Lepsze planowanie kluczem do sukcesu

W najnowszym sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy, kontroler wykorzystania środków UE, wzywa Komisję Europejską do poprawy realizacji projektów dotyczących rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Kontrolerzy ustalili, że rezultaty można było osiągnąć niższym kosztem dla budżetów krajowych i budżetu UE: nie zawsze określano zapotrzebowanie na wsparcie publiczne, a przepisy dotyczące projektów rewitalizacyjnych finansowanych przez UE w niewystarczającym stopniu pozwalają odzyskiwać wsparcie wypłacone ze środków publicznych, jeśli projekty generują większe dochody, niż zakładano. Stwierdzili oni także, że zasada „zanieczyszczający płaci” nie była w pełni stosowana, a co za tym idzie część kosztów oczyszczania terenów pokrywano ze środków krajowych i unijnych.

Szacuje się, że liczba terenów zdegradowanych w Europie sięga od kilkuset w małych państwach członkowskich do kilkuset tysięcy w większych państwach członkowskich o bogatym dorobku przemysłowym. EFRR i Fundusz Spójności współfinansują projekty rewitalizacyjne, aby promować ponowne wykorzystanie tych terenów, a także aby chronić zdrowie ludzkie i środowisko naturalne oraz minimalizować niekontrolowany rozwój miast.

Choć – jak zauważają kontrolerzy – większość projektów z powodzeniem przyczynia się do przekształcenia rewitalizowanych terenów, to w wielu przypadkach ponownie zagospodarowany teren i położone na nim budynki nie są wykorzystywane zgodnie z założeniami, a nowych miejsc pracy jest mniej niż oczekiwano. Sytuacja taka spowodowana jest częściowo tym, iż nie dość uwagi poświęca się na przeprowadzenie solidnej analizy rynku, lecz także zaistniałym spowolnieniem gospodarczym.

Historyczne zanieczyszczenia na terenach zdegradowanych w UE pozostają znacznym wyzwaniem. Współfinansowane przez UE projekty rewitalizacyjne doprowadziły do zakładanych przekształceń, jednak w wielu przypadkach postępy są powolne i tworzonych jest mniej miejsc pracy. Zasada „zanieczyszczający płaci” okazała się być niemożliwa do zastosowania w praktyce. Władze publiczne dysponują niewystarczającymi mechanizmami odzyskiwania zainwestowanych środków, jeśli okaże się, że projekty generują większe dochody niż zakładano – powiedział Henri Grethen, członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie. – Jednak za usuwanie historycznych zanieczyszczeń najprawdopodobniej nadal trzeba będzie płacić ze środków publicznych – dodał.

We wszystkich państwach członkowskich skontrolowanych przez Trybunał do realizacji polityki w zakresie terenów zdegradowanych wykorzystuje się instrumenty planowania przestrzennego. Wiele z tych instrumentów promuje stosowanie najlepszych praktyk. Ustanawianie priorytetów utrudnia jednak fakt, że nie zawsze prowadzone są rejestry terenów zdegradowanych. Zdaniem kontrolerów rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych powinny nakładać wymóg, by projekty rewitalizacji terenów zdegradowanych były sporządzane w oparciu o zintegrowane plany rozwoju. Należałoby także w większym stopniu przedkładać ponowne wykorzystanie terenów zdegradowanych nad wykorzystywanie terenów niezagospodarowanych. Wszystkie projekty wykazywały pewne pozytywne cechy w odniesieniu do trwałości w dłuższej perspektywie, jednak rezultaty prac w zakresie remediacji środowiska nie zawsze były odpowiednio poświadczane. Istnieją także znaczne różnice między krajowymi wartościami progowymi zanieczyszczenia gleby.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *