Firma z klimatem

Fundacja Nasza ZiemiaFirma z klimatem

Firma z Klimatem jest autorskim projektem Fundacji Nasza Ziemia, promującym ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Program ma na celu zapewnienie kompleksowej obsługi firm w zakresie szkoleń dla pracowników, wyznaczeniu celów redukcji zużycia energii, wody, papieru, animowanie wolontariatu pracowniczego i zaangażowanie firmy w program społeczny (własny lub prowadzone przez Fundację Nasza Ziemia programy jak np. Zielona Stopa Filantropa czy Sprzątanie Świata).

Co to znaczy być Firmą z Klimatem?

 • być firmą odpowiedzialną względem wszystkich swoich interesariuszy – zarówno pracowników, partnerów, klientów jak i środowiska,
 • być firmą korzystającą z energooszczędnych technologii,
 • być firmą starającą się wprowadzać rozwiązania proekologiczne w biurze i w swojej działalności,
 • być firmą traktującą pracowników w sposób życzliwy i uwzględniającą ich potrzeby,
 • być firmą dającą pracownikom możliwość rozwoju w różnych dziedzinach.

 Jak zostać uczestnikiem programu Firma z Klimatem?

 • zadeklarować chęć przystąpienia do programu – podpisanie umowy,
 • ustalenie strategii działań – jakie tematy są najbardziej ciekawe, co chce się osiągnąć,
 • wspólne określenie planowanych efektów, m.in. poziomu redukcji zużycia energii, wody, papieru, liczby zaangażowanych pracowników,
 • podpisanie deklaracji uczestnika i otrzymanie tytułu uczestnika programu.

Deklaracja zostanie opublikowana na stronie internetowej programu.

Firma otrzymuje tytuł „Firma z klimatem – kandydat” oraz dostaje dostęp do strony internetowej programu – gdzie prezentowani będą wszyscy uczestnicy i gdzie kazdy z uczestników, będzie mógł wprowadzać zmiany(platforma wymiany doświadczeń, osiągnięć). Fundacja będzie regularnie rozsyłać newslettery z informacjami o działaniach uczestników. Ewaluacja wyników zostanie dokonana po 6 miesiącach.

Jak zdobyć tytuł Firmy z Klimatem?

Program Firma z Klimatem ma cztery kroki. Aby otrzymać tytuł Firmy z Klimatem należy przejść przez trzy, czyli wykonać 75% działań związanych z programem. To znaczy, że jeśli dana firma chce otrzymać tutył, pracownicy będą musieli przejść szkolenie zorganizowane przez zespół programu (minimum dwa). Ważnym punktem jest mobilizacja pracowników do aktywnego wzięcia udziału w wolontariacie oraz stworzenia straategii CSR na przyszłość. Tytuł Firmy z Klimatem jest wydywany na rok (firma otrzymuje odznaczenie „Zielonego Liścia”). Aby utrzymać go, po roku dana firma będzie musiała wykazać, iż cele wyznaczone w strategii CSR zostały zrealizowane przynajmniej w 75%. Następnie zostaną wytyczone cele na następny rok. Poniżej można dowiedzieć się więcej
o poszczególnych krokach.

Krok 1. Zielone szkolenia i redukcja zużycia surowców:

 • poruszenie różnych tematów bezpośrednio i pośrednio dotyczących środowiska,
 • tematy szkoleń (priorytety) ustalane będą z firmą,
 • przekazanie wiedzy praktycznej, możliwej do wykorzystania nie tylko w pracy, ale też w życiu prywatnym,
 • ukazanie zasady „myśl globalnie – działaj lokalnie”,
 • rozpoczęcie działań edukacyjnych i informacyjnych dla pracowników dotyczących gospodarki odpadami, poszanowania wody, energii i odpowiedzialności wobec środowiska.

 Krok 2. Zielony Wolontariat:

 • wsparcie i animacja wolontariatu w firmie (możliwość włączenia się do jednego z programów Fundacji),
 • pomoc w wyborze potencjalnych beneficjentów w społeczności lokalnej,
 • pomoc w tworzeniu grupy osób w większym stopniu zaangażowanych w tematy związane z ochroną środowiska – inicjowanie i pomoc w organizacji ich działań

Krok 3. Program CSR:

 • pomoc przy tworzeniu strategii CSR,
 • ustalenie poziomów redukcyjnych dotyczących np. zużycia wody, prądu lub/i papieru

Krok 4. Ewaluacja osiągnięć:

 • sprawdzenie czy poziomy redukcyjne zostały osiągnięte,
 • ewentualna korekta strategii CSR,
 • ewentualne przedłużenie tytułu „Firmy z Klimatem”.

Tematy Szkoleń:

Recykling, gospodarka odpadami

Odpowiedzialne gospodarowanie wodą

Efektywność energetyczna

Podstawy społecznej odpowiedzialności biznesu, zielony wolontariat

Bioróżnorodność, ochrona zasobów naturalnych

Rozwój zrównoważony

Marnotrawienie jedzenia

Rezultaty uczestnictwa w programie „Firma z Klimatem”:

 • sformułowanie planu działań (przynajmniej jego zarysu, bazy do dalszych prac) do wdrożenia przez uczestników szkoleń w ich firmach,
 • umożliwienie pracownikom rozwinięcia swoich zainteresowań oraz wykazania się na innym polu, poszerzając horyzonty i budując pozytywne relacje z pracownikami i wśród pracowników,
 • zwiększenie zaangażowania pracowników, większa identyfikacja z firmą,
 • stworzenie/umocnienie wizerunku firmy jako odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie organizacji, zarówno wśród klientów jak i partnerów,
 • stworzenie podstaw do strategii CSR.

Partnerstwo programu

Od Partnera Programu oczekiwane jest wsparcie finansowe z przeznaczeniem na obsługę, realizację i rozwijanie Programu. Dopuszcza się obecność jednego Partnera z danej branży. Partnerem może być firma o nieposzlakowanej opinii, wiarygodna, odpowiedzialna względem swoich beneficjentów, która już może pochwalić się działaniami z zakresu CSR albo zakończyła lub jest w trakcie realizacji programu Firma z Klimatem.

Korzyści dla Partnera wynikające z Programu „Firma z Klimatem”:

 • wsparcie działań promocyjnych i marketingowych Partnerów Programu poprzez uznaną organizację pozarządową z bogatym doświadczeniem oraz budowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku,
 • udział w zmniejszeniu emisji CO2 do środowiska (ew. offsetowanie własnej działalności),
 • włączenie pracowników, sieci sprzedaży, podwykonawców firmy w kampanie informacyjno-edukacyjne

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Portal ecomanager.pl sprawuje patronat medialny nad wydarzeniem.

Kontakt:

Piotr Wieleżyński

Tel. kom.: +48 698 677 355

e-mail: piotr.wielezynski@naszaziemia.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *