KIG opiniuje założenia do ustawy o ZSEE

399520_autumn_and_ictKrajowa Izba Gospodarcza (KIG) przedstawiła swoje stanowisko dotyczące projektu założeń do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE).

Krajowa Izba Gospodarcza jest w szczególny sposób zainteresowana budową uczciwego i konkurencyjnego rynku, także w sektorze gospodarki odpadami. Dlatego uznaje za celowe podejmowanie działań, które będą wspierały uczciwą konkurencję i eliminowanie różnego rodzaju nieprawidłowości z systemu gospodarowania odpadami, w tym odpadami ZSEE. Jej zdaniem należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że obserwowana w ostatnich latach dynamika zmian prawa znacząco utrudnia przedsiębiorcom długofalowe planowanie i inwestowanie w tej branży, a także zwiększa obciążenia biurokratyczne. Zbyt częste zmiany dodatkowo komplikują funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza przedsiębiorstw należących do grupy MŚP.

W przypadkach niezbędnie koniecznych izba uznaje za bardziej stosowne, przyjazne przedsiębiorcom i skuteczne nowelizowanie istniejącego już prawa, a nie tworzenie nowych ustaw. Dotyczy to w szczególności ustawy o ZSEE, której potencjału nie wykorzystano, chociażby ze względu na brak skutecznej egzekucji poszczególnych zapisów.

Krajowa Izba Gospodarcza już kilkakrotnie w swoich wystąpieniach wskazywała na potrzebę ograniczenia podaży nowych przepisów oraz skupienie się na poprawnej implementacji już istniejących i po raz kolejny wnioskuje o podjęcie konkretnych działań w tym zakresie.

Po zaznajomieniu się z  projektem założeń do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w wersji z 23 maja br. oraz uwzględniając fakt, że Polska jest zobligowana do wprowadzenia do prawa krajowego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. Krajowa Izba Gospodarcza stwierdza, że część kierunkowych zmian przewidzianych w przedmiotowym projekcie założeń należy uznać za idące w dobrym kierunku i porządkujące system gospodarowania odpadami ZSEE. Zdaniem KIG część proponowanych zmian budzi jednak obawy i zastrzeżenia przedsiębiorców funkcjonujących w dotychczasowym systemie zbierania i zagospodarowania ZSEE.

W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej należy zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów:

1. Ograniczenie barier dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W systemie zbierania i przetwarzania ZSEE tkwi olbrzymia szansa dla rozwoju polskich przedsiębiorstw. Przy ogólnej dbałości o zachowanie standardów ochrony środowiska, należy stworzyć dla nich realne udogodnienia oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne i biurokratyczne (raporty, rejestry, sprawozdania, które w praktyce nie są weryfikowane). KIG uważa, że w przedmiotowych założeniach zabrakło kierunkowych zapisów odnoszących się do małych podmiotów zajmujących się zbieraniem i/lub zagospodarowaniem ZSEE, w tym w szczególności niektórych grup nie stanowiących zagrożenia dla środowiska.

2. Elektroniczny system monitorujący przepływy ZSEE.

KIG uznaje potrzebę podjęcia prac nad stworzeniem takiego systemu, pod warunkiem, że będzie on przyjazny dla przedsiębiorców z grupy MSP. Izba uważa, że może to być nowatorskie rozwiązanie pozwalające na skuteczną walkę z szarą strefą. Jej zdaniem nie można  zaakceptować propozycji, aby ten system był stworzony przez określoną grupę największych przedsiębiorców, a odpowiedzialne za monitorowanie i kontrolę rynku organy administracji ograniczyły swoją rolę do sprawowania ogólnego nadzoru. Izba stoi na stanowisku, że ze względu na zawartość i wagę danych w systemie nie może on być prowadzony lub administrowany przez jakichkolwiek przedsiębiorców wprowadzających wyroby na rynek. Tworzenie takiego systemu jest obowiązkiem odpowiedzialnych za monitoring i kontrolę rynku organów i nie może być cedowane na określone grupy przedsiębiorców. Ponadto stałoby to w sprzeczności z zapisami ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r., która jednoznacznie wskazuje organy upoważnione do tego typu działań.

 KIG uważa, że wskazane jest raczej podjęcie prac nad zreformowaniem i wzmocnieniem Inspekcji Ochrony Środowiska, a taki system (szczelny i poufny) powinien obejmować również inne rodzaje odpadów, co pozwoli zaoszczędzić znaczne środki budżetowe w przyszłości.

3. Dochody z systemu.

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, wprowadzający oraz reprezentujące ich organizacje odzysku, winny, tak jak to jest zapisane w Dyrektywie WEEE, skupić się na organizowaniu i finansowaniu systemu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wszelkie zyski winny być przeznaczane na rozwój rynku, w szczególności rozwój branży przetwórczej, której znaczącym elementem są i powinny pozostać polskie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Sporządzona dla Krajowej Izby Gospodarczej opinia prawna z 31 maja 2013 r. w sprawie zgodności projektu założeń do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ze standardami prawidłowej legislacji wskazała na istotne uchybienia w tym zakresie w trakcie prac nad przedmiotowymi założeniami, w tym w szczególności Regulaminu pracy Rady Ministrów.

KIG wyraża nadzieję, że jej uwagi i wnioski przyczynią się do stworzenia lepszego i bardziej stabilnego prawa, które będzie zabezpieczało w jednakowym stopniu interesy zarówno dużych zagranicznych przedsiębiorców, jak i mniejszych podmiotów krajowych. z tego względu przedmiotowy projekt założeń winien być dopracowany i doprecyzowany w stopniu umożliwiającym zainteresowanym przedsiębiorcom merytoryczne ustosunkowanie się do proponowanych zmian.

 Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *