja wiercenia. Dotychczas procedura środowiskowa rozpoczynała się przed wydaniem koncesji i obejmowała nawet 1200 km2 powierzchni, co czyniło ją czasochłonną, kosztowną i mało precyzyjną. Wprowadzamy sprawdzone w Europie rozwiązania i realizujemy większość postulatów przekazywanych przez firmy z branży wydobywczej. Ponadto stwierdził, że zostanie zmodernizowany system monitorowania i kontroli wykonywania koncesji na rozpoznawanie złóż węglowodorów i wydobywanie węglowodorów ze złóż. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska obejmie dodatkowe kompetencje Nadzoru Geologicznego i znacząco wesprze działania ministra środowiska w procesie przetargowym oraz w procesie kontroli i monitorowania wykonywania koncesji. – Musimy sumiennie monitorować bezpieczne eksploatowanie złóż które przecież należą do całego społeczeństwa – stwierdził P. Woźniak.

Znowelizowana ustawa PGG będzie bardziej czytelna i łatwiejsza do stosowania niż jednoczesne funkcjonowanie dotychczasowego prawa geologicznego i górniczego i osobnej ustawy węglowodorowej, jak planowano wcześniej. Nowe przepisy dotyczą zarówno złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych (w formacjach łupkowych).

Projekt nowelizacji przewiduje ponadto zmiany w ośmiu innych ustawach, przede wszystkim w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Źródło: www.mos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *