KE proponuje zmiany w dyrektywie o bezpieczeństwie jądrowym

Bezpieczeństwo produkcji energii jądrowej ma pierwszorzędne znaczenie dla wszystkich Europejczyków. Surowe przepisy bezpieczeństwa mają pomóc chronić Europę przed takimi zdarzeniami jak katastrofa w japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima. Gwarantują one również bardziej skuteczne reagowanie na wypadek wystąpienia awarii jądrowej.

Przedstawiony dzisiaj przez Komisję wniosek dotyczący zmian w dyrektywie o bezpieczeństwie jądrowym z 2009 r. prezentuje ogólnounijne cele w zakresie bezpieczeństwa i ma służyć znaczącemu zmniejszeniu ryzyka oraz zagwarantowaniu ochrony ludziom i środowisku.

Poprzez wprowadzenie systemu regularnej wzajemnej kontroli, zwiększenie przejrzystości w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i poszerzenie uprawnień krajowych organów regulacyjnych, dyrektywa zmierza do ciągłego doskonalenia poziomu bezpieczeństwa jądrowego w całej UE.

To do państw członkowskich należy decyzja o tym, czy chcą produkować energię jądrową, czy nie. Faktem jest, że w Europie działają w tej chwili 132 reaktory jądrowe. Naszym zadaniem jako Komisji jest upewnienie się, że w każdym z nich bezpieczeństwo jest podstawowym priorytetem – oświadczył komisarz ds. energii Günther Oettinger.

Zgodnie z nową dyrektywą kraje UE mają obowiązek zagwarantować, że ryzyko uwolnienia do środowiska – w razie awarii elektrowni – substancji radioaktywnych jest w praktyce wyeliminowane. Ponadto kraje UE wspólnie ustalą konkretne tematy przeglądów elektrowni jądrowych i metody ich prowadzenia. Ogólnounijne prawnie wiążące przeglądy mają być realizowane co sześć lat. Realizacją przeglądów zajmą się specjalne zespoły międzynarodowe. Państwa członkowskie są też odpowiedzialne za wdrażanie zaleceń. W razie opóźnień w ich wdrażaniu Komisja Europejska ma prawo zorganizować w danym kraju misję kontrolną.

Zgodnie z propozycjami KE każda elektrownia jądrowa co najmniej raz na dziesięć lat musi przejść okresową kontrolę bezpieczeństwa, a w przypadku możliwości przedłużenia okresu eksploatacji – specjalną kontrolę bezpieczeństwa. Ponadto wszystkie nowe elektrownie jądrowe muszą być zaprojektowane w taki sposób, by skutki uszkodzenia rdzenia reaktora nie wykraczały poza obręb zakładu.

Komisja Europejska proponuje też by każda elektrownia jądrowa była wyposażona w ośrodki reagowania w sytuacjach wyjątkowych, zabezpieczone przed promieniowaniem, trzęsieniami ziemi i powodziami i realizujące surowe wytyczne z zakresu zarządzania katastrofami.

Jeśli chodzi o kwestię przejrzystości, krajowe organy regulacyjne i kierownictwo elektrowni będą musiały opracować strategię komunikacyjną, w której zapisane zostaną zasady informowania społeczeństwa w razie awarii, jak również regularnego informowania o bieżącym funkcjonowaniu i stanie elektrowni. Opublikowanie strategii będzie obowiązkowe. Poza tym obywatele będą mieli możliwość uczestniczenia w procesie decyzyjnym dotyczącym udzielania zezwoleń na budowę elektrowni jądrowych.

Dyrektywa gwarantuje również niezależność krajowych organów regulacyjnych w podejmowaniu decyzji oraz to, że ich interesy polityczne, ekonomiczne lub społeczne nie mogą mieć pierwszeństwa przed celami z zakresu bezpieczeństwa. Krajowym organom regulacyjnym należy przyznać wystarczające środki finansowe i wystarczającą ekipę specjalistów potrzebne do wykonywania swoich zadań.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *