Ekoodpowiedzialność niejedno ma imię

Wdrażanie ekologicznej odpowiedzialności biznesu w firmie jest procesem, na który wpływ ma wiele czynników. Czym powinna wyróżniać się firma ekoodpowiedzialna? Jakie działania musi ona podejmować by móc nosić miano odpowiedzialnej ekologicznie?

dodatek_ekoodpowiedzialni_ekoodpowiedzialnosc_niejedno_fot_castanet

Philippe Castanet, prezes Zarządu, EDF Polska

Zrównoważony rozwój ma dla nas szczególną wartość i jest osią strategii firmy. Grupa EDF dąży do tego, by być postrzegana jako istotny i ekologicznie odpowiedzialny gracz na polskim rynku. Od rozpoczęcia działalności w Polsce 15 lat temu nie ustajemy w dążeniach do poprawy naszej efektywności i podejmujemy szereg działań na rzecz produkcji energii w sposób jeszcze bardziej bezpieczny, innowacyjny i przyjazny środowisku. W 2012 r. byliśmy największym w kraju producentem energii elektrycznej z biomasy. Dzięki procesom współspalania udało nam się ograniczyć emisję dwutlenku węgla o blisko 1,5 mln ton! W Krakowie otworzyliśmy własne centrum badań i rozwoju, wspierające projekty modernizacyjne zakładów produkcyjnych i specjalizujące się we współspalaniu biomasy i węgla. Aktywa wytwórcze Grupy EDF produkują w systemie kogeneracji ciepło i energię elektryczną dla takich miast jak Gdańsk, Gdynia, Kraków, Wrocław, Toruń i Zielona Góra. Posiadamy również systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW w Rybniku. Wyzwaniem dla Grupy EDF w Polsce jest dostosowanie tych aktywów do europejskich norm środowiskowych oraz poprawa ich efektywności. W tym celu firma rozpoczęła program modernizacyjny, obejmujący budowę instalacji oczyszczania spalin w swoich zakładach oraz przedłużenie ich żywotności. Planowane jest też przeprowadzenie remontów kapitalnych kilkunastu bloków energetycznych w celu poprawy ich efektywności i zapewnienia operacyjności co najmniej do 2035 r. Dzięki tym działaniom przyczynimy się do poprawy jakości powietrza oraz zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii w rejonach naszej działalności.

 dodatek_ekoodpowiedzialni_ekoodpowiedzialnosc_niejedno_fot_broniszewski

Mieczysław Broniszewski, szef Biura Ochrony Środowiska, Grupa LOTOS

Na jednym z ostatnich spotkań kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej LOTOS prowadzono dyskusję o odpowiedzialności społecznej i jej wpływie na wartość przedsiębiorstwa. Wśród wielu tematów moderatorzy spotkania zaproponowali zestaw kilkunastu definicji ekoodpowiedzialności, pytając, która z nich jest nam najbliższa, którą realizujemy w praktyce? Wybrałem aż trzy wersje, które w mojej ocenie wpisują się w postawione przez Państwa tezy i które staramy się stosować w swojej codziennej pracy. Przy wyborze pierwszej definicji ważna była praktyka działania firmy w obszarze CSR, będącym komplementarną częścią strategii biznesowej, wspierającą działania, w ramach których firma poszukuje możliwości minimalizowania negatywnego wpływu i promowania dobrobytu interesariuszy (jest nim również środowisko) poprzez zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz dobrowolnymi działaniami wykraczającymi ponad prawo. Druga z nich to zobowiązanie organizacji do włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za ich wpływ na społeczeństwo i środowisko. Ostatnią jest deklaracja prowadzenia firmy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, tzn. z uwzględnieniem potrzeb i interesów, środowiska przyrodniczego oraz społeczności lokalnych. Stosując te zasady w praktyce, we wszystkich aspektach naszego działania zachowujemy się właśnie… ekoodpowiedzialnie.

 dodatek_ekoodpowiedzialni_ekoodpowiedzialnosc_niejedno_fot_kaczynska

Grażyna Kaczyńska, kierownik działu ochrony środowiska, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma

Spełnianie wymagań prawnych oraz międzynarodowych norm zarządzania w obszarze środowiska to fundamentalne zasady, które zapewniają monitorowanie oraz minimalizowanie wpływu na otoczenie. Ekoodpowiedzialna firma musi ciągle poszukiwać innowacyjnych, niskoemisyjnych i wysokowydajnych rozwiązań, które zapewnią zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach – od projektowania, przez produkcję i logistykę po prace w biurze. Największe znaczenie mają codzienne zachowania i przyzwyczajenia pojedynczych osób. Z tego względu ekoodpowiedzialna firma powinna „zarażać” swoim sposobem myślenia o środowisku, zachęcać pracowników i lokalną społeczność do ekologicznego myślenia i działania na co dzień poprzez wdrażanie programów, organizację konkursów i akcji edukacyjnych. Polpharma, poza całorocznymi programami dla pracowników, prowadzi również szereg akcji promujących ekologiczny styl życia. Organizujemy „Zielony tydzień”, z którego każdy dzień poświęcony jest edukacji na inny temat – od segregacji odpadów, przez oszczędzanie wody i energii, do postępowania z substancjami niebezpiecznymi wokół nas. Z okazji „Dnia ziemi” corocznie organizujemy „Dni Otwarte Polpharmy”, w czasie których można m.in. wymienić makulaturę na sadzonkę drzewa i zobaczyć instalacje ograniczające wpływ na środowisko. Ponadto firma prowadzi akcje wolontariatu pracowniczego w Dniu Sprzątania Świata, a na co dzień zachęca pracowników do oszczędzania wody i energii, drukowania dwustronnego i segregacji odpadów.

 dodatek_ekoodpowiedzialni_ekoodpowiedzialnosc_niejedno_fot_kaminski

Arkadiusz Kamiński, dyrektor Biura Ochrony Środowiska, PKN ORLEN

Ekologiczna odpowiedzialność biznesu, którą w skrócie możemy nazwać ekoodpowiedzialnością, to nie tylko zgodność z prawodawstwem w zakresie środowiska naturalnego, spójna z zasadami zrównoważonego rozwoju polityka firmy, czy działalność edukacyjna. To także świadomość, że wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, inwestowanie w innowacyjne i przyjazne środowisku technologie oraz edukacja ekologiczna pracowników zapewnią korzyści i przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego nie traktujemy ekologii jako obowiązku i przymusowego podporządkowania się przepisom, czy bariery dla prowadzonej działalności. Na podstawie naszego zaangażowania, mogę powiedzieć, że uwzględniamy ochronę środowiska na każdym etapie naszej działalności poprzez mądre zakupy, efektywną logistykę i wprowadzanie adekwatnych metod produkcji. Uczestniczymy też w programach środowiskowych i realizujemy zadania wykraczające poza wymogi prawne i wynikające z umów zobowiązania. Bardzo ważnym elementem jest wspomniana wcześniej edukacja ekologiczna – zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i klientów, dostawców oraz społeczności lokalnej.

dodatek_ekoodpowiedzialni_ekoodpowiedzialnosc_niejedno_fot_uszko

Marek Uszko, wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Kompania Węglowa

Kompania Węglowa, jako przedsiębiorstwo świadome swego wpływu na otoczenie, wszelkie działania gospodarcze prowadzi w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, zapewniając skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją. O odpowiedzialnym podejściu do tej problematyki świadczy fakt, że ochrona środowiska jest jednym z trzech filarów strategii działania firmy. Na każdym etapie prowadzonej działalności uwzględniamy wpływ na środowisko, prowadzimy analizę zidentyfikowanych oddziaływań i rozpatrujemy ich możliwą synergię, co pozwala uniknąć lub złagodzić ewentualne negatywne skutki dla środowiska. Wszelkie zadania realizowane są przy wykorzystaniu najlepszych możliwych do praktycznego zastosowania technik. Nasza spółka, jako firma ekoodpowiedzialna, prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, znacznie wykraczające poza profil działalności firmy. Mają one na celu nie tylko zmniejszenie oddziaływania na środowisko, ale także możliwe poprawienie jego stanu. Szczególnie istotna jest dla nas ochrona bioróżnorodności – skupiamy się na ochronie cieków lokalnych przed zasolonymi wodami dołowymi i rekultywacji terenów zdegradowanych. Realizujemy zasadę prowadzenia biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny i mamy świadomość, że działania na rzecz ochrony środowiska bez podnoszenia świadomości społeczeństwa są skazane na niepowodzenie. Z tego też względu Kompania Węglowa aktywnie szerzy wiedzę ekologiczną wśród pracowników i osób pracujących na rzecz spółki, a także edukuje lokalną społeczność. Równie istotne są perspektywiczne działania firmy, w szczególności udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w ramach których opracowywane i wdrażane są innowacyjne rozwiązania i technologie, mające na celu zmniejszenie wpływu działalności górniczej na środowisko.

 Opinie zebrała i opracowała Małgorzata Masłowska-Bandosz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *