LCA dla wózków widłowych

Wykorzystywane w polskich firmach wózki widłowe są z reguły pojazdami starymi, w znaczący sposób negatywnie wpływającymi na środowisko. Jak wielkie jest to oddziaływanie? Naukowcy Politechniki Poznańskiej podjęli się zadania przeprowadzenia dokładnej analizy LCA tych pojazdów.

Realizacja wewnętrznych procesów transportowych stanowi istotny obszar funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość i profil działalności. O ile ekonomiczne koszty użytkowania środków transportu wewnątrzzakładowego stanowią typowy składnik rachunkowości przedsiębiorstw, o tyle związane z tym konsekwencje środowiskowe są często niedocenianie lub nawet pomijane. Opłaty za korzystanie ze środowiska są jednym z ekonomicznych instrumentów wspierających internalizację kosztów zewnętrznych transportu i dotyczą eksploatacji środków transportu drogowego oraz pozadrogowego, w tym wózków widłowych, koparek oraz ładowarek1. Ustawa Prawo ochrony środowiska2 nakłada na przedsiębiorców, będących właścicielami środków transportu, obowiązek uiszczania opłaty za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza. Jest ona proporcjonalna do ilości paliwa zużywanego przez środki transportu. Stawka określania jest odgórnie z rozróżnieniem na typ pojazdu (rodzaj spalanego paliwa) oraz rok pierwszej rejestracji lub spełnianą normę emisyjną.

Nowe czy używane?

Wózki widłowe, jako najczęściej wykorzystywany środek transportu wewnętrznego, stanowią potencjalnie istotne źródło oddziaływania na środowisko. Wynika to nie tylko z ich dużego rozpowszechnienia, ale także z faktu, że eksploatowane są przeważnie pojazdy używane, mające kilkanaście i więcej lat. Na rysunku zaprezentowano liczbę rejestracji wózków widłowych w Polsce w latach 2009-2013, zgodnie z raportem z badania rynku pierwotnego i wtórnego wózków widłowych3. W 2009 roku zarejestrowano 13 661 wózków widłowych ogółem, w 2010 r. – 13 955 sztuk, w 2011 r. – 15 644 sztuk, w 2012 r. – 15 686 sztuk, natomiast w 2013 r. – 14 050 sztuk (rys. 1). Warto zaznaczyć, że w ostatnich trzech latach objętych badaniem wzrósł udział nowych wózków widłowych w ogólnej liczbie rejestracji z 23% w 2009 r. do 41% w latach 2012 i 2013. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia redukcji oddziaływania na środowisko.

prof. dr hab. inż. Paweł Fuć, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Przemysław Kurczewski, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych
i Transportu, Politechnika Poznańska

dr inż. Ewa Nowak, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Cały artykuł znajduje się w dodatku pt. Ekoinnowacje dla ochrony klimatu, wydanego w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”.

Źródła

  1. Trela M.: Ekonomiczne instrumenty systemu internalizacji kosztów zewnętrznych wynikających z eksploatacji środków transportu drogowego w Polsce. AGH. Kraków 2012. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy2/10545/full10545.pdf
  2. Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (DzU z 2001 nr 62, poz. 627).
  3. NKL Dialog: Rynek wózków widłowych w Polsce. WidlaList 2014- Raport z badania rynku pierwotnego i wtórnego wózków widłowych; Wydawca Log4.lp http://nkl.ue.katowice.pl/?page_id=138

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *