Ecocity – gwarancja zrównoważonego rozwoju

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” prowadzi swoją działalność we wschodniej części Polski – w woj. lubelskim, w mieście Biała Podlaska (ok. 58 000 mieszkańców).

eociPrzedmiotem działalności spółki są usługi prowadzone wzakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania odpadów. Spółka w szerokim zakresie każdego dnia korzysta z dóbr środowiska naturalnego, a przez to ma znaczący wpływ na jego stan, dlatego jest aktywna na wielu płaszczyznach w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Naszym celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na jakość wód, gleby i powietrza, dążenie do zmniejszenia ilości odpadów oraz zapobieganie marnotrawstwu zasobów, pracy ludzkiej, materiałów i energii. Zrównoważony rozwój spółki oznacza budowanie strategii gospodarczej, która integruje ochronę środowiska ze wszystkimi realizowanymi zadaniami.
Postępujemy zgodnie z ideą ecocity, czyli miasta szczególnie przyjaznego ekologicznie. Chodzi o zapewnienie mieszkańcom komfortu życia przez tworzenie miasta funkcjonującego w harmonii ze swoim naturalnym
otoczeniem. Dążymy do maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej, odzyskiwanej w procesach ujmowania wody, oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania odpadów.

Woda, ścieki, energia
W ciągu minionego dziesięciolecia dynamika wzrostu aktywów spółki była imponująca i wynosiła 320%. Przychody osiągane w tym okresie wzrosły o 95% i aż 1/3 corocznych przychodów była inwestowana w przedsięwzięcia proekologiczne jako wkład własny absorbujący ponad 70 mln z UE. Pierwszym segmentem idei ecocity była modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, zapewniająca bardzo wysoką redukcję zanieczyszczeń w zakresie: BZT5 do 6,13 mg O/l, ChZT do 44,28 mg O/l, azotu ogólnego do 13,83 mg N/l i fosforu 0,19 mg P/l oczyszczonych ścieków oraz wybudowanie w 2000 r. (dzięki dotacji z Fundacji EkoFundusz) instalacji ujmowania biogazu i wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej (rocznie ok. 700 MWh) i cieplnej (rocznie 1400 MWh), co w całości pokrywa zapotrzebowanie obiektów oczyszczalni na energię cieplną oraz w ok. 25% na energię elektryczną. Kolejnym elementem jest odzysk energii cieplnej zakumulowanej w jurajskich wodach głębinowych. Zastosowane na obydwu ujęciach wody pompy ciepła o łącznej mocy ok. 365 kW pozwalają na zaspokojenie potrzeb cieplnych większości obiektów spółki. Z wykorzystaniem środków UE i NFOŚiGW zrealizowano projekt rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta, zapewniając dostawy wody oraz odbiór i oczyszczenie ścieków dla 99,2% mieszkańców.
W 2013 roku zakończono projekt dofinansowywany przez NFOŚiGW pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, jako pomoc bialskim rodzinom”. Skorzystało z niego 525 rodzin. Bardzo ważnym osiągnięciem firmy w zakresie idei ecocity jest pełne wyposażenie miejskiego systemu kanalizacji deszczowej w urządzenia oczyszczające ścieki opadowe i roztopowe.


Wykorzystanie odpadów

W oparciu o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zrealizowano projekt „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”. Zakład odbiera i przetwarza odpady od ok. 190 tys. mieszkańców. Głównym celem inwestycji, oprócz co najmniej 60% redukcji ilości odpadów unieszkodliwianych przez
składowanie i pełne zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, jest wytwarzanie w procesie suchej fermentacji biogazu, który następnie wykorzystuje się do produkcji średniorocznie ok. 2000 MWh energii elektrycznej i 4000 MWh energii cieplnej, wykorzystywanych na potrzeby spółki. Palne pozostałości nieorganiczne są przeznaczane na paliwo alternatywne. Z selektywnie zebranych odpadów zielonych wytwarza się kompost spełniający parametry materiału wzbogacającego uprawę roślin. Dążenie do maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej, uzyskiwanej w procesach ujmowania wody, oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów, to także oszczędności dla mieszkańców. Łączna cena dostawy 1 m3 wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych w Białej Podlaskiej wynosi tylko 6,32 zł i należy do najniższych w kraju w grupie miast powyżej 50 tys. mieszkańców.

Jakość i edukacja

IMG2_0151Aby jak najlepiej realizować swoje zadania, spółka wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001:2008. Określono procesy konieczne dla systemu zarządzania, ich kolejność oraz wzajemne oddziaływania, a także sprecyzowano kryteria i metody niezbędne do utrzymania jak najwyższej efektywności. Od 1997 roku spółka jest wpisana do polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości oraz dąży do zrównoważonego rozwoju, wypełniając zobowiązania wynikające z przyjętej Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP z jednoczesnym przestrzeganiem i popieraniem zasad Inicjatywy Global Compact w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Spółka jest bardzo aktywna na wielu płaszczyznach proekologicznych. Przystąpiła do inicjatywy Ekoklaster Energetyczny, w ramach której podejmowane są działania na rzecz doskonalenia procesów produkcji w oparciu o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wspólnie z prezydentem miasta powołała Bialskopodlaską Fundację Ekologiczną, która prowadzi Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Na terenie Ośrodka organizowane są plenerowe lekcje ekologiczne, podczas których młodzież zdobywa wiedzę na temat technologii ujmowania i uzdatnia wody oraz dostarczania jej do sieci miejskiej. Uruchomiona, ogólnie dostępna „Pijalnia wód jurajskich” jest z powodzeniem wykorzystywana do edukacji mieszkańców naszego miasta i gości, połączonej z bezpośrednią degustacją doskonałej wody. Główne cele spółki to zwiększanie satysfakcji i zadowolenia odbiorców usług, osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku oraz uzyskanie opinii solidnej firmy, oferującej kompleksowy zakres usług, która, dążąc do optymalizacji opłat za świadczone usługi, uwzględnia również interesy swoich klientów, partnerów, właściciela spółki, jakim jest miasto, pracowników i całego lokalnego społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *