KE pyta o recykling

Komisja Europejska rozpoczęła gromadzenie opinii na temat tego, czy i jak należy zmienić unijne cele dotyczące recyklingu. Wyniki tych konsultacji zostaną wykorzystane przy opracowywaniu projektu nowych przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i rozpowszechnienie ponownego wykorzystania i recyklingu, w ramach szerszego przeglądu polityki w zakresie gospodarki odpadami w 2014 r.

Obywatele, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, organy publiczne i inne zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi do połowy września 2013 r.

Obowiązujące przepisy UE dotyczące odpadów ustanawiają jasne cele w zakresie ponownego wykorzystywania i recyklingu odpadów oraz ograniczania ilości składowanych odpadów. Na przykład w perspektywie do 2020 r. recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu należy poddawać 50% odpadów komunalnych lub z gospodarstw domowych oraz 70% odpadów z budowy i rozbiórek. Już teraz widać poprawę, do jakiej doprowadziło określenie tych poziomów docelowych. Niektóre państwa członkowskie pokazały, że można wiele osiągnąć szybko i niskim kosztem, a przy tym stworzyć wiele miejsc pracy. Jednak rosnące ceny surowców są ważnym czynnikiem gospodarczym skłaniającym do lepszego gospodarowania odpadami. W niedawnych dokumentach strategicznych, takich jak plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy oraz wniosek dotyczący siódmego programu działań w zakresie środowiska wyjaśniono, jakie korzyści gospodarcze i środowiskowe płyną z przejścia na gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów i tzw. obiegową. By takie przejście było możliwe, konieczne jest:

• dalsze zapobieganie powstawaniu odpadów

• maksymalne stosowanie recyklingu i ponownego wykorzystania

• ograniczenie spalania do materiałów niepodlegających recyklingowi

• stopniowe wycofywanie składowania odpadów do 2020 r.

Mając na uwadze osiągnięcie tych założeń, Komisja bada, czy i w jaki sposób należy dostosować docelowe poziomy UE w zakresie odpadów. Zadaniem konsultacji jest zebranie opinii na temat ewentualnego wzmocnienia istniejących celów lub wprowadzenia nowych. Możliwe rozwiązania obejmują cele w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zróżnicowane cele dla różnych strumieni odpadów, materiałów i produktów. Respondentów zapytano, czy należy wprowadzić bardziej rygorystyczne cele w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu oraz ograniczenia ilości składowanych odpadów oraz czy powinny one być dostosowane do szczególnej sytuacji każdego państwa członkowskiego. Poruszono również kwestie realizacji obecnie obowiązujących celów, poprawy statystyk dotyczących odpadów oraz monitorowania skuteczności środków wprowadzonych w państwach członkowskich.

W oparciu o wyniki konsultacji publicznych Komisja określi najważniejsze warianty opracowania tych celów. Następnie przeanalizowana zostanie potencjalna wartość dodana i skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe tych wariantów. W 2014 r. w ramach przeglądu polityki w zakresie odpadów opracowany może zostać wniosek ustawodawczy. Oprócz problematyki poziomów docelowych w ramach przeglądu zbadane zostaną również możliwe przypadki pokrywania się obowiązujących przepisów oraz możliwość uproszczenia ustawodawstwa w celu poprawy przejrzystości i spójności.

 Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *