Jakie korzyści biznesowe wynikają z realizacji CSR?

Dobrowolne uwzględnianie aspektów społecznych, ekonomicznych, etycznych oraz tych związanych z ochroną środowiska w prowadzeniu biznesu (tzw. społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR) to nie tylko obowiązujący trend, ale dynamicznie rozwijająca się dyscyplina. Dążenie do zbudowania wzajemnego zaufania i przejrzystości zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak i środowiskiem wewnętrznym organizacji staje się dziś sposobem na prowadzenie biznesu. Czy wdrażanie tego typu rozwiązań w przedsiębiorstwie może przynieść jakieś korzyści?

Anna Żyła

Anna Żyła, główny ekolog Banku, zastępca dyrektora Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska

W dobie silnej konkurencji występującej niemal w każdej dziedzinie życia gospodarczego firmy zwracają uwagę nie tylko na zakres oferty produktowej czy ceny, ale także na budowanie trwałych relacji z klientami. Jednym z elementów polityki utrzymania więzi z klientem jest konsekwentnie kreowany wizerunek instytucji odpowiedzialnego biznesu. Odpowiedzialnego, a więc takiego, w którym zwraca się uwagę na korzyści społeczne lub środowiskowe, a nie jedynie na biznesowe. Cele realizowane przez instytucje CSR to między innymi edukacja ekologiczna i społeczna, wspieranie zrównoważonego rozwoju, aktywizacja lokalnych działań. Bank Ochrony Środowiska od lat wspiera takie inicjatywy, łącząc korzyści biznesowe z troską o nasze środowisko. W bieżącym roku powołana została, decyzją Zarządu Banku, Fundacja Banku Ochrony Środowiska, której działalność ma wesprzeć budowanie wizerunku BOŚ jako instytucji odpowiedzialnego biznesu. Będziemy wspólnie realizować działania nawiązujące do idei CSR.

Ewa Patalas, specjalista ds. ochrony środowiska, Autostrada Wielkopolska

Autostrada Wielkopolska jest spółką, której działalność oddziałuje na wyjątkowo szeroką i zróżnicowaną grupę interesariuszy. Drogownictwo jest bowiem dziedziną ściśle powiązaną z niemal każdą sferą funkcjonowania państwa, społeczności i środowiska naturalnego. Autostrada Wielkopolska kieruje się strategią harmonijnie łączącą etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej, na pierwszym miejscu zawsze stawiając przejrzystość działania, efektywność oraz dbałość o klienta. Staramy się realizować inwestycję budowy i eksploatacji autostrady A2 w sposób zrównoważony oraz łączyć interes społeczny z interesem otoczenia. Jest to naszym zdaniem miara nowoczesności i dojrzałości inwestycyjnej. Dlatego też bardzo cenimy uznanie, z jakim o naszej inwestycji i jej realizacji z poszanowaniem dla środowiska naturalnego wyraża się Europejski Bank Inwestycyjny. Budowany obecnie odcinek autostrady przebiega przez cenne przyrodniczo obszary i tereny leśne. Stworzenie jak najlepszych warunków migracji zwierząt poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Katarzyna Wilczewska

Katarzyna Wilczewska, kierownik ds. public affairs, Kompania Piwowarska

Całej działalności Kompania Piwowarskiej przyświeca idea zrównoważonego rozwoju. Chodzi tu o zapewnianie długotrwałego wzrostu ekonomicznego przy jednoczesnym dostrzeganiu i reagowaniu na potrzeby społeczności funkcjonujących w naszym otoczeniu, szczególnie w kontekście społecznym, etycznym i ekologicznym. Filozofia zrównoważonego rozwoju opiera się w naszej firmie na dziesięciu priorytetach. Każdy z nich zawiera cel, do którego dążymy, a podejmowane w związku z nim zobowiązania i zasady są stosowane w zrządzaniu i sprawozdawczości. Priorytety obejmują m.in. przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, zwiększanie produkcji piwa przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody, zmniejszanie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, poszanowanie praw człowieka czy działania na rzecz społeczności. Dziś nie mówimy już więc o pojedynczej odpowiedzialności firmy, ale patrzymy globalnie, bo sami, wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi i społecznymi, jesteśmy częścią tego ekosystemu. Te działania przynoszą efekty w postaci wysokiej reputacji firmy oraz, co wydaje się bardzo wymierną korzyścią, zwiększonego zaufania wśród konsumentów i klientów, dostawców, pracowników oraz kandydatów na pracowników.

Piotr Gruszka

Piotr Gruszka, główny specjalista ds. komunikacji, Dalkia Poznań, ZEC

Odpowiedzialność społeczna w biznesie zakłada dobrowolne uwzględnienie interesów społecznych oraz relacji z różnymi grupami interesariuszy już na etapie budowania strategii firmy. Jeszcze kilkanaście lat temu społeczną odpowiedzialność biznesu utożsamiano z działalnością charytatywną, akcentując jej prospołeczny aspekt. Tymczasem CSR powinien być kojarzony ze sprawnym, nowoczesnym i strategicznym zarządzaniem firmą, z aktywnym i pozytywnym tworzeniem wartości dla społeczeństwa, a nie tylko z okazjonalnym wspomaganiem akcji na rzecz potrzebujących czy ograniczaniem szkodliwych konsekwencji prowadzenia działalności gospodarczej. Grupa Veolia, w ramach której w sektorze usług energetycznych działa globalnie Dalkia, wdrożyła Kartę Zrównoważonego Rozwoju, będącą wykładnią dla wszystkich pracowników. W niej określono sposób zaangażowania firmy oraz pracowników w życie społeczności lokalnej. Jednym z przykładów długofalowych działań jest Fundacja Dalkia, która aktywnie wspiera osoby poszukujące pracy, uczy przedsiębiorczości i pomaga rozwijać ich własny potencjał. Przedsiębiorstwo Dalkia, promując szereg nowych usług, oszczędza energię i zachęca klientów do tego samego. Angażując się w programy edukacyjne wspiera inicjatywy lokalne mające na celu realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Przykładem podejmowanych działań i budowania dialogu z otoczeniem są od wielu lat „drzwi otwarte”. Podczas tych spotkań mieszkańcy mogą poznać cykl produkcji energii w procesie kogeneracji, który jest jednym z elementów odpowiedzialnego biznesu ze względu na swoje walory ekonomiczne i ekologiczne. Jesteśmy przekonani, że prowadząc biznes w sposób odpowiedzialny, zyskujemy zaufanie i zapewniamy sobie lojalność swoich klientów.

Przygotowała Barbara Krawczyk

Opublikowano: Ecomanager Numer 11/2010 (9)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *