Miliony dla czystego powietrza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w drugim naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pn.: „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi aż 278,77 mln zł.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w miastach są lokalne źródła ciepła (w tym domowe piece) oraz transport miejski. Celem KAWKI jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2. Dlatego w ramach programu, na obszarach gdzie są przekroczone dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powietrza i są opracowane programy ochrony powietrza, mogą być dofinansowane m.in. takie przedsięwzięcia, jak: podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana starych pieców na bardziej ekologiczne oraz dodatkowo termomodernizacja budynków wielorodzinnych.

Aby zmniejszyć emisję zanieczyszczeń powietrza z transportu, dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na wdrażaniu systemów zarządzania ruchem, czy budowie stacji zasilania taboru miejskiego gazem czy energią elektryczną. O pieniądze w ramach KAWKI mogą ubiegać się miasta powyżej 10 000 mieszkańców oraz uzdrowiska, na obszarze których odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza (pył PM 10 i benzo(a)piren). Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwych terytorialnie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które wdrażają program w danym województwie. One z kolei, na podstawie zebranych  zgłoszeń w ramach ogłaszanych przez siebie konkursach, występują o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

„Już pierwszy nabór do KAWKI pokazał, że program jest potrzebny i cieszy się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Teraz dostępna jest kolejna pula środków do wykorzystania. Zachęcam do aplikowania. Środki te to konkretna pomoc finansowa dla samorządów i obywateli na poprawę tak ważnego obszaru, czyli powietrza, którym oddychamy” – powiedział Marcin Korolec, wiceminister środowiska.

W sierpniu 2013 roku zakończył się pierwszy nabór wniosków do KAWKI. Środki otrzymały wówczas wszystkie WFOŚiGW, które o nie aplikowały (11 funduszy). Łącznie otrzymały one ponad 121 mln zł (całe wnioskowane kwoty).

Wnioski do 2. edycji KAWKI można składać do 8 września 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:30 albo przesłać drogą pocztową. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do NFOŚiGW, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną wraz z informacją o dacie wpływu.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *