Biznesowe podejście do ekologii

Firmy coraz częściej zauważają potrzebę prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska. Dążą m.in. do ograniczenia zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności, zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych.

Raporty „Millennium Ecosystems Assessment” („Milenijna ocena ekosystemów”) i „UN IPCC Assessment Report” („Sprawozdanie ONZ z oceny emisji przemysłowych”) wskazują na wzrastające obciążenie środowiska naturalnego. Jako główne przyczyny tej sytuacji wymienia się stały wzrost światowej populacji oraz zwiększenie produkcji i konsumpcji. Czynniki te wywierają istotną presję na jakość powietrza, dostępność wody, zdrowie oraz różnorodność biologiczną ekosystemów. Od przedsiębiorstw przemysłowych coraz częściej wymaga się wprowadzania nie tylko proekologicznych technologii i spełniania ścisłych wymogów prawnych, ale również czynnego zaangażowania w ochronę środowiska. W odpowiedzi na te wyzwania firma CEMEX Polska wdrożyła ideę zrównoważonego rozwoju jako integralny element swojej strategii oraz codziennej działalności. W celu zredukowania oddziaływania na środowisko przyrodnicze w swoich zakładach wykorzystuje najnowsze technologie, dzięki którym zwiększa efektywność energetyczną, zmniejsza emisję dwutlenku węgla i pyłu, ogranicza hałas oraz optymalizuje wykorzystanie surowców i wody.

Przyjazna środowisku polityka rozwoju firmy zaowocowała przyznaniem szeregu prestiżowych certyfikatów dla zakładów, m.in. Świadectwa Czystszej Produkcji, Mecenasa Polskiej Ekologii, a także Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji.

Ograniczenie emisji CO2

Przemysł cementowy w Polsce jest jednym z liderów pozytywnych zmian w kontekście ograniczania emisji dwutlenku węgla. Modernizacja branży, zmiana technologii produkcji na metodę suchą oraz rozwijany od lat program współspalania paliw alternatywnych sprawiają, że maleją jednostkowe emisje na tonę klinkieru i cementu. Zgodne z koncepcją odpowiedzialnego ekologicznie budownictwa firma stale wprowadza innowacyjne rozwiązania i stara się ograniczać emisję CO2. Jest to możliwe dzięki używaniu paliw alternatywnych w procesie produkcji klinkieru oraz zastępowaniu pewnej jego części żużlem wielkopiecowym, popiołami lotnymi i kamieniem wapiennym, a więc składnikami niepowodującymi zwiększonej emisji CO2. W grudniu 2010 r. przedsiębiorstwo wprowadziło kalkulator emisji CO2 – pierwsze w branży materiałów budowlanych narzędzie do oznaczania śladu węglowego, służące do mierzenia i ujawniania zawartości CO2 w głównych produktach. Pozwala on firmie rejestrować emisję gazów cieplarnianych, spowodowaną wytwarzaniem produktów cementowych, betonowych i kruszywowych. Kolejnym krokiem było wdrożenie programu „EKO-operując” dla oznaczenia cementów najbardziej przyjaznych środowisku: o emisji CO2 obniżonej o min. 30% względem cementu wytworzonego bez dodatków i w oparciu o czyste paliwo węglowe. Instytut Techniki Budowlanej (ITB) nadał ekologiczny znak „ITB EKO przyjazna technologia” cementom o emisji CO2 obniżonej o min. 20%.

Alternatywa dla węgla

CEMEX zużywa 350 tys. ton paliw alternatywnych rocznie, z czego 300 tys. ton to tzw. paliwa typu RDF, wytwarzane z odpadów komunalnych i przemysłowych – szacuje Michał Padusiński, manager ds. planowania strategicznego w CEMEX Polska. W ramach współpracy z firmą Econ Trade zaangażowano się w budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych – EkoPaliwa Chełm. CEMEX ma zagwarantować wykorzystanie powstających paliw do produkcji klinkieru, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia węgla kamiennego, a tym samym obniżenia emisji CO2. Nowy zakład, który rozpocznie produkcję w 2012 r., pozwoli na dalszy wzrost zużycia paliw alternatywnych oraz zaspokojenie ok. 30% potrzeb cementowni na te paliwa. Inwestycja wpisuje się w realizowaną przez Polskę, na mocy unijnych dyrektyw, politykę ograniczania ilości odpadów kierowanych na składowiska. Większość wykorzystywanego surowca będzie sortowana w pobliżu miejsc ich powstawania, zarówno w woj. lubelskim, jak i w sąsiednich województwach. Może się to przyczynić do powstawania nowych instalacji sortowania odpadów komunalnych oraz zwiększenia poziomu ich odzysku.

Troska o bioróżnorodność

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania w Polsce w 2005 r. firma inicjuje i wspiera działania realizowane we współpracy z organizacjami ekologicznymi. Podjęto szereg inicjatyw, mających na celu ochronę różnorodności biologicznej, m.in. poprzez współpracę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków oraz niemiecką fundacją EuroNatur. Wraz z OTOP, CEMEX Polska wspiera aktywną ochronę wodniczki(Acrocephalus paludicola), najrzadszego, globalnie zagrożonego gatunku z rzędu wróblowych, występującego w kontynentalnej części Europy. Celem wieloletniego projektu jest ochrona siedlisk tych ptaków. Część populacji tego zagrożonego wyginięciem gatunku gnieździ się na Chełmskich Torfowiskach Węglanowych, położonych w bliskim sąsiedztwie cementowni Chełm. W tym roku podjęto również współpracę z grupą ekspertów w celu aktywnej ochrony bogactwa przyrodniczego wybranych kopalni kruszyw.

Ekologiczne biuro

Działania prośrodowiskowe CEMEX propaguje także w biur. W 2009 r. zainicjowano kampanię „Zielone Biuro”, w ramach której pracownicy otrzymują materiały edukacyjne oraz praktyczne wskazówki, jak dbać o środowisko. Projekt ten skupia się na trzech obszarach tematycznych, którymi są papier, woda i energia. Ponadto firma organizuje szkolenia dla pracowników w zakresie środowiskowych aspektów działalności poszczególnych zakładów oraz stosowanych wymagań prawnych. W br. wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia rozpoczęto realizację kompleksowego programu edukacji ekologicznej pt. „Budujemy przyszłość w zgodzie z naturą!”, obejmującego zagadnienia związane z racjonalnym zarządzaniem zasobami, odpowiedzialną konsumpcją, gospodarką odpadami oraz ochroną klimatu i bioróżnorodności. Kampanię zainicjowano w marcu br. zbiórką sprzętu elektrycznego i elektronicznego we wszystkich zakładach CEMEX Polska. – W jej trakcie zebraliśmy i przekazaliśmy do utylizacji ponad 15 ton elektroodpadów. Dzięki naszej akcji niebezpieczne substancje z zepsutych urządzeń zostaną unieszkodliwione w bezpieczny dla środowiska sposób – mówi Monika Wosik, dyrektor ds. ochrony środowiska CEMEX Polska.

Izabella Rokicka, dyrektor komunikacji i public affairs Polska i Europa Wschodnia, CEMEX Polska

Opublikowano: Ecomanager Numer 7/2011 (16-17)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *