Dla przyszłych pokoleń

Produkcja kabli i przewodów jest jedną z gałęzi przemysłu, która wiąże się z koniecznością znacznego użycia zasobów naturalnych. Są to przede wszystkim metale nieżelazne (miedź, aluminium) stanowiące podstawowy surowiec do produkcji wyrobów, jak również paliwa kopalne będące źródłem energii.

Z tego względu racjonalna gospodarka surowcowa, minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, właściwe ich zagospodarowanie oraz ograniczenie zużycia mediów energetycznych stały się podstawowymi kierunkami w działalności proekologicznej, prowadzonej w firmie Tele-Fonika Kable, trzeciego w Europie producenta kabli i przewodów.

Dbałość o dobór surowców

Wieloletnie doświadczenie w branży kablowej umożliwiło wypracowanie optymalnych procesów produkcyjnych, prowadzonych wg najnowszych standardów. Ich efektem są nie tylko wysokiej jakości produkty, ale także mniejsza ilość wytwarzanych odpadów. W ten sposób ograniczana jest również ilość zużywanych surowców, zarówno tych pochodzących ze źródeł nieodnawialnych (metale nieżelazne), jak i takich, których produkcja jest energochłonna (np. tworzywa sztuczne).

Już na etapie zakupu surowców firma stara się współpracować z najlepszymi. Z tego względu przy wyborze dostawców surowców i materiałów do produkcji, a także wykonawców wszelkiego rodzaju usług dokonywana jest ich weryfikacja. Jednym z głównych wymagań stawianych kontrahentom jest spełnianie obowiązujących przepisów prawnych oraz najwyższy standard prowadzonych działań, uwzględniający dbałość o środowisko potwierdzony wdrożonymi i certyfikowanymi systemami ISO 9001 i 14001.

Wszystkie surowce i materiały stosowane w procesie produkcyjnym są weryfikowane pod względem ich wpływu na zdrowie ludzi i bezpieczeństwo dla środowiska. Składniki, które mogą mieć negatywny wpływ są sukcesywnie eliminowane z procesu produkcyjnego. Firma stara się także, by jej wyroby nie zawierały metali ciężkich. Od kilku lat zaprzestano stosowania surowców zawierających szkodliwy ftalan DEHP. Dzięki temu produkowane kable i przewody są przyjazne środowisku.

Zagospodarowanie odpadów

Stabilnie prowadzone procesy produkcyjne gwarantują wytwarzanie minimalnej ilości odpadów. Odpady, które powstają są selektywnie zbierane i zagospodarowane w bardzo racjonalny sposób.

Prawie 95% powstałych w zakładach odpadów jest poddawanych odzyskowi, a pozostałe 5% jest przekazywanych uprawnionym firmom w celu ich unieszkodliwienia. Tele-Fonika stara się zagospodarować wytwarzane odpady w sposób najlepszy z możliwych. Dlatego też w 2007 r. w strukturach spółki powstał zakład w Bukownie, w którym prowadzony jest odzysk odpadów kabli (fot). Jest on wyposażony w najnowszej generacji linie o zdolności przetwarzania ponad 10 tys. ton odpadów kabli rocznie. Nowoczesna technologia umożliwia uzyskanie frakcji poszczególnych materiałów (miedź, aluminium, tworzywa sztuczne, guma) o czystości ponad 99,5%, które są przekazywane do wykorzystania w produkcji wyrobów niekablowych.

Fot. Zakład Recyklingu Odpadów Kablowych Bukowno

Ponadto we wszystkich biurach wprowadzono szereg rozwiązań, których celem była redukcja odpadów biurowych, takich jak papier i tonery do drukarek. Są to: elektroniczne zamówienia handlowe, wewnętrzny biuletyn i zewnętrzny newsletter publikowane poprzez e-mail oraz druk dwustronny. Te niewielkie zmiany spowodowały jednak wymierne korzyści. Przykładowo, ilość zużytego papieru do drukarek spadła o ok. 20% rocznie.

Oszczędność energii elektrycznej

Poszanowanie energii oraz działania na rzecz energooszczędności są kolejnym z głównych kierunków działania spółki Tele-Fonika na rzecz środowiska naturalnego. Działania bezinwestycyjne, takie jak właściwe zarządzanie energią, kontrola pracy urządzeń, likwidacja wszelkiego rodzaju nieszczelności, ograniczenie nadmiernych strat realizowane poprzez niewielkie usprawnienia, dyscyplina konsumpcji energii elektrycznej i innych mediów są w firmie niezwykle istotne i stwarzają potencjalnie duże możliwości oraz całkiem wymierne korzyści.

W tym celu wprowadzono codzienne kontrole i przeglądy hal produkcyjnych, obiektów, pomieszczeń administracyjnych, maszyn, urządzeń i instalacji pod względem właściwego, racjonalnego i oszczędnego użytkowania mediów energetycznych i eliminacji przypadków bezzasadnego ich zużycia i marnotrawstwa.

W zakładach produkcyjnych wdrożony został system monitoringu (opomiarowania), którego założeniem jest rejestracja zużycia energii elektrycznej maszyn produkcyjnych. Uzyskane informacje umożliwiają efektywne zarządzanie energochłonnością produkcji. Urządzenia najbardziej energochłonne oraz zbędne w procesach technologicznych będą stopniowo wyłączane z eksploatacji i wycofywane z użytkowania.

Równocześnie wprowadzane są wszelkie możliwe rozwiązania minimalizujące straty energii elektrycznej. Są to: stosowanie miedzi w torach prądowych, użytkowanie energooszczędnych suchych transformatorów, zasilanie silników urządzeń produkcyjnych i energetycznych poprzez przekształtniki energoelektroniczne pozwalające na ich płynną regulację zależną od obciążenia (optymalizacja poboru mocy) oraz płynny rozruch.

Racjonalna gospodarka mocą bierną prowadzona jest z wykorzystaniem automatycznych baterii kondensatorów oraz poprzez wyeliminowanie biegów jałowych urządzeń technologicznych.

Istotnym elementem powodującym znaczną konsumpcję energii elektrycznej jest oświetlenie hal produkcyjnych i innych obiektów. W związku z tym prowadzona jest modernizacja istniejących instalacji oświetleniowych, obejmująca m.in. dobór właściwych do zastosowania źródeł światła oraz opraw oświetleniowych.

W pomieszczeniach sporadycznie użytkowanych wprowadzane są inteligentne rozwiązania, takie jak montaż urządzeń automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia wyposażonego w systemy czujników ruchu oraz sterowanych natężeniem oświetlenia.

Eliminacja strat ciepła

Energia cieplna wykorzystywana w zakładach pochodzi zarówno z sieci miejskich (lokalne elektrociepłownie), jak również jest wytwarzana w kotłowniach zakładowych, wyposażonych wyłącznie w kotły opalane gazem lub olejem opałowym lekkim.

Kilka lat temu, mając na uwadze dbałość o środowisko i czyste powietrze w regionie, całkowicie wyeliminowano ze stosowania paliwo stałe, będące źródłem emisji znacznych ilości pyłów oraz zanieczyszczeń gazowych, w tym również organicznych.

Aktualnie nacisk stawiany jest na racjonalne wykorzystanie i oszczędność wytwarzanej i kupowanej energii cieplnej. Oprócz ewidentnych względów ekonomicznych działania te mają równie ważny wymiar ekologiczny, gdyż powodują ograniczanie zużycia zasobów naturalnych zarówno przez firmę, jak i jej dostawców energii cieplnej oraz ograniczają emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

W tym celu w istniejących węzłach C.O. zastosowano systemy sterowania pogodowego, pozwalające w sposób kontrolowany zarządzać ogrzewaniem pomieszczeń. Sukcesywnie wprowadzane są również najnowocześniejsze rozwiązania, mające na celu odzysk ciepła.

W centralach wentylacyjnych instalowane są wymienniki ciepła i rekuperatory, umożliwiające ograniczanie strat w przesyle i pełne wykorzystanie energii cieplnej. Jednocześnie przy użyciu kamery termowizyjnej prowadzony jest monitoring infrastruktury energetycznej , którego efektem jest identyfikacja i lokalizacja niebezpiecznych przegrzewów i mostków cieplnych. Ewentualne straty ciepła są eliminowane m.in. poprzez dobre izolowanie kotłów, rur i zaworów.

We wszystkie działania proekologiczne podejmowane w spółce Tele-Fonika Kable aktywnie zaangażowany jest zarząd spółki. Realizacja celów na rzecz zrównoważonego rozwoju zależy jednak w równym stopniu od każdego człowieka, dlatego prowadzone są ciągłe szkolenia wewnętrzne dla pracowników firmy.

 mam

Anna Chodorowska, główny specjalista ds. ochrony środowiska, Tele-Fonika Kable

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *