Czy potrzebny nam EMAS?

Jakie korzyści można osiągnąć, wdrażając system EMAS, jak funkcjonuje on w Polsce, jak przekonać przedsiębiorców do jego wprowadzenia? Na te oraz inne pytania można było znaleźć odpowiedzi podczas konferencji „Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. EMAS – potrzeba czy konieczność?”.

Spotkanie zorganizowała redakcja „Ecomanagera” wraz z Centrum Informacji o Środowisku we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Miało ono miejsce podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO (23-26 listopada 2010 r.).Głównym celem konferencji byłorozpowszechnienie wśród uczestników wiedzy nt. Krajowego Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS.

Jak zachęcić przedsiębiorcę?

Otwierając konferencję, Cezary Starczewski, dyrektor Centrum Informacji o Środowisku, podsumował wyniki ubiegłorocznej, ogólnopolskiej kampanii pt. „Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie”, promującej system EMAS. Celem serii spotkań zorganizowanych przez Centrum Informacji o Środowisku było przekonanie przedstawicieli biznesu, instytucji i organizacji gospodarczych, a także samorządów oraz przedsiębiorstw komunalnych do wdrażania tego systemu, stanowiącego nową jakość. – EMAS to najdoskonalszy system zarządzania. Celem średniookresowym do 2016 r., wynikającym z polityki ekologicznej państwa, jest jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnienie o nim wiedzy wśród społeczeństwa i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie – powiedział dyrektor Starczewski.Posumowaniem całej kampanii był tzw. mały okrągły stół, czyli dyskusja pomiędzy administracją publiczną, a przedstawicielami organizacji. Jego celem było wypracowanie pakietu zachęt dla przedsiębiorców wyrażających zainteresowanie wdrażaniem systemu. Najważniejsze wnioski wynikające z jego obrad zaprezentował Cezary Starczewski w końcowej części swojego wystąpienia. Wśród najistotniejszych kwestii znalazły się te dotyczące zmniejszenia częstotliwości kontroli w przedsiębiorstwach, które mają wdrożony EMAS, zwolnienia z kar czy opłat z tytułu korzystania ze środowiska dla tych, którzy w ciągu roku wprowadzą system oraz obniżenia kosztów ubezpieczenia od ryzyka ekologicznego. Proponowano też wprowadzenie specjalnego programu dotacji, preferencyjnych kredytów, oraz dodatkowe kryteria w zamówieniach publicznych. Domagano się również pomocy w przeprowadzeniu przeglądu środowiskowego, zgodnego z EMAS, przygotowania przewodnika nt. systemu oraz przydzielenia dodatkowych punktów w przypadku konkursów o dofinansowanie ze środków publicznych. Ciekawym zgłoszonym pomysłem mogłaby być też nagroda EMAS Awards.

Nowa jakość

Kolejny wykład wygłosiła Agnieszka Zdanowska z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W pierwszej części swojego wystąpienia wyjaśniła, jak funkcjonuje system EMAS w Polsce oraz dlaczego jest on tak istotny. Ponadto wymieniła korzyści, jakie może osiągnąć przedsiębiorstwo, wdrażając ten system. Dużą uwagę poświęciła też logo EMAS, które stanowi atrakcyjne narzędzie marketingowe i jest niezbędne do kreowania pozytywnego wizerunku danej organizacji. – Odpowiadając na pytanie: czy system EMAS to potrzeba, czy konieczność, uważam, że po wprowadzeniu chociaż połowy prezentowanej wcześniej listy zachęt każdy przedsiębiorca stwierdzi, że EMAS w dzisiejszych czasach to zarówno potrzeba, jak i konieczność, by móc dobrze funkcjonować na rynku polskim i rynkach zagranicznych – podsumowała.

Najważniejsze propozycje zmian w aktualnie nowelizowanej ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) przedstawiła Anna Wajnbergier z Departamentu Instrumentów Środowiskowych w Ministerstwie Środowiska. Jedna z nich dotyczy uproszczenia rejestru firm w prezentowanym systemie. Z obecnie występujących dwóch poziomów: wojewódzkiego i centralnego (krajowego) rejestr ma zostać zredukowany do poziomu krajowego, który będzie prowadził Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Anna Wajnbergier podkreśliła również to, że Ministerstwo Środowiska będzie kłaść nacisk na szersze kontakty z sektorem gospodarczym oraz przedstawicielami organizacji ekologicznych. Wśród priorytetowych działań znajdzie się również promocja organizacji (w ramach narodowego konkursu), która przyniosła największe efekty z prowadzenia działalności środowiskowej. Z kolei dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na tytułowe pytanie swojej prezentacji: „kto może uczestniczyć w EMAS?” odpowiedziała, iż może to być każda organizacja działająca na terenie UE i poza nią, która w jakikolwiek sposób wpływa na środowisko i chciałaby dążyć do zmniejszenia tego wpływu. Następnie Maciej Kostrzanowski, reprezentujący Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000, zwrócił uwagę na fakt, że obecne oczekiwania konsumentów zmieniają się nie tylko pod względem produktów, ale również w zakresie sposobów funkcjonowania przedsiębiorstw, które te produkty dostarczają, a nowym wymiarem relacji społeczno-gospodarczych jest tzw. ekoperspektywa. Podsumowując konferencję, Anna Wajnbergier podziękowała wszystkim uczestnikom za duże zaangażowanie w rozwiązywanie problemów ekologicznych. – Myślę, że tegoroczne działania prowadzone w naszym kraju pozwolą nam na zdecydowanie lepszą promocję i szerszą dostępność do informacji o systemie EMAS – stwierdziła.

Barbara Krawczyk

Opublikowano: Ecomanager Numer 1/2011 (10)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *