Gaz z łupków a ochrona środowiska

IDepositphotos/Nightmandentyfikacja potencjalnych ryzyk w zakresie oddziaływania prac towarzyszących poszukiwaniu i eksploatacji gazu z formacji łupkowych na środowisko oraz wskazanie optymalnych, z punktu widzenia przepisów prawa, uwarunkowań geologicznych i technologii prowadzenia prac rozpoznawczych, procedur zarządzania tymi ryzykami to główne cele projektu „Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania  niekonwencjonalnych złóż węglowodorów”.

Od początku 2012 r. jest on realizowany przez ministra środowiska we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Realizacja prac badawczych powierzona została Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – PIB, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Gdańskiej i Głównemu Instytutowi Górnictwa w Katowicach. Zadanie w całości finansowane jest ze środków NFOŚiGW.

W projekcie wyodrębnić można dwie fazy. Pierwsza obejmuje przeprowadzenie prac badawczych w miejscach, gdzie operatorzy koncesji realizują proces inwestycyjny, wykonanie analiz laboratoryjnych i opracowanie kompleksowych raportów. Z kolei w fazie drugiej opracowane zostaną szczegółowe wytyczne i katalogi dobrych praktyk w zakresie: wymogów, które muszą być spełnione przez podmioty ubiegające się o uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń (m.in. środowiskowych) na różnych etapach procesu inwestycyjnego, sporządzania raportów i ocen oddziaływania na środowisko, rekultywacji terenu na obszarach wydobywania gazu z łupków, sposobu prowadzenia monitoringu stanu środowiska, a także gospodarowania odpadami powstałymi w procesie poszukiwania, rozpoznawania i przyszłej eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu.

Monitoringiem środowiskowym objęto dotychczas pięć obiektów, na których inwestorzy prowadzą prace nad udostępnieniem niekonwencjonalnych złóż gazu. Monitoring przeprowadzany jest w związku z funkcjonowaniem zakładów górniczych na obszarze basenów węglowodorowych: pomorskiego i podlasko-lubelskiego, na obszarach koncesyjnych należących do czterech podmiotów: Eni Polska, Chevron Polska Energy Resources, PGNiG oraz ORLEN Upstream. Prace badawcze w ramach projektu prowadzone są w sposób umożliwiający prześledzenie całego „cyklu życia” odwiertu, począwszy od stadium budowy infrastruktury (placu wiertni), skończywszy na etapie likwidacji odwiertu i rekultywacji terenu. Monitoring środowiskowy obejmuje: wody powierzchniowe i podziemne, grunty i powietrze glebowe, poziom hałasu, zanieczyszczenie powietrza, przekształcenia morfologii terenu i krajobrazu oraz zjawiska sejsmiczne.

Założenia projektu oraz stan prowadzonych prac zostały przedstawione na konferencji prasowej, która odbyła się 10 września w Ministerstwie Środowiska.

 Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *