Ekologia na mur beton

 Z Januszem Kuźnią, wiceprezesem Doliny Nidy, m.in. na temat działań podejmowanych przez firmę w zakresie ochrony środowiska, opłacalności projektów proekologicznych, a także edukacji ekologicznej lokalnej społeczności, rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz.

Do licznych nagród firmy za działalność prowadzoną w zgodzie ze środowiskiem w październiku 2013 r. dołączyła kolejna – tytuł „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. Co to dla Państwa oznacza?

Otrzymanie tej prestiżowej nagrody jest docenieniem naszych dotychczasowych starań i osiągnięć w zakresie dbałości o środowisko. Już od wielu lat nasza firma nie ogranicza się do spełniania wymagań prawnych w obszarze ochrony środowiska, ale podejmuje szereg działań wykraczających po za to, czego wymaga od nas prawo. Przyjęcie w przedsiębiorstwie określonych rozwiązań technologicznych oraz stała obecność aspektów ekologii w strategii przedsiębiorstwa to podstawowe, choć nie jedyne formy wypełniania przez nas misji ochrony środowiska naturalnego.

Aby zarządzanie proekologiczne miało charakter usystematyzowany, w 2004 r. wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego, spełniający wymagania normy ISO 14001. Jest to norma międzynarodowa, określająca, co powinien zawierać system zarządzania ekologicznego, aby zapewniał dobrze zorganizowaną i efektywną pracę na rzecz środowiska. Ważną zasadą tego systemu jest ciągłe doskonalenie. Następnym krokiem poczynionym przez nas było wdrożenie europejskiego systemu zarządzania i ekoaudytu EMAS. Wyróżnienie Doliny Nidy tytułem „Ekoodpowiedzialni w biznesie” jest również bodźcem do prowadzenia dalszych działań związanych z ochroną środowiska.

Jakie najważniejsze rezultaty przyniosły dotychczasowe działania?

Dolina Nidy już od dawna przywiązywała dużą wagę do ochrony przyrody oraz ograniczania niekorzystnych wpływów na środowisko naturalne, co jest naszym celem strategicznym. Realizujemy go poprzez identyfikowanie aspektów środowiskowych oraz ich stały nadzór. Cieszymy się, że Dolina Nidy postrzegana jest jako znany i ceniony producent materiałów do wykańczania wnętrz wytwarzanych zarówno z naturalnego kamienia gipsowego, jak i gipsu syntetycznego. Dokonane w ostatnich latach inwestycje miały na celu nie tylko znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy, ale także stworzenie produktów odpowiadających zapotrzebowaniom rynku z możliwie największym poszanowaniem środowiska naturalnego.

Od wielu lat toczy się dyskusja na temat opłacalności projektów ekologicznych. Czy ekologia idzie w parze z ekonomią?

Ekologia idzie w parze z ekonomią, czego potwierdzeniem jest projekt zrealizowany w ostatnim okresie w obszarze „Innowacyjna inwestycja w produkcji”. Wybudowaliśmy zakład kalcynacji gipsu syntetycznego z wykorzystaniem pary wodnej nasyconej jako czynnika grzewczego. Inwestycja powstała na terenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin w Koninie i została oddana do użytku we wrześniu 2009 r. pod nazwą Dolina Nidy Zakład Przerobu Gipsu w Koninie. Fabryka produkuje w oparciu o gips syntetyczny, będący ubocznym produktem w procesie odsiarczania spalin w energetyce. Kalcynatory do przerobu gipsu ogrzewane są parą wodną (stanowią 15-20% wszystkich kalcynatorów w świecie), co przyczynia się do zmniejszenia zużycia surowców naturalnych, a jednocześnie nie powoduje emisji CO2, NOx, SOx oraz pyłów z procesów spalania. Surowiec dostarczany jest bezpośrednio poprzez zakryty przenośnik taśmowy, dzięki czemu następuje zmniejszenie zużycia surowców naturalnych oraz nie dochodzi do emisji gazów i pyłów ze środków transportu. Inwestycja spowodowała też 100-procentowy odzysk odpadu z odsiarczania gazów odlotowych, co zmniejszyło zużycie surowców naturalnych i umożliwiło wykorzystanie odpadów w procesie odzysku.

W jaki sposób firma dba o świadomość ekologiczną swoich pracowników? Czy są oni angażowani w realizację przedsięwzięć prośrodowiskowych?

Już posiadanie przez nas certyfikatu EMAS wiąże się ze spełnianiem wymagań związanych z aktywnym zaangażowaniem pracowników w realizację przedsięwzięć proekologicznych, jak również szeroko pojętym dialogiem ze społeczeństwem. Przykładem jest organizacja Dni Otwartych ,,Jakość, Środowisko i BHP”, podczas których idee proekologiczne promowane są wśród pracowników oraz lokalnej społeczności. Przedsięwzięcie to realizowane jest już od 2008 r., a w 2013 r. po raz pierwszy zostało zorganizowane w Koninie. Potwierdzeniem naszych idei jest również „Polityka zintegrowanego systemu zarządzania”, w której deklarujemy spełnianie wymagań prawnych dotyczących m.in. ochrony środowiska, a także prowadzenie otwartego dialogu ze społeczeństwem lokalnym.

Dolina Nidy należy do niezbyt jeszcze licznej w Polsce grupy przedsiębiorstw, mogących pochwalić się certyfikatem EMAS. Na jakie korzyści liczyliście, przystępując do tego systemu ekozarządzania i audytu? Jak przekonać przedsiębiorstwa, że warto posiadać ten certyfikat?

EMAS jest systemem ukierunkowanym na osiąganie celów w zakresie ochrony środowiska. Pozwala przedsiębiorstwom w pełni nadzorować wpływ na otoczenie, uwzględniając wszystkie aspekty środowiskowe w kierowaniu firmą, planowaniu działalności oraz ograniczaniu i eliminowaniu negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto ma dostarczyć społeczeństwu i zainteresowanym grupom informacje oraz promować ciągłe doskonalenie działalności proekologicznej. Otrzymanie certyfikatu EMAS jest potwierdzeniem naszych powinności i zobowiązań wobec społeczności lokalnej i środowiska naturalnego oraz dbałości o zrównoważony rozwój i harmonijną koegzystencję.

System ekozarządzania i audytu EMAS przede wszystkim dał nam możliwość wykreowania wizerunku firmy przyjaznej środowisku, a co za tym idzie – wiarygodnej i konkurencyjnej.

Jednym z elementów ocenianych przez kapitułę konkursową były sposoby szerzenia wiedzy na tematy środowiskowe wśród lokalnej społeczności. Dla Państwa przedsiębiorstwa współdziałanie ze społecznością lokalną jest istotną kwestią, dlaczego?

Staramy się prowadzić biznes odpowiedzialny i partnerski. Bardzo ważne są dla nas także aspekty proekologicznej działalności firmy, na stałe wpisane w strategię naszego rozwoju. To wszystko wpływa na dobry kontakt i aktywną współpracę z lokalną społecznością. Dzięki naszemu zakładowi w gminie i powiecie żyje się lepiej i nie mam na myśli wyłącznie odprowadzanych podatków. Aktywnie wspieramy lokalne inicjatywy oraz udzielamy pomocy instytucjom i organizacjom, których oferta jest skierowana do wielu grup społecznych. Sponsorowanie przez firmę lokalnych imprez to sposób na pielęgnowanie w mieszkańcach całego regionu poczucia dumy z wyjątkowości walorów środowiskowych i kulturowych ziemi kieleckiej. Udzielone wsparcie przynosi korzyści nie tylko społeczności lokalnej, ale i nam samym. Stanowi dowód naszej kompetencji, daje nam poczucie dobrze rozumianej pewności siebie oraz wiele satysfakcji. Prowadzenie i rozwój firmy nie mogą być celami samymi w sobie. Sukcesy przedsiębiorstwa należy zawsze przekładać na możliwość pomocy innym. To zobowiązuje nas do odpowiedzialności za rozwój cywilizacyjny i kulturowy miejsca, w którym te sukcesy odnosi się i gdzie pracuje się na co dzień.

Wywiad przeprowadzono drogą elektroniczną 5 grudnia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *