Ekoodpowiedzialność wyróżniona!

Druga edycja konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” zaowocowała przyznaniem trzech wyróżnień. Za innowacyjne działania na rzecz ochrony środowiska statuetki otrzymały firmy: Carlsberg Polska, Mazowiecka Spółka Gazownictwa oraz Unilever Polska.

Każde z przedsiębiorstw, które zgłosiło swój udział w konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, w 2011 r. podjęło interesujące działania, sprzyjające poprawie stanu środowiska naturalnego. W zależności od firmy dominowały inwestycje prośrodowiskowe, edukacja ekologiczna lub wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego czy ochrona bioróżnorodności. Ze względu na zróżnicowanie inicjatyw, ich pomysłowość oraz wpływ na zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, wybór firm, które otrzymały wyróżnienie, nie był łatwy.

„Prawdopodobnie” najlepsi

Polityka ekologiczna jest jednym z najważniejszych filarów działalności Carlsberg Polska. By minimalizować wpływ browarów i biur na otoczenie, w ostatnich latach w zakładach zrealizowano wiele inwestycji proekologicznych. W 2011 r. firma skupiła się jednak szczególnie na przeprowadzeniu licznych działań w zakresie edukacji ekologicznej, szczególnie dotyczącej racjonalnej gospodarki odpadami, wyróżniając się w tym zakresie na tle innych przedsiębiorstw, biorących udział w konkursie. W połowie maja 2011 r. w dwunastu miastach Polski odbyła się EKOAkcja Szkła Segregacja (fot. 1.). Została ona zorganizowana we współpracy z firmą Tesco. Uczestniczyło w niej ok. 30 tys. osób, które dostarczyły łącznie ok. 60 ton szkła (butelki, słoiki itp.), za co otrzymały sadzonki roślin. Podobne przedsięwzięcie przygotowano w październiku 2011 r. pod nazwą „Pielęgnujemy EKOzwyczaje”.

ekoodpowiedzialni_w_ekoodpowiedzialnosc_wyrozniona_m_maslowska-bandosz_fot_1

Fot. 1. Celem akcji edukacyjnych, realizowanych przez firmę Carlsberg Polska, jest budowanie świadomości ekologicznej, dotyczącej zagospodarowania odpadów.

Każda osoba, która dostarczyła pięć opakowań szklanych do wybranych sklepów, zlokalizowanych w Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, otrzymywała sadzonkę wrzosu. W akcji udział wzięło ok. 25 tys. ludzi, którzy do sklepów objętych akcją dostarczyli łącznie ponad 40 ton szkła. W ramach kampanii rozdawano także ulotki, informujące o korzyściach płynących z recyklingu szkła oraz poprawnej segregacji odpadów. Partnerem akcji była sieć sklepów Biedronka. Cel przeprowadzonych działań stanowiło budowanie świadomości ekologicznej wśród konsumentów w obszarze segregacji opakowań szklanych i recyklingu. Jednak promocja zachowań przyjaznych środowisku była realizowana nie tylko na terenie sklepów i hipermarketów – partnerów firmy Carlsberg Polska, ale również podczas imprez plenerowych. W trakcie festiwalu muzycznego Przystanek Woodstock firma zorganizowała akcję edukacyjną pn. „Bądź FAIR wobec środowiska. Daj śmieciom kosza”. Celem inicjatywy, prowadzonej przy pomocy wolontariuszy, było zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania terenów bliskich zamieszkania (w szczególności zielonych i rekreacyjnych), a także uświadomienie uczestnikom imprezy, jak należy postępować z odpadami opakowaniowymi. W trakcie trzech dni festiwalu zebrano łącznie 5,5 tony kubków i puszek po wypitym piwie. W zamian za pomoc w uprzątnięciu terenu, na którym odbywał się festiwal, można było otrzymać m.in. długopisy ze skrobi kukurydzianej, a także latarki na baterie słoneczne. Podczas akcji rozdawano również ulotki edukacyjne, w których zawarto spis kluczowych zagrożeń, wynikających ze śmiecenia, oraz porady, jak dbać o środowisko naturalne. Podobne przedsięwzięcie przygotowano też podczas Festiwalu Sonisphere w czerwcu 2011 r. W ramach akcji edukacyjnej pn. „Segreguj koncertowo – daj śmieciom kosza” uczestnicy imprezy zebrali łącznie ok. 40 tys. plastikowych kubków po wypitym piwie.

Rok 2011 był pod kątem ochrony środowiska wyjątkowy również ze względu na fakt otrzymania po raz drugi w historii firmy certyfikatu „Zielone biuro”, przyznawanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Program ten jest realizowany przez firmę już od trzech lat (pierwszy certyfikat przyznano grupie Carlsberg Polska w 2009 r.) i stanowi ważny obszar społecznej odpowiedzialności biznesu, zarówno w kontekście minimalizowania wpływu biur na otoczenie, jak i edukacji ekologicznej pracowników.

Z energią dla środowiska

Drugą firmą, która została wyróżniona w konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, jest Mazowiecka Spółka Gazownictwa. W 2011 r. firma dokonała modernizacji i wymiany źródeł ciepła, wykorzystywanych na własne potrzeby, a także przeprowadziła liczne remonty infrastruktury gazowniczej. W ramach prac nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych wprowadzono wewnętrzne i zewnętrzne systemy kontroli jakości gazu. W Piszu w 2011 r. uruchomiono stację regazyfikacji LNG, dzięki czemu gaz propan-butan-powietrze zastąpiono gazem ziemnym. W celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko Mazowiecka Spółka Gazownictwa w 2011 r. rozpoczęła segregację wszystkich odpadów powstających w trakcie jej działalności, a zebrane surowce są poddawane odzyskowi. Na skutek zrealizowanych inicjatyw blisko 85% wytwarzanych odpadów przekazano do odzysku. Do innych działań sprzyjających środowisku można zaliczyć wymianę żarówek na energooszczędne, wdrożenie zasad obiegu korespondencji wewnętrznej drogą elektroniczną, a także przeprowadzenie „przeglądu środowiskowego” we wszystkich jednostkach organizacyjnych spółki, podnoszącego świadomość ekologiczną pracowników. Istotnym wydarzeniem w 2011 r. dla MSG było też wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004 (certyfikat firma uzyskała w II kwartale 2012 r.).

Ponadto zorganizowano konkurs dla pracowników, dotyczący kwestii środowiskowych, a także imprezę, popularyzującą korzystanie z przyjaznych środowisku środków transportu. Zatrudnieni w przedsiębiorstwie, oprócz systematycznie odbywających się szkoleń, w których programie uwzględniono zagadnienia zakresu ochrony środowiska, mają również możliwość pogłębienia tej wiedzy za pośrednictwem strony internetowej spółki, czasopisma „GAZZETA”, a także wydawanego każdego roku raportu społecznego.

Niesztampowe działania były prowadzone przez firmę również w zakresie ochrony bioróżnorodności. Miały one związek m.in. z ochroną gacka brunatnego, który osiedlił się na strychu placówki w Mikołajkach (fot. 2.). W momencie, kiedy pojawiła się konieczność przeprowadzenia termomodernizacji dachu tego obiektu, nie zapomniano o tym nietypowym „lokatorze” i dostosowano termin rozpoczęcia inwestycji do dnia, kiedy nietoperze opuszczą strych (bytują tam od wiosny do końca lata). Remont dachu został tak zrealizowany, by zwierzęta te mogły bez problemu powrócić. Innym przykładem działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej były kroki podjęte w celu przeniesienia pleszki z terenu budowy nowej siedziby MSG w Warszawie. Wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków budkę lęgową tego gatunku ptaka zlokalizowano w innym miejscu.

ekoodpowiedzialni_w_ekoodpowiedzialnosc_wyrozniona_m_maslowska-bandosz_fot_2

Fot. 2. Lokator placówki MSG w Mikołajkach – gacek brunatny

Po pierwsze: oszczędność!

Niekwestionowanym liderem w zakresie podjętych w 2011 r. działań, mających na celu minimalizowanie wpływu firmy na środowisko, było przedsiębiorstwo Unilever Polska. Zgodnie z założeniami planu „Życie w sposób zrównoważony”, w 2011 r. o 13% (w porównaniu z rokiem poprzednim) zredukowano zużycie energii w biurze głównym w Warszawie. Oszczędności na poziomie ok. 164 000 kWh uzyskano m.in. dzięki wymianie komputerów, przeprowadzeniu akcji edukacyjnych i komunikacyjnych na temat racjonalnego wykorzystywania energii, a także przy pomocy firmy sprzątającej, która wyłączała na noc niepotrzebne sprzęty i oświetlenie. W tym samym czasie w fabryce w Poznaniu zredukowano ilość odpadów komunalnych o 42%, usprawniono segregację makulatury, poprawiono jakość ścieków (COD), a także podjęto liczne kroki, zmierzające do redukcji zużycia wody (skrócenie etapu chłodzenia w procesach termicznych, optymalizacja programów mycia CIP). Z kolei w fabryce w Baninie w 2011 r. trwała budowa nowej biologiczno-chemicznej podczyszczalni ścieków (fot. 3.). Wyposażono ją w nowoczesne technologie tlenowego i beztlenowego oczyszczania ścieków, spełniające najwyższe standardy środowiskowe. Nowa instalacja pozwala na oczyszczenie 240 m3 ścieków na dobę. Powstały w tym procesie biogaz wykorzystywany jest na potrzeby podczyszczalni, a jego nadwyżki zostaną użyte do wytworzenia energii w obiekcie. Fabryka w Baninie została także rozbudowana o instalację ciekłego mleka – to w proszku zastąpiono skoncentrowanym płynnym mlekiem, dzięki czemu obniżono zawartość wody w recepturze lodów o ok. 15%. Ponadto zrealizowano projekty prowadzące do zmniejszenia zużycia energii (odzysk ciepła ze skraplaczy amoniakalnych), a także przeprowadzono Awareness Campaign w zakresie segregacji odpadów na terenie fabryki. W rezultacie o 60% zmniejszono ilość odpadów zmieszanych. W 2011 r. w porównaniu z rokiem poprzednim w fabryce w Katowicach zmniejszono emisję CO2 o 56,6%, zużycie energii o 3,2%, wody o 10,5%, a ilość odpadów kierowanych na składowisko o 88,5%. Natomiast w Bydgoszczy zredukowano zużycie wody o 6% i energii elektrycznej o 14%.

Banino fabryka lodów Algida Unilever

Fot. 3. Podczyszczalnia ścieków w Baninie.

W 2011 r. firma była również zaangażowana w szerzenie wiedzy na tematy środowiskowe, zarówno wśród lokalnej społeczności, jak i swoich pracowników. Przykładowo we współpracy z Urzędem Miasta w Katowicach przeprowadzono dwie akcje sadzenia zieleni w parku miejskim, natomiast w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowano seminarium na temat zagadnień środowiskowych. Z kolei dla pracowników firmy zorganizowano ćwiczenia praktyczne z zakresu usuwania wycieków oraz reagowania na sytuacje awaryjne, ćwiczenia ekologiczne na wypadek zdarzenia środowiskowego, a także szkolenia dotyczące prawidłowej segregacji odpadów oraz ograniczenia ilości ścieków. W obszarach produkcyjnych rozwieszono plakaty, zachęcające do oszczędzania wody i energii elektrycznej, a każdego miesiąca pracowników informowano na tablicach ogłoszeń o osiąganych wynikach (emisja CO2, ilość wytworzonych odpadów zmieszanych). Postępy w realizacji planu „Życie w sposób zrównoważony” były publikowane także w specjalnej sekcji na korporacyjnej stronie internetowej.

Wszystkie firmy biorące udział w konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie” wykazały się interesującymi inicjatywami na rzecz ochrony środowiska. Wśród nich można znaleźć zarówno spektakularne inwestycje, jak i drobne działania. Ważne, że przedsiębiorstwa mają swoje „zielone” sukcesy i chętnie się nimi chwalą. Najistotniejsze jest jednak to, że nie boją się poddać wnikliwej ocenie kapituły konkursowej, w której zasiadają specjaliści z zakresu ochrony środowiska. Wszystkie odważne i ekoodpowiedzialne firmy serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu!

Małgorzata Masłowska-Bandosz

Artykuł opracowano na podstawie formularzy zgłoszeniowych.

Opublikowano: Ecomanager Numer 2/2013 (33)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *