GOT to be

Lubuscy przedsiębiorcy, zrzeszeni w Lubuskim Klastrze Metalowym, przy wsparciu miasta Gorzów Wielkopolski oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, utworzyli Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy. Liderem przedsięwzięcia oraz większościowym udziałowcem Spółki jest Zakład Utylizacji Odpadów.

Stanowice18

Gorzowski Ośrodek Technologiczny z lotu drona

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy (GOT) jest jedynym w Polsce parkiem technologicznym, specjalizującym się w badaniach oraz komercjalizacji innowacji środowiskowych. Działamy w czterech obszarach, które uzupełniając się, stanowią  elementy wspomagające transfer technologii i budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe

Podstawowa działalność jest skoncentrowana wokół Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-Innowacje” (CBW), składającego się z nowoczesnego akredytowanego przez PCA laboratorium fizykochemicznego oraz linii pilotażowych, umożliwiających badania w skali półtechnicznej nad unieszkodliwianiem oraz odzyskiem surowców i energii z odpadów ciekłych oraz stałych. CBW obejmuje cztery jednostki badawcze, zajmujące się:

  • analizowaniem procesów technologicznych wykorzystujących wysokotemperaturowe przetwarzanie odpadów,
  • przetwarzaniem odpadów ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego),
  • unieszkodliwianiem odpadów płynnych i półpłynnych,
  • inżynierią bezpieczeństwa procesów technologicznych oraz bezpieczeństwem pracy.

Powyższa konfiguracja umożliwia skuteczną weryfikację innowacji w obszarze „zielonej gospodarki” – jednej z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Spółka podpisała umowy o współpracy z wieloma uczelniami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorcami z Polski i Europy, co zapewnia praktycznie nieograniczony dostęp do kadry oraz prac badawczych, które mają potencjał w zakresie komercjalizacji.

dziewczyna

Urządzenie treningowo-rehabilitacyjne

Wynalazki pozytywnie zweryfikowane w CBW „Eko-Innowacje”, również pod kątem ekonomicznym, trafiają do Centrum Transferu Technologii Środowiskowych (CTTŚ), odpowiedzialnego za stworzenie warunków do powołania spółki celowej, której zadaniem jest komercjalizacja danej innowacji oraz wprowadzenie jej na rynek.

GOT działa na zasadach spółki venture capital, obejmując udziały w nowo powołanych spółkach celowych, znajdując finansowanie dla ich działalności badawczej oraz inwestycyjnej, ale także zapewniając pełen wachlarz wsparcia: badawczego, organizacyjnego, finansowo-księgowego, prawnego itp.

doniczki

Doniczki wykonane z kompostu

Centrum dysponuje zapleczem produkcyjno-logistycznym, czyli wyposażonymi halami przeznaczonymi do instalacji rozwiązań prototypowych oraz prowadzenia badań półtechnicznych, zapleczem biurowo-socjalnym oraz kadrą techniczną, która bierze udział w pracach wdrożeniowych na zasadach outsorcingu.

W 2015 roku w CTTŚ działały dwie spółki celowe, realizujące własne projekty badawczo-wdrożeniowe. Jedną z nich jest ComPot – firma powołana w celu prowadzenia badań i wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji doniczek biodegradowalnych z wykorzystaniem biodegradowalnych odpadów komunalnych i innych. Projekt służy opracowaniu technologii i budowie półtechnicznej linii do produkcji doniczek biodegradowalnych – lubuskie eko-doniczki.

Inerion to spółka stworzona  w celu prowadzenia badań i wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji urządzeń treningowo-rehabilitacyjnych, wykorzystujących inercyjną technikę treningową. Projekt zakłada budowę 20 prototypowych urządzeń przeznaczonych do badań i wprowadzenia na rynek, a także uruchomienie innowacyjnej metody zdalnego treningu inercyjnego.

Innowacje

toalety toi_toi

Toaleta z kolektorem słonecznym i modułem fotowoltaicznym

Wspieranie procesu analizy i weryfikacji innowacyjnych pomysłów oraz doradzanie w badawczo-rozwojowych działaniach przedsiębiorstwa powierzono Radzie Gospodarczo-Naukowej 360°, skupiającej naukowców z dużym doświadczeniem (do pięciu osób), młodych przedsiębiorców w wieku do 40 lat, którzy mają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem (do pięciu osób) oraz doświadczonych przedsiębiorców z długim stażem, którzy odnieśli udokumentowane sukcesy gospodarcze (do pięciu osób), młodych naukowców w wieku do 40 lat, co najmniej z tytułem doktora (do pięciu osób). Rada pełni funkcje opiniotwórcze oraz doradcze w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki, w szczególności w przypadkach nowych projektów badawczych i wdrożeniowych oraz powoływania spółek celowych.

GOT był również wykonawcą usługi badawczej na zlecenie przedsiębiorcy (MŚP) w ramach voucherów na innowacje pn. Multiplikowanie i magazynowanie energii solarnej i energii biogazu w eksploatacji toalet publicznych.

Projekt służył opracowaniu technologii mającej na celu udoskonalenie funkcjonalności energetycznej toalet publicznych, pozwalającej w przyszłości na budowę całkowicie autonomicznej toalety, nadającej się do zastosowania m.in. w miejscach bez uzbrojenia terenu. W ramach projektu zbudowano prototyp toalety, zamontowano solary (w celu pozyskiwania energii do podgrzewania wody stosowanej w toalecie) oraz wykorzystano ogniwa fotowoltaiczne (produkcja prądu, ogrzewanie toalety).

Wartością dodaną w projekcie jest produkcja biogazu powstałego w wyniku fermentacji odpadów powstających podczas użytkowania toalety. Biogaz może zostać spalony w latarni gazowej, stanowiącej dodatkowe źródło światła na zewnątrz obiektu. Produkcja biogazu przyczyni się również do wstępnego ustabilizowania powstających odpadów (w Polsce istnieje obowiązek stabilizacji odpadów ulegających biodegradacji przed ich składowaniem), jak również do ograniczenia ich ilości, co z kolei przełoży się na zmniejszenie częstotliwości wywozu nieczystości i na zredukowanie kosztów użytkowania toalety.

dzieci 1

Zajęcia w Klubie Młodego Wynalazcy

GOT utworzył Laboratorium 3D, które oferuje dostęp do najnowocześniejszych technologii metrologicznych. Unikalna konfiguracja trzech precyzyjnych urządzeń pomiarowych – współrzędnościowej maszyny pomiarowej, ramienia pomiarowego z głowicami stykową i laserową oraz laserowego skanera przestrzeni 3D – pozwala na pomiary w obszarze do 100 m z dokładnością do 2µm.

W przyszłości Centrum zostanie podłączone do zewnętrznych źródeł energii odnawialnej, tzw. dużej wyspy energetycznej o mocy całkowitej 6 MW (w tym 2 MW mocy elektrycznej). Zapewni to dostęp do taniej, ekologicznejenergii, z której będą korzystali lokatorzy Parku.

LED – promowanie nauk

Kolejną domeną działalności GOT PNP jest promocja nauk przyrodniczych i technicznych wśród dzieci i młodzieży. Spółka stworzyła unikalny w skali Polski system szkolenia LED – Lubuska Edukacja Dualna. W ramach LED-u działa Klub Młodego Wynalazcy, w którym dzieci i młodzież z każdego poziomu kształcenia uczestniczą w praktycznych zajęciach laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych naukowców: chemików, fizyków i biologów, którzy na co dzień pracują w laboratorium fizykochemicznym w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym „Eko-Innowacje”. Pod koniec 2015 r. Klub Młodego Wynalazcy wzbogaci się o dwa laboratoria biologiczno-chemiczne, laboratorium fizyki i energii odnawialnej, laboratorium elektroniki i cybernetyki, laboratorium dzieci młodszych oraz dwie specjalistyczne pracownie: genetyki i roślinnych kultur in-vitro. Całość zostanie uzupełniona o Naukowy Plac Zabaw, wielofunkcyjne boiska i kort tenisowy, szklarnię do prowadzenia projektów badawczych, hotel dla 36 osób oraz system pozyskiwania energii odnawialnej, tzw. małą wyspę energetyczną, służącą do zasilania obiektów i prowadzenia badań.

dzieci 2

Zajęcia chemiczne na terenie GOTu w Stanowicach

GOT będzie kontynuował realizację swojej działalności w kolejnych latach i w bieżącej perspektywie wydatkowania środków unijnych. Przygotowuje się do podjęcia następnych interesujących i zweryfikowanych projektówinnowacyjnych z dziedziny technologii środowiskowych, w myśl przyświecającej tym inicjatywom idei: „Wdrażając innowacje środowiskowe, tworzymy środowisko innowacji”. Niezmiennie dla GOT-u kluczowymi pozostają: budowanie przestrzeni dla innowacji, tworzenie i rozwijanie technologii dla środowiska, kształcenie i edukacja społeczeństwa dla środowiska, a także wspieranie innowacyjnego biznesu.

Urszula Stolarska
Dyrektor ds. Inwestycji i Marketingu, GOTGOT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *