Biznes chce pragmatycznej polityki klimatycznej UE

Zakończyły się konsultacje społeczne Zielonej Księgi „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do 2030″, która otworzyła dyskusję na temat przyszłości polityki klimatyczno-energetycznej w UE po 2020 r. Jesienią można spodziewać się pierwszej wersji projektu propozycji legislacyjnej KE. Najprawdopodobniej prace nad nowymi regulacjami w obszarze klimatu i energii zostaną sfinalizowane w kolejnej kadencji KE.

Według Konfederacji Lewiatan dyskusja nad rewizją polityki klimatycznej w UE jest niezbędna. Ramy obowiązującej polityki 2020 zostały opracowane przy założeniu jednego scenariusza rozwoju gospodarczo-politycznego. Założono m.in. szybkie przyjęcie przez inne wiodące gospodarki świata równie ambitnych celów klimatycznych, a na obszarze UE – nieprzerwany wzrost gospodarczy skutkujący wzrostem popytu na energię, ale równocześnie stwarzający możliwość finansowania rozwoju OZE i innych technologii niskoemisyjnych. Rzeczywistość okazała się odmienna, a Europa bez planu B!

Polityka klimatyczno-energetyczna UE deklaratywnie oparta jest na trzech filarach: bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki oraz zrównoważonego rozwoju. Tymczasem, cele i instrumenty zostały określone jedynie dla ostatniego z tych obszarów. Doprowadziło to do sytuacji, w której polityka klimatyczna jest nadrzędna wobec przemysłowej i może być realizowana kosztem wzrostu gospodarczego. Przywrócenie równowagi pomiędzy polityką przemysłową, energetyczną i klimatyczną jest zadaniem pierwszoplanowym przy tworzeniu ram strategii 2030.

Rekomendujemy przyjęcie pragmatycznej europejskiej polityki energetycznej. Europa potrzebuje polityki, która umożliwi krajom członkowskim wykorzystanie w bezpieczny sposób własnych zasobów naturalnych, w tym węgla i gazu łupkowego. Budowa wewnętrznego rynku energii powinna być priorytetem, a wysiłki skoncentrowane na finansowaniu i rozbudowie połączeń granicznych.

 Konfederacja lewiatan uważa, że Europa powinna przyjąć dwa warianty realizacji polityki klimatycznej po roku 2020: scenariusz A – brak porozumienia globalnego oraz scenariusz B – osiągnięcia globalnego porozumienia klimatycznego.

W przypadku scenariusza A, braku silnego globalnego porozumienia klimatycznego, UE powinna odstąpić od obligatoryjnych celów klimatycznych. Udział UE w światowej emisji wynosi dziś ok. 11% i maleje, wobec czego Unia nie jest w stanie samodzielnie zrealizować polityki ochrony światowego klimatu. Dalsze, ambitne i jednostronne cele klimatyczne pociągałaby za sobą konieczność długoletniej, rozbudowanej polityki ochrony przemysłu europejskiego przed konkurencją z krajów nie stosujących takiej polityki. Uważamy, że takie działania mogłyby doprowadzić także do zaburzeń konkurencyjności na rynku wewnątrzeuropejskim.

W przypadku scenariusza B, osiągnięcia mocnego porozumienia klimatycznego:

• Europa powinna kontynuować politykę klimatyczną, ale ograniczyć ją do jednego celu na poziomie UE, tj. redukcji gazów cieplarnianych i utrzymać instrument jakim jest ETS. Optujemy natomiast za rezygnacją z celów dotyczących OZE oraz efektywności energetycznej, co oczywiście nie wyklucza możliwości kontynuowania polityki wspierania np. OZE na szczeblu krajowym. Zresztą, w większości krajów członkowskich bieżącą polityka OZE przewiduje wsparcie do 2035 r.

• Równolegle należy zdefiniować stosowne miary realizacji celów bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności.

Konfederacja Lewiatan uczestniczy także w przygotowaniu rekomendacji przez BUSINESSEUROPE, europejską federację pracodawców. Zasadnicze postulaty BUSINESSEUROPE są zbieżne z postulatami Lewiatana i brzmią:

• Przywrócenie równowagi pomiędzy celami polityki EU w zakresie środowiskowa/klimatu a konkurencyjnością i bezpieczeństwem dostaw.

• Ustanowienie tylko jednego celu klimatycznego ograniczenia emisji CO2 powiązanego ze stworzeniem równych warunków działania firm europejskich i ich partnerów globalnych. Celem jest zapobieżenie powtórzenia się sytuacji, gdy cena energii w Europie jest dużo wyższa niż w konkurujących gospodarkach.

• Wycofanie wsparcia dla rozwoju energii odnawialnej.

• Poprawa koordynacji polityki energetycznej pomiędzy krajami członkowskimi i tworzenie konkurencyjnego wspólnego rynku energii w Europie.

• Wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój własnych europejskich źródeł takich jak gaz łupkowy.

Stanowisko BUSINESSEUROPE zatytułowane będzie „Konkurencyjność polityki UE w zakresie energii i klimatu – rekomendacje BUSINESSEUROPE odnośnie ram polityki klimatycznej i energetycznej do 2030 roku”.

 Źródło: Konfederacja Lewiatan

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *