Krajowe Środki Wykonawcze – decyzja KE

Komisja Europejska na swoich stronach internetowych opublikowała decyzję, dotyczącą Krajowych Środków Wykonawczych. W swojej decyzji KE podała także do wiadomości wartość międzysektorowego współczynnika korygującego (ang. Cross-sectoral correction factor).

Wyliczona suma przydziałów we wszystkich państwach członkowskich jest większa od liczby uprawnień do emisji dostępnych w całej Unii, tak więc KE, działając zgodnie z art. 10a ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE z 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (dyrektywa ETS), zmniejszyła przydziały przy zastosowaniu tego współczynnika.

Dodatkowo KE opublikowała decyzję dotyczącą standardowego współczynnika wykorzystania zdolności produkcyjnych (ang. Standard capacity utilisation factors) dotyczącą przyznawania uprawnień do emisji z rezerwy przeznaczonej dla instalacji nowych i instalacji, które znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne.

Opublikowane przez KE dokumenty są dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2013090502_en.htm.

Obecnie trwają prace nad obliczeniem ostatecznej całkowitej rocznej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji przydzielanej dla każdej instalacji na okres rozliczeniowy 2013-2020 w oparciu o wstępną całkowitą roczną liczbę bezpłatnych uprawnień do emisji oraz postanowienia przedmiotowej decyzji KE ws. Krajowych Środków Wykonawczych.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

KE formalnie zaakceptuje ostateczny wykaz instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-20202 wraz z określonym przydziałem bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2013-2020.

Zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Rada Ministrów przyjmie ostateczny wykaz w drodze rozporządzenia, kierując się stanowiskiem Komisji Europejskiej, a także powszechnym charakterem tego wykazu.

Następnie zostaną dokonane odpowiednie zmiany w Krajowym Rejestrze, co pozwoli na wydanie uprawnień do emisji na rachunki prowadzących instalacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *