GAZ-SYSTEM S.A.

Gaz-SystemGAZ-SYSTEM S.A. opublikował zintegrowany raport roczny, opisujący podjęte przez firmę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentujący wyniki finansowe i pozafinansowe za 2012 r. W publikacji sporo miejsca poświecono inicjatywom (inwestycyjnym, edukacyjnym i informacyjnym), które w 2012 r. zostały podjęte w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

GAZ-SYSTEM S.A. realizując inwestycje, oddziaływuje na obszary chronione. W 2012 r. spółka prowadziła budowę gazociągów, które przecinają obszary chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Dla każdej realizowanej inwestycji firma posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której opisane są metody zarządzania wpływem na bioróżnorodność. Przed rozpoczęciem budowy gazociągów zrealizowane zostały inwentaryzacje przyrodnicze, a w trakcie realizacji budów był prowadzony monitoring oddziaływania inwestycji na środowisko. Więcej na temat podejmowanych przez firmę działań w zakresie ochrony środowiska można przeczytać w niniejszym raporcie.

Dokument został przygotowany w oparciu  o Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) wersji G3.1 na poziomie B+. Informacje ujęte w raporcie  opracowano na podstawie prowadzonych przez spółkę analiz i statystyk, a swoim zakresem obejmują one zarówno centralę firmy, jak i sześć oddziałów.

By zapewnić kompletność opracowania, spółka zorganizowała wewnętrzne warsztaty, podczas których określone zostały wytyczne raportu. Uczestnicy zebrali najważniejsze dane dotyczące realizowanych w spółce projektów w ramach obszarów strategii biznesowej. Za kluczowych interesariuszy zintegrowanego raportu rocznego uznano klientów, społeczności lokalne oraz instytucje finansujące. Treść raportu była na bieżąco konsultowana z interesariuszami wewnętrznymi oraz zaakceptowana przez liderów poszczególnych obszarów tematycznych.

POBIERZ RAPORT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *