Komisja wzywa do współpracy na rzecz pobudzenia rozwoju zrównoważonej akwakultury w Europie

By pobudzić rozwój akwakultury w UE, Komisja Europejska opublikowała wytyczne strategiczne, współpracując w ten sposób z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w przezwyciężaniu wyzwań stojących przed tym sektorem.

Unijny sektor akwakultury dysponuje znacznym potencjałem wzrostu i może przyczynić się do oszczędzenia nadmiernie eksploatowanych zasobów morza. Wytyczne, które zostały przedstawione, pomogą koordynować wysiłki podejmowane we wszystkich państwach członkowskich. Nie tworzą one nowych zobowiązań prawnych, ale stanowią zbiór dobrowolnych działań, które państwa członkowskie, Komisja i zainteresowane strony mogą podjąć w celu wspierania sektora zrównoważonego pod względem gospodarczym, społecznym i ekologicznym oraz zapewniającego konsumentom zdrową i wysokiej jakości żywność pochodzenia morskiego.

Jak wskazano w ramach reformy wspólnej polityki rybołówstwa, która jest obecnie przedmiotem negocjacji — sektor akwakultury może pomóc w zlikwidowaniu dysproporcji, jaka istnieje między coraz większym spożyciem ryb i owoców morza a kurczącymi się zasobami rybnymi. W rzeczywistości może on stanowić realistyczną alternatywę dla przełowienia oraz stymulować wzrost i tworzenie miejsc pracy zarówno w obszarach przybrzeżnych, jak i śródlądowych. W innych regionach świata sektor ten gwałtownie zyskuje na znaczeniu. W UE w sektorze tym panuje stagnacja, częściowo ze względu na powolne procedury wydawania zezwoleń i niewydolność administracji na różnych szczeblach.

Obecnie otrzymanie zezwolenia na nowe gospodarstwo może trwać do trzech lat, co oczywiście zniechęca inwestorów – powiedziała europejska komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki. – Pragnę współpracować z państwami członkowskimi w celu zmniejszenia formalności administracyjnych i wspierania konkurencyjności tego sektora w oparciu o wysoki poziom ochrony konsumenta i środowiska naturalnego, jakim obecnie dysponujemy – dodała.

Komisja, w ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, określiła cztery główne wyzwania, przed którymi stoi sektor akwakultury: konieczność ograniczenia formalności administracyjnych oraz niepewności odczuwanej przez podmioty gospodarcze, potrzeba łatwiejszej dostępności do przestrzeni i wody, wymóg zwiększenia konkurencyjności sektora oraz potrzeba wyrównania szans poprzez wykorzystanie przewagi konkurencyjnej produktów rybnych z oznaczeniem „Wyprodukowano w UE”.

Wytyczne dotyczą tych wyzwań i określają zestaw środków, takich jak uproszczenie procedur administracyjnych, planowanie przestrzenne, organizacja rynku, dywersyfikacja, lepsze oznakowanie i informowanie, aby pomóc siłom rynkowym uwolnić potencjał unijnego sektora akwakultury.

Wytyczne strategiczne są związane z proponowaną reformą wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), która ma na celu wspieranie akwakultury za pomocą tzw. otwartej metody koordynacji. Na podstawie tych wytycznych i bez uszczerbku dla wyniku negocjacji w sprawie reformy WPRyb państwa członkowskie będą sporządzać wieloletnie krajowe plany strategiczne, biorąc pod uwagę szczególne dla każdego z nich warunki wyjściowe, wyzwania i potencjał. Komisja pomoże skoordynować działania i wymianę najlepszych praktyk oraz zapewni dalsze wskazówki na temat tego, jak pogodzić w praktyce działalność gospodarczą z prawodawstwem UE.

Źródło:Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *